PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Paradyż oraz jednostek organizacyjnych

Gmina Paradyż

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Paradyż / łódzkie

Numer ogłoszenia

54897/2015

Opis

Paradyż: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Paradyż oraz jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 54897 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 57012 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Paradyż, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż, woj. łódzkie, tel. 44 758-40-82, faks 44 7584024.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Paradyż oraz jednostek organizacyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Paradyż oraz jednostek organizacyjnych (zwanych dalej Odbiorcami energii), zgodnie z Załącznikami Nr 9 - 14 do SIWZ. 2. Zamawiający jest umocowany do przeprowadzenia postępowania celem udzielenia zamówienia publicznego na potrzeby Gminy Paradyż oraz następujących jednostek organizacyjnych: Gimnazjum Publiczne w ZSS w Paradyżu, Szkoła Podstawowa im. OP AK BŁYSK w ZSS w Paradyżu, Szkoła Podstawowa w Przyłęku, Szkoła Podstawowa w Sokołowie, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Wójcinie, na podstawie Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Paradyż oraz jednostek organizacyjnych, zawartego w Paradyżu w dniu 05.02.2015 r. (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego.) 3. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie realizacji zamówienia, szacuje się w wysokości: 1.308.382 kWh, w tym: a) w grupie taryfowej B23 - 251.495 kWh, w tym: szczyt przedpołudniowy: 43.936 kWh, szczyt popołudniowy: 29.274 kWh, pozostałe godziny doby: 178.285 kWh; b) w grupie taryfowej C11o - 413.257 kWh; c) w grupach taryfowych C11, C12a, C12b, R - 635.599 kWh, w tym: w grupie taryfowej C11 - 261.265 kWh; w grupie taryfowej C12a - 185.763 kWh, w tym: strefa szczytowa: 55.729 kWh, strefa pozaszczytowa: 130.034 kWh; w grupie taryfowej C12b - 157.371 kWh, w tym: strefa dzienna: 90.425 kWh, strefa nocna 66.946 kWh; w grupie taryfowej R - 31.200 kWh, d) w grupie taryfowej G11 - 8.031 kWh. 4. Układ pomiarowy dla taryfy B23 jest dostosowany do zasad TPA. 5. Numer PPE, numer licznika, grupa taryfowa, moc umowna, planowane zużycie energii w poszczególnych strefach oraz okresy rozliczeniowe dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej zostały wyszczególnione w Załącznikach Nr 9-14 do SIWZ. 6. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 583 kW. 7. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren. 8. Jest to pierwsza zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Umowy kompleksowe zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30.04.2015 r. 9. Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 10. Na wszystkie punkty poboru energii zostaną podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, z zastrzeżeniem pkt 12. 11. Zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dokonane zostanie przez Odbiorców energii - w zakresie posiadanych punktów poboru energii. 12. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dotyczące organizacji Dożynek Gminnych (poz. 83 w Załączniku Nr 9 do SIWZ) podpisane zostaną dwukrotnie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia (w roku 2015 oraz w roku 2016) w terminach zapewniających dostarczenie energii elektrycznej celem organizacji Dożynek. Niezwłocznie po zawarciu umów z OSD Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ich zawarciu. 13. Odbiorcy energii nie mają zawartych umów promocyjnych lub lojalizacyjnych. 14. Z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ, zawartych zostanie 6 umów sprzedaży energii elektrycznej - po jednej z każdym z Obiorców energii wymienionych w pkt 2, w zakresie posiadanych punktów poboru energii. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podpisania umów drogą korespondencyjną. 16. Zgłoszenie zawarcia umów sprzedaży do OSD dokonane zostanie przez Gminę Paradyż. 17. Płatnikami wynagrodzenia należnego Wykonawcy będą poszczególni Odbiorcy energii - w zakresie użytkowanych punktów poboru energii. 18. Faktury wystawiane i wysyłane będą do poszczególnych Odbiorców energii, odrębnie na każdy z punktów poboru energii elektrycznej, zgodnie z danymi wymienionymi w Załącznikach Nr 9-14 do SIWZ. 19. Dopuszczona jest możliwość wystawiania faktur szacunkowych w przypadku otrzymania danych pomiarowych od OSD w terminie dłuższym niż okres rozliczeniowy, zgodnie z zapisem § 10 ust. 4 i 5 umów, stanowiących Załączniki Nr 7 i 8 do SIWZ. 20. Energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że wszyscy Odbiorcy energii, których dotyczy zamówienie, nie są przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. 21. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy wszelkie niezbędne dane w wersji elektronicznej (Excel) wymagane w procesie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 22. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorach umów, stanowiących Załączniki Nr 7 i 8 do SIWZ. 23. Zamawiający zaleca uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umów. 24. Gdziekolwiek w dokumentacji przywoływane są normy lub nazwy własne Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NOVUM S.A., ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 320553,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 360086,72
Oferta z najniższą ceną: 360086,72 / Oferta z najwyższą ceną: 373681,75
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługi pralnicze dla Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zegrze
(mazowieckie)
Dostawa sprzętu angiograficznego i wewnątrznaczyniowego na okres 12 miesięcy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Dostawy owoców i warzyw świeżych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wejherowo
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH