REKLAMA

Lista i kompetencje nowych ministrów i wiceministrów: Znamy podział w większości ministerstw

  • Autor: Gabriel Paździor
  • 25 listopada 2015 10:29
Lista i kompetencje nowych ministrów i wiceministrów: Znamy podział w większości ministerstw Beata Szydło i jej ludzie (fot. twitter.com)

Zmieniła się ekipa rządowa, a wraz z nią zmienił się garnitur pierwszych urzędników Rzeczpospolitej. Przygotowaliśmy dla was listę ministrów i wiceministrów, zestawienie ludzi, którzy stanowią zaplecze Beaty Szydło i jej rządu.

Powstają nowe resorty, zmieniają się kompetencje wiceministrów i wicepremierów. Wobec reorganizacji rządu Prawa i Sprawiedliwości, dobierani są nowi współpracownicy. Jak to wygląda w poszczególnych resortach?

Ministerstwo Rozwoju

Mateusz Morawiecki, wiceminister i minister rozwoju, pokieruje nadzwyczaj ważnym resortem, który połączy w sobie odpowiedzialność za gospodarcze fundusze europejskie, transport i infrastrukturę, a także wchłonie kompetencje ministerstw gospodarki i rozwoju regionalnego. Z czasem ministerstwo rozwoju ma wchłonąć także zadania ministerstwa skarbu. Tak wielkie możliwości uzasadniają nazywanie tego administracyjnego tworu - superministerstwem.

Wsparciem w zakresie środków europejskich będzie Morawieckiemu służył Jerzy Kwieciński. Został sekretarzem stanu w tym ministerstwie. Jednym z jego pierwszych zadań, będą negocjacje związane z wydawaniem środków europejskich. Pozostałych wiceministrów poznamy niebawem.

Ministerstwo jest w trakcie organizacji swojej pracy. Minister Morawiecki w ciągu najbliższych dni poda nazwiska swoich pozostałych współpracowników.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prof. Piotr Gliński, wraz z Jarosławem Sellinem, Magdaleną Gawin, Wandą Zwinogrodzą i Jackiem Kurskim stanowią zaś kierownictwo ministerstwa kultury. W domenie ich odpowiedzialności są: wolność intelektualna, wolność mediów, instytucje kultury, a także szkolnictwo artystyczne.

Magdalenie Gawin powierzono zadania ochrony zabytków, mecenatu państwa w kulturze oraz nadzór nad instytucjami podległymi MKiDN.

Wanda Zwinogrodzka będzie koordynować kwestie szkolnictwa i uczelni artystycznych, edukację kulturalną oraz narodowe instytucje kultury takie jak teatry, filharmonie i opery.

Wiceministrowie Sellin i Kurski, wedle najnowszych informacji, odpowiadać będą: pierwszy za inwestycje infrastrukturalne w kulturze i finansowanie z funduszy europejskich, jak i ze środków budżetowych, programów wieloletnich realizowanych przez ministerstwo. Drugi ma za cel restrukturyzację ministerstwa.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Beata Szydło na wicepremiera i ministra szkolnictwa wyższego wybrała Jarosława Gowina. Szef Polski Razem, koalicyjnej partii PiS, będzie musiał sprostać zadaniom współpracy rządu z wszystkimi uczelniami wyższymi – uniwersytetami, uczelniami medycznymi, technicznymi, agrarnymi itp. Wśród zadań ministerstwa są nauka i jej finansowanie, wspieranie naukowców, współpraca z instytucjami badawczymi. Ważną rolę będzie odgrywać tu Państwowa Akademia Nauk i Narodowe Centrum Nauki.

Jarosław Gowin i jego współpracownicy, będą wdrażać w Polsce strategie rozwoju szkół wyższych i dostosowywać ramy ogólnokrajowe od wymagań UE. Wielkie znaczenie w ich pracy będą miały fundusze unijne. Ministerstwo prowadzi też stałe konsultacje z przedstawicielami środowisk naukowych w Polsce.

Oficjalnie wiemy, że podsekretarzem stanu w resorcie Gowina został prof. Aleksander Bobko, 1 grudnia obejmie stanowisko.

Gowinowi pomoc niesie też Piotr Dardziński, zajmujący się innowacjami i współpracą nauki z biznesem.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Wojskiem w rządzie Beaty Szydło kieruje Antoni Macierewicz. Jego najbliższymi współpracownikami są Bartosz Kownacki, generał Mieczysław Gocuł (szef Sztabu Generalnego WP), Bartłomiej Grabski i Wojciech Fałkowski.

Ministerstwo jest odpowiedzialne za cywilną kontrolę nad Wojskiem Polskim. Poza tym koordynuje modernizację sił zbrojnych Rzeczpospolitej, płace w armii, służbę wywiadowczą i kontrwywiadowczą. Ważnym elementem polityki MON jest także dbanie o żołnierzy w stanie spoczynku. MON wypłaca emerytury żołnierzom i oficerom, którzy zakończyli służbę. Ostatnio w ramach MON powstało Narodowe Centrum Kryptologii.

Na arenie międzynarodowej to właśnie MON reprezentuje Polskę w sojuszach militarnych. W tej kwestii współpracuje z prezydentem, jako zwierzchnikiem sił zbrojnych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zakres odpowiedzialności MSWiA jest bardzo szeroki. Resort pod kontrolą Mariusza Błaszczaka, ma bezpośredni wpływ na cywilne służby mundurowe – policję, straż graniczną, służbę celną itd. MSWiA koordynuje państwowy przepływ informacji, koordynuje działanie sztabów kryzysowych, trzyma pieczę nad centralną ewidencją pojazdów i kierowców.

Ważnym elementem w kompetencjach MSWiA jest, bardzo gorąca, koordynacja migracji w Polsce.

Wiceministrami i podsekretarzami staniu w resorcie Mariusza Błaszczaka są Jakub Skiba, Jarosław Zieliński, Sebastian Chwałek i Tomasz Zdzikot.

Wiemy, że Jarosław Zieliński, będzie odpowiadał za Policję, Straż Pożarną, Straż Graniczną i Biuro Ochrony Rządu.

Kompetencje pozostałych nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Po odejściu z MSZ Grzegorza Schetyny, ministrem odpowiedzialnym za polską dyplomację został Witold Waszczykowski. Jego starania na arenie międzynarodowej wspomagają:

- Jan Dziedziczak, odpowiedzialny za sprawy polonijne, konsularne, parlamentarne oraz dyplomację publiczną i kulturalną,

- Konrad Szymański, sekretarz stanu odpowiedzialny za współpracę europejską,

- Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu koordynuje polskie działania dyplomatyczne na kierunkach afrykańskim, azjatyckim i bliskowschodnim. Odpowiada też za kontakty o charakterze ekonomicznym.

Ostatnim podsekretarzem stanu w MSZ jest Konrad Pawlik. Odpowiada za współpracę rozwojową i politykę wschodnią. Koordynuje współpracę z Polonią na tym kierunku.

Ministerstwo Finansów

Paweł Szałamacha do współpracy w ministerstwie finansów powołał trzech wiceministrów:

Praca w ministerstwie finansów dla Mariana Banasia nie jest nowa. Był wiceministrem finansów w latach 2005-2008. Banaś, w poprzednim rządzie PiS, domagał się większego nacisku na ściąganie podatków i bardziej zdecydowane realizowanie dochodów budżetu.

Szałamacha powołał do resortu także Konrada Raczkowskiego i Leszka Skibę. Ostatni jest wieloletnim współpracownikiem ministra.

Ministerstwo konstruuje budżet i ma decydujący głos w kreowaniu wydatków całego kraju. Koordynuje też politykę finansową i fiskalną.

Konrad Raczkowski jest wieloletnim pracownikiem ministerstwa. Współpracował z ramienia polskich władz z instytucjami europejskimi, w tym z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie.

Wiceminister Leszek Skiba to ekspert w zakresie makroekonomii.

Obaj mają osiągnięcia naukowe. Ministerstwo nie podało dokładnych zakresów ich obowiązków.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro do resortu sprawiedliwości sprowadził cztery osoby: Patryk Jaki, Marcin Warchoł są wiceministrami, gdy gen. Jacek Kitliński został Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej. Ministerstwo sprawiedliwości odpowiada za tę służbę. Ostatnim, jest sędzia Łukasz Piebiak.

Patryk Jaki za swój priorytet stawia sobie reformowanie jurysdykcji. Marcin Warchoł jest specjalistą w sprawach karnych, był współpracownikiem Zbigniewa Ziobry w latach 2005 do 2007.

Łukasza Piebiaka Beata Szydło powołała do Ministerstwa Sprawiedliwości 24 listopada. Wcześniej był członkiem zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Zajmował się zespołem ds. ustroju sądów.

Ministerstwo jest koordynatorem działania administracji sądowej w Polsce.

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministrem Skarbu w rządzie Beaty Szydło jest Dawid Jackiewicz. Ministerstwo ulegnie scaleniu z Ministerstwem Rozwoju. Obecnie Jackiewiczowi pomagają Wojciech Kowalczyk, Henryk Baranowski i Filip Grzegorczyk.

Wojciech Kowalczyk, odpowiadają za restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego w resorcie, co stanowi wielkie wyzwanie dla rządu PiS na najbliższe miesiące.

Ministerstwo nadzoruje wszelkie podmioty, których właścicielem jest państwo.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Osobą, którą zaprosiła do resortu minister Anna Zalewska jest Teresa Wargocka, jest ona dotychczas jedynym wiceministrem w edukacyjnym ministerstwie.

Ministerstwo koordynuje szkolnictwo podstawowe i średnie w całym kraju. Wprowadza reformy i koordynuje projekty edukacyjne.

Ministerstwo Środowiska

Ministrem środowiska został Jan Szyszko. W tym ministerstwie, w jego departamencie jest dwóch sekretarzy stanu i czterech podsekretarzy.

Mariusz Orion Jędrysek i Paweł Sałek są wiceministrami (pierwszy został głównym geologiem kraju), a podsekretarzami stanu zostali Mariusz Gajda, Sławomir Mazurek, Andrzej Szweda-Lewandowski, Andrzej Konieczny.

Mariusz Gajda obejmie odpowiedzialność za gospodarkę wodną, Mazurek będzie koordynował działania resortu w sprawach odpadów, funduszy ekologicznych i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Andrzej Szweda-Lewandowski został Głównym Konserwatorem Przyrody.

Ministerstwo koordynuje polskie prawo w zakresie środowiska naturalnego, współodpowiada za realizację polityki UE w tym zakresie na terenie naszego kraju. Do ważnych elementów pracy resortu należą Lasy Państwowe.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Elżbieta Rafalska do współpracy powołała Stanisława Szweda, Krzysztofa Michałkiewicza i Marcina Zielenieckiego. Wszyscy panowie są sekretarzami stanu, wiceministrami w resorcie.

Ministerstwo koordynuje działanie urzędów pracy, służb odpowiedzialnych za politykę socjalną i opiekę osób w trudnej sytuacji życiowej. Dzisiaj do obowiązków tego resortu oddane zostają także kwestie rodziny.

Ministerstwo Rolnictwa

Ministerstwem, którym do tej pory zarządzało PSL, rządzi z ramienia PiS Krzysztof Jurgiel. W jego gabinecie zasiadają wiceminister Ewa Lech i wiceminister Jacek Bogucki. Dyrektorem generalnym ministerstwa jest Wojciech Wojtyra.

Minister sam zajmie się nadzorem w kwestii obrotów ziemią i działalnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

Jacek Bogucki będzie jego zastępcą i koordynatorem współpracy ministerstwa z parlamentem.

Ewa Lech w ministerstwie będzie realizować działania Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin.

Ministerstwo koordynuje politykę na obszarach wiejskich poświęconą produkcji rolnej. W ramach UE odpowiada za redystrybucję dopłat do rolnictwa.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Andrzej Adamczyk kieruje tym resortem w nowym rządzie. Część kompetencji tego ministerstwa przejmie Jerzy Kwieciński, z ministerstwa rozwoju. Do zadań Kwiecińskiego należy nadzór nad rozliczeniem środków unijnych z budżetu na lata 2007-2013, jak również wdrażaniem funduszy europejskich z perspektywy 2014-2020.

W przyszłym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa będzie czterech wiceministrów. Za sprawy mieszkalnictwa odpowiadać będzie Kazimierz Smoliński, były prezes Stoczni Gdynia i poseł PiS w latach 2010-11 oraz od 2014 r.

Za transport drogowy oraz rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych odpowiadać będzie Jerzy Szmit, samorządowiec z Olsztyna i poseł PiS w poprzedniej kadencji Sejmu.

Za kolejnictwo odpowiadać będzie wiceminister Piotr Stomma, który pracował w resorcie transportu już od lat 90. zeszłego wieku, a w latach 2005-07 był wiceministrem w resortach odpowiedzialnych za transport i budownictwo.

Na stanowisko podsekretarza stanu odpowiedzialnego za sektor budownictwa powołany został Tomasz Żuchowski, który wcześniej w Ministerstwie Transportu był wiceszefem departamentu gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Ministerstwo Zdrowia

Ministrem, który zastąpił prof. Zembalę w ministerstwie zdrowia został Konstanty Radziwiłł. W jego resorcie teki wiceministrów obieli: Jarosław Pinkas, Katarzyna Głowala, Krzysztof Łanda, Piotr Gryza i Piotr Warczyński.

Piotr Warczyński, jako wiceminister jest koordynatorem Zespołu Kryzysowego w ministerstwie, ponad to nadzoruje działanie ośrodków badawczych i medycznych przy Ministerstwie Zdrowia.

Jarosław Pinkas, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, będzie koordynował medyczne szkolnictwo wyższe, chce zwiększyć ilość personelu medycznego w Polsce.

Finanse ministerstwa i realizację budżetu Ministerstwa Zdrowia koordynuje Katarzyna Głowala. W jej kompetencjach leżą plany roczne ministerstwa.

Krzysztof Łanda i Piotr Gryza są pełnomocnikami ministerstwa do kontaktu z parlamentem. Przedstawiają i referują działanie resortu na obradach sejmu i senatu

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Resort powstaje i jest w czasie organizacji. Marek Gróbarczyk, minister w tym resorcie kompletuje swoje otoczenie. Ważą się także losy, czy resort będzie miał siedzibę w Warszawie, czy też na Pomorzu.

Ministerstwo Cyfryzacji

Annę Streżyńską w ministerstwie cyfryzacji wspomagają Witold Kołodziejski, Szymon Ruman i Elżbieta Markowska. Kołodziejski i Ruman są odpowiednio sekretarzem i podsekretarzem stanu.

Witold Kołodziejski był szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010. Szymon Ruman to ekspert, prawnik z zakresu ekspertyz legislacyjnych, z dużym doświadczeniem w opiniowaniu różnych projektów prawa w Polsce.

Dotychczasowa praca Elżbiety Markowskiej predestynuje ją do odpowiedzialności za finanse resortu.

Ministerstwo nadzoruje cyfryzacje różnych dziedzin życia w Polsce, w tym zwłaszcza informatyzację administracji publicznej.

Ministerstwo Energetyki

Krzysztofa Tchórzewskiego w ministerstwie energetyki będzie wspomagał Grzegorz Tobiszowski. Polityk PiS pochodzi ze Śląska i zna jego problemy, będzie odpowiadał za sprawy tego regionu i górnictwa. Więcej można przeczytać w wywiadzie jakiego udzielił portalowi wnp.pl.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Witolda Bańkę w ministerstwie sportu wspomaga sekretarz stanu Jarosław Stawiarski. Będzie też dwóch podsekretarzy. Ich nazwiska jeszcze nie są znane.

Ministerstwo koordynuje politykę sportową, aktywizację ruchową Polaków i odpowiada za kadrę zorganizowaną w polskich związkach sportowych. Rola ministerstwa jest też znaczna przy inwestycjach sportowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • dx 2015-11-25 14:58:15
    Jerzy Kwieciński w dwóch ministerstwach? Czy to dwóch różnych Jerzych Kwiecińskich mamy w rządzie?REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA