PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZRB Jarosław: Budowa krytej strzelnicy wojskowej typu SK-200 w Bielsku-Białej wraz z infrastrukturą techniczną - w ramach zadnia 42 632

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

403432/2014

Opis

Warszawa: ZRB Jarosław: Budowa krytej strzelnicy wojskowej typu SK-200 w Bielsku-Białej
wraz z infrastrukturą techniczną - w ramach zadnia 42 632
Numer ogłoszenia: 403432 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92174 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZRB Jarosław: Budowa krytej strzelnicy wojskowej typu SK-200 w Bielsku-Białej
wraz z infrastrukturą techniczną - w ramach zadnia 42 632.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa krytej strzelnicy wojskowej typu SK-200
w Bielsku-Białej wraz z infrastrukturą techniczną - wykonanie robót rozbiórkowych oraz ziemnych związanych z niwelacją terenu oraz kanalizacją deszczową zewnętrzną - odwodnienie wraz z rowami chłonnymi, budowa hali strzeleckiej
i budynku zaplecza strzelnicy wraz z wykonaniem wewnętrznej kanalizacji podposadzkowej i instalacji hydrantowej oraz wykonanie fundamentu pod zbiornik ppoż - w ramach zadania 42 632. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 (przedmiar robót) oraz nr 10 (dokumentacja projektowa) do SIWZ.
Wykonawca uzyska od stosownego zarządcy dróg niezbędne pozwolenia związane z dojazdem ciężkiego sprzętu budowlanego i transportowego do terenu placu budowy.
Zobowiązuje się Wykonawcę robót do odtworzenia do stanu pierwotnego wewnętrznej drogi asfaltowej w przypadku jej zniszczenia pod wpływem ciężkiego sprzętu.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedur określonych dla postępowań
o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum:
ARCO System Sp. z o.o. - Lider
Brzezinka ul. Pławska 1b
32-600 Oświęcim
INTRAVI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - Partner, ul. Komorowskich 2, 34-300 Żywiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10893579,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8962958,34
Oferta z najniższą ceną: 8962958,34 / Oferta z najwyższą ceną: 13247421,01
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont dwóch tarasów i renowacja balustrady nad wejściem do budynku w jednostce zamiejscowej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jelenia Góra
(dolnośląskie)
Remont schodów terenowych łącznik ul. Wielkopolska - Beskidzka w Jastrzębiu-Zdroju
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jastrzębie-Zdrój
(śląskie)
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - osiedle KUŹNICZKA - Segment Y
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kędzierzyn-Koźle
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH