REKLAMA

Ministerwo Rozwoju planuje wprowadzić pakiet ułatwień dla przedsiębiorców

  • Autor: PAP
  • 06 lipca 2016 16:48
Ministerwo Rozwoju planuje wprowadzić pakiet ułatwień dla przedsiębiorców Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców ma dotyczyć także Prawa budowlanego. (Fot. Fotolia)

• Kilkaset tysięcy firm skorzysta na projekcie wprowadzającym ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, który trafił w środę (6 lipca) do konsultacji społecznych - przewiduje resort rozwoju.
• To element pakietu 100 ułatwień, zapowiadanych przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców przewiduje m.in. zmiany w prawie pracy, prawie finansowym, budowlanym i technicznym, ochrony środowiska, a także gospodarczym i handlowym.

Mają one - jak mówił podczas środowego (6 lipca) spotkania z dziennikarzami wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj - pomóc w codziennym wykonywaniu działalności gospodarczej.

Najwięcej firm będą dotyczyć zmiany związane z prawem pracy. Pakiet przewiduje, że obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy będą miały firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników; dziś jest to 20 pracowników. (Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy powołania ZFŚS i ustalenia regulaminów zażądają w firmie liczącej 20-49 pracowników związki zawodowe - wówczas trzeba będzie to zrobić.)

- Jak patrzymy dzisiaj na praktykę, to przedsiębiorcy, żeby nie wchodzić w obowiązek tworzenia Funduszu albo dzielą i tak nieduże firmy na jeszcze mniejsze, albo proponują pracownikom umowy cywilne. Wydaje się to dosyć karkołomne i mało korzystne dla gospodarki. Chodzi nam o to, żeby firmy miały jak najmniej barier dla wzrostu - wyjaśniał tę propozycję Haładyj.

Proponowane zmiany w obszarze prawa pracy umożliwią pracodawcom, którzy są podmiotami sektora finansowego, wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego z wnioskiem o udzielenie informacji nt. kandydata do pracy (na podstawie pisemnej zgody kandydata). Oprócz tego przewiduje się uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy w przypadku zawarcia przez pracownika kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą.

Chodzi nam o to, żeby firmy miały jak najmniej barier dla wzrostu - wyjaśniał Haładyj (Fot.: ccifp.pl)

Prawo finansowe

Kolejne zmiany dotyczą prawa finansowego. W pakiecie znalazła się propozycja podniesienia limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro - co według wiceministra Haładyja przyniesie korzyści ok. 25 tys. firmom. A także propozycja podniesienia limitu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze 150 tys. euro do 250 tys. euro. - co będzie dotyczyć ok. 90 tys. firm.

Według resortu gospodarki zmiany te zmniejszą obciążenia administracyjno-finansowych ciążące na małych i średnich przedsiębiorcach i spowodują wzrost przychodów netto u tych przedsiębiorców, którzy do tej pory limitowali je, by uniknąć obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i obowiązku rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Kolejna zmiana przewiduje zwiększenie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych poprzez rozszerzenie obowiązku ujawniania konfliktu interesów spółki publicznej z interesami członka zarządu tej spółki, ustawowe uregulowanie terminu wypłaty dywidendy w spółce publicznej, wydłużenie terminu na dokonanie ogłoszenia przed terminem walnego zgromadzenia spółki publicznej z 26 do 30 dni, a także zmniejszenie progu uprawniającego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 10 proc. do 5 proc. kapitału zakładowego.

- To może poprawić pozycję Polski w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej, ponieważ jest to brane pod uwagę - uzasadniał tę zmianę Mariusz Haładyj.

Prawo budowlane

Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców ma dotyczyć także Prawa budowlanego. Chodzi m.in. o zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, skrócenie z 30 do 21 dni terminu rozpatrywania zgłoszeń, uznanie za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego zmiany wymiarów nieliniowego obiektu budowlanego nieprzekraczającej 2 proc., określenie katalogu istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, doprecyzowanie podziału kompetencji pomiędzy organy administracji architektoniczno-budowlanej a organy nadzoru budowlanego.

- Dziś obowiązkiem zgłaszania objęta jest np. budowa parterowych budynków gospodarczych do 35 m2. Proponujemy wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, żeby taki obowiązek znieść, natomiast w wypadku wiat o tej samej powierzchni, żeby było tylko zgłoszenie - opisywał wiceminister rozwoju.

- Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego to kwestia, na którą często skarżyli się nam przedsiębiorcy. Mówili, że często przesunięcie o pół milimetra powodowało, iż całą kondygnację trzeba było przebudowywać - dodał.

Dozór techniczny

Zmiany mają dotyczyć także ustawy o dozorze technicznym. Obejmują one zniesienie obowiązku badań technicznych poprzedzających wydanie decyzji zezwalających na eksploatację, w przypadkach zmiany eksploatującego urządzenia, pod warunkiem, że od ostatniego badania okresowego urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian w zasadach jego eksploatacji, które są określone w warunkach technicznych dozoru technicznego, wprowadzenie możliwości sporządzania protokołów z czynności dozoru technicznego oraz decyzji w formie elektronicznej, wprowadzenie możliwości umarzania w całości lub w części, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Urzędowi Dozoru Technicznego i mających charakter cywilnoprawny.

Organy kontroli

Jednym z komponentów pakietu są także zmiany dot. kontroli. - Chodzi o to, żeby w ramach działalności kontrolnej organy nie skupiały się na łatwych kontrolach, szczególnie w małych firmach, które nie generują wielkich ryzyk dla gospodarki ani obrotu gospodarczego, a powodują "irytację" przedsiębiorców - powiedział Haładyj.

Jak mówił, rzecz nie w tym, by "przymykać oczy na nieprawidłowości, ale koncentrować działalność kontrolną na tych obszarach, gdzie występują największe ryzyka dla budżetu państwa i uczciwej konkurencji".

Zaproponowane zmiany przewidują, że organy kontroli będą zobowiązane do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontroli, wprowadzają możliwość złożenia skargi do sądu w przypadku nieodstąpienia organu kontroli od czynności kontrolnych mimo uprzedniego sprzeciwu przedsiębiorcy, umożliwiają przeprowadzanie wspólnych kontroli, jeżeli kontrola dotyczy tego samego przedmiotu, przeprowadzenie kontroli jest obligatoryjne, a przedsiębiorca wyraził na nią zgodę lub jest ona przeprowadzona na jego wniosek. A także wprowadzają zakaz ponownej kontroli (jeśli dotyczy tego samego zakresu co uprzednio zakończona kontrola) i regulują tryb pobierania próbek i dokonywania oględzin w ramach kontroli.

Ponadto, proponuje się wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany przez organ administracji publicznej, państwową jednostkę organizacyjną lub organ kontroli zakresu lub sposobu zastosowania przepisów w indywidualnej sprawie przedsiębiorcy, przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do: ugruntowanej praktyki organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli; wydanego wcześniej wobec niego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli.

Inne ułatwienia dla przedsiębiorców

MR chce także uregulować zagadnienia prokury mieszanej.

- To bardzo punktowa, ale życiowa kwestia, którą wskazali nam przedsiębiorcy, bo orzecznictwo sądu spowodowało, że prokury łącznej dziś przedsiębiorcy stosować nie mogą i chcemy powrócić do tej możliwości, bo była ona często wykorzystywana - mówił dziennikarzom Mariusz Haładyj.

W planach MR jest także zniesienie ostatnich regulacji ustawowych nakładających obowiązek posługiwania się pieczęciami przez przedsiębiorców: obowiązku opatrywania dokumentu akcji pieczęcią spółki oraz obowiązku opatrywania pieczęcią legitymacji pracowników ochrony. Według zapowiedzi, resort w najbliższej przyszłości zaproponuje dokonanie analogicznych zmian także w aktach wykonawczych.

Jeśli chodzi o Prawo ochrony środowiska, zmiany przewidują zwolnienie z obowiązku przeprowadzania kampanii edukacyjnej dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu do 1 t odpadów opakowaniowych oraz zwolnienie z obowiązku składania sprawozdań w sytuacji braku opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

Konsultacje projektu potrwają 30 dni. Według zapowiedzi Mariusza Haładyja projekt jeszcze w tym roku mógłby znaleźć się w parlamencie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Ekonom 2016-08-24 12:28:29
    Zmiany ważne,ale jeszcze dostep do niedrogich terenów inwestycyjnycj,bo obecnie to spekulanci wykupili tereny w strefach przemyslowych i podbijaja ceny bezproduktywnie,zmniejszenie pozwoleń na nieuzytkach prywatnej własności.Teraz bez łapówki nic nie mozna załatwić.Raporty oddziaływania na srodowisko każdej inwestycji-toż to patologia.Powinny obobowiazywac tylko normy emisji.Pożyczki Preferencyjne powinny być dla dobrych fachowców,a nie bez kwalifikacji bezrobotnych lumpówREKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA