PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego, tj. remont i przebudowa budynku biurowego dla Studium Języków Obcych Uniwersytetu...

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

228919/2013

Opis

Wrocław: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego, tj. remont i przebudowa budynku biurowego dla Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 6 we Wrocławiu, sprawa numer RAP.272.141.2013.
Numer ogłoszenia: 228919 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221385 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3205020, faks 71 3205386.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego, tj. remont i przebudowa budynku biurowego dla Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 6 we Wrocławiu, sprawa numer RAP.272.141.2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego RAP.272.91.2013, tj. remont i przebudowa budynku biurowego dla Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 6 we Wrocławiu: - wymiana podłoży posadzek, - ujednolicenie poziomu nowych posadzek, - wymiana dwóch biegów schodowych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD ABJ SP. z o.o., ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75510,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 92878,15
Oferta z najniższą ceną: 92878,15 / Oferta z najwyższą ceną: 92878,15
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia podstawowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18.07.2013 publikując ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych o nr 147007 - 2013, którego przedmiotem był Remont i przebudowa budynku biurowego dla Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 6 we Wrocławiu. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosiła 1.608.771,09 zł i została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. W dniu 04.09.2013r. zamawiający podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Maxbud ABJ Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław na kwotę 1.363.960,30 zł brutto. W trakcie realizacji umowy stwierdzono, że niezbędne będzie wykonanie zamówień dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzania projektu wykonawczego. Konieczność wymiany podłoży posadzek wynikającą z ich licznych spękań oraz braku nośności stwierdzono po rozebraniu warstw wierzchnich, tj. płytek ceramicznych, parkietów, wykładzin PCV. Różnice poziomów powyższych podłoży stwierdzono po rozebraniu ścian działowych; niezbędne ujednolicenie poziomu nowych posadzek. Konieczność wymiany dwóch biegów schodowych stwierdzono po dokonaniu odkuć potwierdzających brak właściwych zbrojeń płyty betonowej. Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosi: 75.510,69zł, a zatem nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia. Zamówienie dodatkowe jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki ponieważ zaistniały łącznie następujące okoliczności: zamówienie dodatkowe jest udzielone dotychczasowemu wykonawcy, zamówienie dodatkowe dotyczy robót budowlanych, zamówienie dodatkowe nie jest objęte zakresem zamówienia podstawowego, zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego, jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, jego wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a także: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Udzielenie zamówienia dodatkowego jest wiec ściśle powiązane z prawidłowym wykonaniem zamówienia podstawowego, tzn. takim wykonaniem tego zamówienia, aby spełniało ono podstawowe wymagania funkcjonalne, zgodne z potrzebami zamawiającego. Konieczność ich udzielenia wynika z sytuacji niemożliwej do przewidzenia, czyli takiej, której nie można było stwierdzić na etapie przygotowania specyfikacji zamówienia przy dochowaniu należytej staranności przez zamawiającego. Niniejsze zamówienie dodatkowe jest udzielane ponieważ bez jego wykonania niemożliwym jest zrealizowanie zamówienia podstawowego.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa autoklawu kasetowego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/46/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Świdwin wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Świdwin
(zachodniopomorskie)
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG PRZY UŻYCIU BETONU ASFALTOWEGO NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYTOWIE.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bytów
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH