REKLAMA

Niemcy: Nie będzie gospodarczych sankcji wobec Polski

 • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
 • 11 stycznia 2016 14:21
Niemcy: Nie będzie gospodarczych sankcji wobec Polski Steffen Seibert zapewnia, że niemiecki rząd nie planuje nałożyć sankcji na Polskę (fot. Bundesregierung/Denzel)

Rzecznik niemieckiego rządu zapewnił Agencję Reutera, że gospodarcze sankcje wobec Polski nie są brane pod uwagę – informuje TVP Info.

Sprawa sankcji gospodarczych wobec Polski została poruszona w weekend na łamach tygodnika „Der Spiegel”. Lider parlamentarny partii Angeli Merkel, Volker Kauder, odnosząc się do sytuacji w Polsce, powiedział, że „w przypadku stwierdzenia, że wartości europejskie są łamane, państwa członkowskie muszą mieć odwagę, aby nałożyć sankcje”. Więcej tutaj.

Sytuację uspokaja rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert, który pytany przez Agencję Reutera, czy obostrzenia wobec Warszawy były rzeczywiście brane pod uwagę, odpowiedział przecząco. „Nie rozważamy nałożenia sankcji gospodarczych na Polskę” – cytuje TVP Info. Steffen Seibert dodał, że Niemcy chcą zachować i pogłębić relacje z Warszawą.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (3 komentarzy)

 • fkdsiokf 2016-01-13 18:14:17
  O to przed nami jeden z kolejnych powodów dla czego Polska powinna wyjść z Unii
 • Kibol 2016-01-11 21:24:54
  A co bedzie jak dowie się że p. Krysia za którą stoi Ojciec Dyrektor ogłosiła bojkot towarów Niemieckich. Pewnie zastosuje zasadę wzajemności.
 • polityk prawicowy 2016-01-11 18:39:33
  Szczęść Boże! Ponieważ były podstawy wstrzymania wszelkich Środków Unijnych na rok 2016 dla Polski, za ich wykorzystywanie do celów o charterze przestępczym- dowody poniżej.Celem dobra porządku prawnego ujawniłem największą w historii powojennej Polski „Aferę Gruntową” zwracałem uwagę iż zgodnie zapisami w Konstytucji RP w ostatnich latach dochodziło do łamania praw człowieka, właścicieli gruntów jako stron postępowania w obrębach gmin gdyż,” nie są bydłem roboczym bez żadnych praw”, pod olbrzymi malwersacjami finansowymi podtrzymywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, starostów powiatowych odpowiedzialnych w zakresie zadań związanych z administracją Rządową, poniżej sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlane w przełomie 2012-2013roku był bliźniaczym, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu ,mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze" Wyżej wymienione wyroki mogą być kluczowe do wyjaśnienia śmierci Andrzeja Leppera zajmującego się w powyższym czasie również, kulisami afery gruntowej! Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych gdzie, stroną jest Wójt. Burmistrz lub Prezydent miasta, zacierając ciemnocie gigantyczne przestępstwa gospodarcze co dowodzi podpisana nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013roku poz503,która w powyższym niema zastosowania, z uwagi iż prawo nie działa wstecz. Naruszono Nasze dobra osobiste, nie uchwalono tym samym odpowiednich uregulowań prawnych o rekompensatach finansowych należnych w danych okolicznościach wszystkim właścicielom działek budowlanych, budynków wcześniej nabytych w obrębach miast w związku z obniżeniem ich wartości art. 231§1 k.k.(celowe i świadome działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego). Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1 co potwierdza podmiotowość stron postępowania , zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa. Właściciele działek budowlanych w obrębie np. Miasta Chełma z niecierpliwością oczekują na Decyzje Ordynacji Podatkowej za rok 2016, celem odwołania się w terminie ustawowym do lokalnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w związku z wyżej wymienionym wyrażają słuszna chęć zawiadomienia Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa(społeczeństwo z obrębu Miasta Chełma stoczą słuszną walkę ze Starostwem Powiatowym w obronie swych dóbr osobistych, każda sprawa ma charakter indywidualny). Obecna większość parlamentarna Rządu RP powinna uchwalić stosowne regulacje prawne, celem określenia wysokości rekompensat finansowych dla obrębów Miast, nie pogłębiając dotychczasowej patologii jaka wynikła w związku z modernizacjami gruntów w obrębach gmin z rażącym naruszeniem przepisów i norm prawa, lub przywróceniem gruntów w obrębach gmin do stanu pierwotnego i ładu prawnego.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA