REKLAMA

W Sejmie wszystkie kluby za ustawą o przeciwdziałaniu terroryzmu

  • Autor: PAP/JS
  • 27 lutego 2018 16:36
W Sejmie wszystkie kluby za ustawą o przeciwdziałaniu terroryzmu Posłowie debatowali o sprawozdaniu komisji finansów nad rządowym projektem. (fot. Rafał Zambrzycki/sejm.gov.pl)

Wszystkie kluby opowiedziały się w Sejmie za rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nakłada on m.in. obowiązek określania ryzyka prania pieniędzy przez podmioty finansowe, wprowadza też definicję waluty wirtualnej.

  • Projekt wprowadza zarazem pierwszą w systemie polskiego prawa definicję waluty wirtualnej.
  • Generalny Inspektor, w myśl projektu, ma otrzymać dodatkowe uprawnienia w postaci sporządzania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także wydawania decyzji w sprawie spisu osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające.
  • Rządowy dokument określa także na nowo zadania, skład i zasady funkcjonowania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego, który ma wspierać GIIF w jego działalności.

Posłowie debatowali o sprawozdaniu komisji finansów nad rządowym projektem.

Jak przypominał sprawozdawca Andrzej Szlachta (PiS), projekt jest z jednej strony dostosowaniem polskiego prawa do dyrektywy unijnej z 2015 roku, a z drugiej jego celem jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowa ustawa ma też zastąpić analogiczną ustawę, pochodzącą z 2000 roku.

Projekt ustawy także w nowy sposób definiuje tzw. instytucje obowiązane do przestrzegania ustawy. Spadnie na nie obowiązek oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Przewiduje nadanie statusu instytucji zobowiązanych różnym kategoriom podmiotów, takim jak banki, instytucje pożyczkowe, ale również np. doradcy podatkowi czy notariusze.

W przypadku stowarzyszeń posiadających osobowość prawną oraz fundacji obowiązki "instytucji obowiązanych" dotyczyć będą przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

Jak mówił Szlachta, ostatecznie w projekcie z listy instytucji obowiązanych wykreślono NBP. Takiego statusu, dodał, pozbawiono też np. przedsiębiorców prowadzących domy aukcyjne, antykwariaty, sprzedających kamienie szlachetne i prowadzących sprzedaż komisową.

Status organizacji obowiązanej projekt nadaje natomiast "podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie wymiany walut wirtualnych".

Oznacza to, że giełdy walut wirtualnych oraz podmioty, które prowadzą portfele tych walut, będą musiały stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą, podobnie jak robią to inne instytucje obowiązane. Ma to umożliwić monitorowanie transakcji w celu wykrycia transakcji podejrzanych, czyli mogących mieć związek z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Stosowanie tych przepisów będzie podlegało weryfikacji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Projekt wprowadza zarazem pierwszą w systemie polskiego prawa definicję waluty wirtualnej. W myśl projektu walutą wirtualną jest "cyfrowe odwzorowanie wartości", które "jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione, albo może być przedmiotem handlu elektronicznego".

Zarazem waluta wirtualna nie jest, według tej definicji: prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej; międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące; pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; wekslem lub czekiem.

Pod szczególnym nadzorem będą też osoby pełniące wysokie funkcje państwowe, a także parlamentarzyści i ich rodziny (tzw. PEP). Jak przyznał w Sejmie wiceminister finansów Leszek Skiba, w myśl projektu instytucje finansowe, np. banki, będą zobowiązane do dokonania w przypadkach takich osób dodatkowej analizy ryzyka, jeśli oni lub ich rodziny będą podpisywać umowę lub lokować jakieś środki.

Projekt definiuje organy administracji rządowej jako właściwe w sprawach przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Będą nimi minister finansów i Generalny Inspektor Informacji Finansowej, w randze wiceministra w MF.

Generalny Inspektor, w myśl projektu, ma otrzymać dodatkowe uprawnienia w postaci sporządzania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także wydawania decyzji w sprawie spisu osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające.

Rządowy dokument określa także na nowo zadania, skład i zasady funkcjonowania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego, który ma wspierać GIIF w jego działalności. Powstanie też tzw. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, który będzie jawny, co ma służyć ochronie uczestników obrotu gospodarczego.

Projekt wprowadza mechanizmy blokady rachunków lub wstrzymania transakcji, w przypadku podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zakłada, że instytucja płatnicza będzie obowiązek informowania o transakcjach, w myśl procedur zapisanych w unijnej dyrektywie i projekcie ustawy, od kwoty tysiąca euro wzwyż.

W projekcie zawarte są także bardziej precyzyjne niż dotąd zasady współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem oraz regulacje dotyczące kontroli instytucji zobowiązanych.

Dokument przewiduje również kary pieniężne, które będą nakładane na instytucje zobowiązane, nie wywiązujące się z przestrzegania ustawy.

Podczas wtorkowej debaty za projektem opowiedzieli się przedstawiciele wszystkich klubów, choć zarazem zgłoszono do niego szereg poprawek.

Janusz Cichoń (PO) i Genowefa Tokarska (PSL) mieli wątpliwości wobec wymagań, jakie w myśl projektu będą stawiane kandydatowi na generalnego inspektora informacji finansowej. Zwłaszcza wobec sformułowania, że musi on wykazywać "nieskazitelna postawę moralną i patriotyczną".

Tokarska zaproponowała poprawkę, skreślającą ten wymóg, jako zbyt uznaniowy i uzależniony od tego, kto będzie dokonywał oceny "nieskazitelnej postawy".

Przedstawiciele klubów opozycyjnych zaproponowali także, by wydłużyć vacatio legis ustawy z 3 do 6 miesięcy, argumentując, że podmioty będące instytucjami obowiązanymi mają zbyt mało czasu na przygotowanie się do obowiązywania ustawy.

Wiceminister Skiba wypowiedział się jednak przeciw tej poprawce, przekonując, że i tak przepisy te wdrażane są do polskiego prawa z opóźnieniem.

W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt ponownie trafił do komisji, choć głosowania najprawdopodobniej odbędzie się w środę (28 lutego) wieczorem.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA