REKLAMA

Szałamacha do celników: Obecne działania rozproszone pomiędzy trzy służby są nieefektywne

  • Autor: PAP
  • 30 lipca 2016 11:44
Szałamacha do celników: Obecne działania rozproszone pomiędzy trzy służby są nieefektywne - Będę zabiegał, by w Ministrze Finansów pracownicy administracji skarbowej, UKS i Służby Celnej widzieli swojego najpewniejszego sprzymierzeńca - powiedział Paweł Szałamacha.(fot. Flickr Kancelaria Premiera)

- Przełamaliśmy barierę braku woli na samych szczytach podejmowania decyzji. Wiele dobrego już jest za nami, ale najlepsze – wierzę – dopiero nadchodzi - napisał szef MF Paweł Szałamacha w liście do pracowników administracji skarbowej, UKS i Służby Celnej.

Jak zapowiedział Paweł Szałamacha, w bliskiej przyszłości czeka nas "przede wszystkim reforma instytucjonalna w postaci powołania Krajowej Administracji Skarbowej".

- Obecne działania rozproszone pomiędzy trzy służby są nieefektywne. Ten stan rzeczy można porównać do hipotetycznej sytuacji, w której w kraju istniałyby trzy instytucje o statusie straży pożarnej. Pierwsza uprawniona do gaszenia budynków z parzystymi numerami, druga z nieparzystymi, a trzecia zajmowałaby się skomplikowanymi instalacjami technicznymi czy budynkami przemysłowymi. To trzeba zmienić. KAS wyposażony w nowoczesne narzędzia informatyczne pozwoli na ograniczenie w ciągu 2-3 lat tzw. luki w VAT w naszym kraju, tak by była o 18-20 mld złotych rocznie mniejsza. Będzie atrakcyjnym miejscem pracy, a zatrudnienie w nim przedmiotem aspiracji i dumy - wskazał Szałamacha.

- Rząd przyjął nowelizację ustawy hazardowej, czyli aktu prawnego, który zawsze budził zasłużone emocje. Moim zamiarem jest, aby po tzw. notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej i uchwaleniu przez Sejm weszła w życie 1 stycznia 2017. 1 sierpnia 2016 wejdzie w życie tzw. pakiet paliwowy, czyli zestaw rozwiązań, które ukrócą patologie na rynku paliw płynnych. Jesienią zostanie przyjęta głęboka "uszczelniająca" nowela ustawy o VAT - zadeklarował.

Minister przypomniał, że MF kilka dni temu opublikowało wyniki wykonania budżetu za pierwsze pół roku. - Dzięki naszym wspólnym działaniom nastąpił wzrost dochodów podatkowych, zwłaszcza z VAT i akcyzy. Dochody podatkowe ogółem wzrosły o ponad 7 proc. rok do roku. Dzięki temu możemy finansować wydatki budżetu, w tym nowy powszechny program wsparcia rodzin 500+. Oznacza to, że w ciągu ostatnich miesięcy zatrzymaliśmy wieloletni trend spadku dochodów budżetowych mierzonych udziałem w produkcie krajowym - podkreślił.

W jego ocenie, wynika to ze zmian organizacyjnych, prawnych i kadrowych, które już zostały przeprowadzone, a także podstawowej strategii traktowania podatników.

- Rozumiemy potrzeby firm tworzących siłę polskiej gospodarki, a tym samym bazę podatkową, czego przykładem jest jedna z pierwszych moich decyzji w sprawie traktowania wydatków na zakup opcji walutowych zabezpieczających zyskowność eksportu jako koszt uzyskania przychodów; jesteśmy konsekwentni i nieugięci wobec tych podmiotów, które koncentrują się na oszukiwaniu nas wszystkich, uczestnicząc w karuzelach VAT, szarej strefie obrotu paliw czy papierosów - wskazał Szałamacha.

- Przełamaliśmy barierę braku woli na samych szczytach podejmowania decyzji. Sejm przyjął, a prezydent RP podpisał nowelizację ordynacji podatkowej wprowadzającą klauzulę obejścia prawa podatkowego. Rozwiązanie to, które działa w wielu krajach, próbowano wprowadzić od wielu lat. Od lat prasa pisała o nadpłynności sektora bankowego, czyli utrzymywaniu stanu gotówki przez banki ponad wymagany poziom rezerw. Wprowadziliśmy podatek bankowy, który ogranicza nadpłynność i stanowi dochód budżetu - wymienił.

- Dlaczego dziś piszę o tych osiągnięciach? Bynajmniej nie dlatego, by wbić kogoś w pychę. Pozwalam sobie zwrócić uwagę na te krzepiące zjawiska, ponieważ nasze dokonania świadczą o tym, że jesteśmy na dobrej drodze. Wiele dobrego już jest za nami, ale najlepsze - wierzę - dopiero nadchodzi - zaznaczył.

- Radością z dotychczasowych dokonań mogę się z Państwem dzielić tylko dlatego, że jest to owoc naszego wspólnego wysiłku. Jestem Państwu bezmiernie wdzięczny. Będę zabiegał, by w Ministrze Finansów pracownicy administracji skarbowej, UKS i Służby Celnej widzieli swojego najpewniejszego sprzymierzeńca. Wymiernym wyrazem takiej postawy są pierwsze od lat podwyżki wynagrodzeń. Uważam, że o ile zamrożenie wynagrodzeń w skarbówce mogło mieć uzasadnienie w latach kryzysu finansowego 2009-10 to kontynuacja tej polityki przez kolejnych 5 lat była poważnym błędem moich poprzedników. Pobór podatków jest bowiem jedną z podstawowych funkcji państwa. Wieloletnie zamrożenie spowodowało utratę konkurencyjności płacowej wobec sektora prywatnego, spadek motywacji i zniechęcenie - napisał minister.

- Wiele już dokonaliśmy, stać nas na więcej. Jeszcze raz dziękuję mojemu zespołowi wiceministrów, pracownikom MF w Warszawie, tysiącom urzędników i funkcjonariuszy zatrudnionych w urzędach i izbach skarbowych, Urzędach Kontroli Skarbowej i Służbie Celnej - zakończył Szałamacha.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • gefreiter 2016-07-31 22:46:33
    Sąd Najwyższy ws KAS (regulacja stosunków zatrudnienia) ,,Przedstawione projekty ustaw nie powinny stać się przedmiotem dalszych prac legislacyjnych" zauważa Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego w Opinii o poselskich projektach ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej .: Opinia z 07.07.2016 r / BSA III-021-269-270/16: Opinia o poselskich projektach ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawionych przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość" Przedstawiona opinia ogranicza się do części projektowanych ustaw, które regulują stosunki zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy tych ustaw tylko we wskazanych częściach będą stosowane przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy. W projektowanej ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej nader niejasno rysuje się podział stanowisk, które mają być zajmowane przez pracowników i przez funkcjonariuszy. Tworzy się, bowiem w ramach Krajowej Administracji Skarbowej Służbę Celno-Skarbową, która nie ma żadnej wyodrębnionej, hierarchicznie uporządkowanej struktury organizacyjnej. Jedynym wyznacznikiem przynależności do Służby Celno-Skarbowej jest pozostawanie w administracyjnoprawnym stosunku służby, czyli bycie funkcjonariuszem. Przepis art. 1 ust. 2 projektowanej ustawy stanowi, że „W ramach KAS wyodrębnia się Służbę Celno-Skarbową, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, zwani dalej «funkcjonariuszami». Powyższe określenie Służby Celno-Skarbowej jest niepoprawne z punktu widzenia tworzenia i definiowania jakichkolwiek struktur organizacji administracji państwowej. Nie można bowiem zasadnie mówić o utworzeniu określonej formacji, która nie ma żadnych wyodrębnionych zadań oraz ukształtowanej hierarchicznie struktury organizacyjnej, a tylko jest grupą osób, które łączy jedynie to, że podstawę ich zatrudnienia stanowi administracyjnoprawny stosunek służby. Projektowana ustawa nie pozwala określić podstawowego dla istnienia Służby Celno-Skarbowej elementu, czyli stanowisk, na jakich są zatrudnieni funkcjonariusze. Te stanowiska mają być dopiero ustalone w akcie wykonawczym do ustawy — rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 188 ust. 2 projektowanej ustawy. Na marginesie należy zaznaczyć, że wytyczne do wydania tego rozporządzenia są bardzo lakoniczne i ogólnikowe. Nie spełniają one ustanowionego w art. 92 ust. 2 Konstytucji RP wymogu, że upoważnienie do wydania rozporządzenia powinno zawierać wytyczne dotyczące treści aktu. Nie jest możliwe przeniesienie do projektowanej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej obecnie obowiązujących regulacji dotyczących stosunków służby funkcjonariuszy, które są zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (jt.: Dz.U. z 2015 r., poz. 990, ze zm.), bez zachowania wyodrębnienia zadaniowego i organizacyjnego projektowanej Służby Celno-Skarbowej. Zapewnienie jednolitości strukturalnej Krajowej Administracji Skarbowej wymagałoby w ogóle rezygnacji z administracyjnoprawnych stosunków służby jako podstawy zatrudnienia w tej administracji. Można w uzupełnieniu dodać, że w administracji celnej do 1999 r. nie występowały administracyjnoprawne stosunki służby. Urzędnicy administracji celnej, zwani funkcjonariuszami, byli zatrudniani w ramach stosunków pracy na podstawie mianowania (zob.: ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, Dz.U. z 1982 r., nr 31, poz. 214, a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków urzędników administracji celnej, Dz.U. z 1983 r., nr 5, poz. 34). Koncepcja jednolitej Krajowej Administracji Skarbowej, w której podstawą zatrudnienia są wyłącznie stosunki pracy, teoretycznie jest także możliwa do przyjęcia. Podstawowy zarzut w stosunku do projektowanej ustawy polega na braku koncepcji uregulowania stosunków zatrudnienia w administracji skarbowej. Projektodawcy chcą utrzymać administracyjnoprawne stosunki służby w administracji celnej, nie wyodrębniając jej organizacyjnie i zadaniowo w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, co jest niemożliwe i prowadzi do regulacji całkowicie niespójnej i wywołującej szereg wątpliwości interpretacyjnych. Nieprawidłowa jest też prawna klasyfikacja osób zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej, zawarta w art. 141 ust. 1 projektowanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem w jednostkach organizacyjnych KAS mogą być zatrudnieni: 1) członkowie korpusu służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (jt.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1111, ze zm.), 2) pracownicy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (jt.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.), 3) pracownicy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (jt.: Dz.U. z 2013 r., poz. 269, ze zm. oraz pełnić służbę funkcjonariusze. Przedstawiona klasyfikacja nie odpowiada przede wszystkim strukturze źródeł prawa pracy. Kodeks pracy jest aktem powszechnym, mającym zastosowanie do wszystkich pracowników i pracodawców (art. 1 k.p.). Przepis art. 5 k.p. stanowi, że jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. Nie jest więc możliwe i poprawne wyodrębnienie kategorii „pracowników, do których stosuje się Kodeks pracy". Można tylko mówić o grupach pracowników, do których mają zastosowanie regulacje szczególne. Te regulacje szczególne określają zarówno podmiotowy zakres swojego zastosowania, jak również zakres odstępstw od regulacji powszechnych zawartych w Kodeksie pracy. W administracji publicznej regulacje szczególne obejmują tylko pewien krąg stanowisk, które mają charakter urzędniczy. W administracji publicznej zatrudniani są także pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi, np. kierowcy, sprzątaczki, którzy nie należą do korpusu pracowników służby publicznej w ścisłym znaczeniu, gdyż ich praca niczym nie różni się od pracy u innych pracodawców. Umieszczenie w klasyfikacji pracowników Krajowej Administracji Skarbowej niepoprawnej kategorii „pracowników, do których stosuje się Kodeks pracy" ma ten skutek, że do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi będą miały zastosowanie wszystkie przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w których jest mowa ogólnie o pracownikach. Zostaną oni więc objęci szczególnymi regulacjami tej ustawy, np. obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych. Projektodawcy ustawy, wymieniając omawianą kategorię pracowników, jak się wydaje, nie wzięli pod uwagę tego skutku. W projektowanej ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej poważne zastrzeżenia nasuwają przepisy przejściowe, które dotyczą dotychczasowych stosunków pracy i stosunków służby w administracji skarbowej i celnej (art. 165 i nast. projektowanej ustawy). Te stosunki stają się wprawdzie z mocy prawa odpowiednio stosunkami pracy lub stosunkami służby w Krajowej Administracji Skarbowej, ale ich trwanie jest uzależnione od złożenia przez właściwy organ pisemnej propozycji nowych warunków pracy lub służby. W razie niezłożenia takiej propozycji lub jej nieprzyjęcia przez pracownika lub funkcjonariusza stosunki te wygasną. Zastosowanie przedstawionej konstrukcji wygaśnięcia stosunków pracy i stosunków służby w razie niezłożenia pisemnej propozycji nowych warunków pracy i służby prowadzi do destabilizacji trwałości tych stosunków. Złożenie lub niezłożenie tej propozycji jest pozostawione swobodnemu uznaniu organu dokonującemu czynności prawnych w stosunkach pracy lub stosunkach służby. Działanie lub zaniechanie podmiotu, który jest uprawniony do złożenia propozycji, podlegają kontroli sądowej tylko w granicach klauzuli generalnej nadużycia prawa (w terminologii prawa administracyjnego - nadużycia władzy). Dotychczasowe stosunki pracy i stosunki służby po ich przejęciu przez nowo utworzone jednostki Krajowej Administracji Skarbowej powinny podlegać rozwiązaniu w drodze wypowiedzenia, jeżeli w następstwie zmian organizacyjnych ich kontynuacja nie byłaby możliwa. Projektowane ustawy trudno jest opiniować bez uwzględnienia krytycznych uwag do wprowadzonych wcześniej zmian w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, przedstawionych w opinii Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2016 r. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (BSA 111-021-525/15). Projektowane ustawy są bowiem kontynuacją procesu, rozszerzania kręgu stanowisk w administracji publicznej, których obsadzanie jest pozostawione swobodnemu uznaniu kompetentnych organów władzy publicznej. Zasada swobodnego obsadzania stanowisk urzędniczych w administracji publicznej jest organicznie sprzeczna z zasadami zawodowego, politycznie neutralnego i stabilnego korpusu urzędniczego w administracji państwowej. Przedstawione wyżej zastrzeżenia są wystarczające do sformułowania wysoce krytycznej opinii do projektowanych ustaw. Podstawową i nieusuwalną wadę przedstawionych projektów ustaw stanowi to, że regulacja stosunków pracy i stosunków służby w Krajowej Administracji Skarbowej nie opiera się na zasadach, jakim powinny odpowiadać stosunki zatrudnienia w administracji państwowej. W zakończeniu należy ponadto zaznaczyć, że uzasadnienia projektów ustaw praktycznie ograniczają się do przedstawienia treści proponowanych regulacji. Uniemożliwia to poznanie podstawowych założeń, na jakich projektodawcy oparli te regulacje. Przedstawione projekty ustaw nie mają zatem w istocie rzeczy uzasadnienia. Przedstawione projekty ustaw nie powinny stać się przedmiotem dalszych prac legislacyjnych.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA