REKLAMA


Jerzy Streb - informacje o kandydacie do sejmu To twój profil? Pomóż nam go udoskonalić. Napisz na adres parlament@ptwp.pl

Jerzy Streb Wybory 2015

Głosowanie internautów zakończone.
Wyniki zaktualizowano 23 października.

 • WASZ RANKING W OKRĘGU
   

  49 miejsce 0,21 % poparcia
 • POPULARNOŚĆ NA LIŚCIE
  KOMITETU W OKRĘGU

  7 miejsce 2,36 % poparcia

Uro­dzo­ny 13 mar­ca 1960 roku w Dą­bro­wie Tar­now­skiej. Ab­sol­went Wyż­szej Szko­ły Pe­da­go­gicz­nej w Kra­ko­wie, stu­diów po­dy­plo­mo­wych na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim, Wyż­szej Szko­ły Han­dlo­wej w Kielcach oraz Po­li­tech­ni­ce Kra­kow­skiej (ty­pu MBA).

Ukoń­czył stu­dium dzien­ni­kar­stwa, kurs dla kan­dy­da­tów do rad nad­zor­czych spół­ek z udzia­łem skar­bu pań­stwa, kurs in­struk­tor­ski i sę­dziow­ski strze­lec­twa spor­to­we­go.

W la­tach 1998-2006 rad­ny w Dą­bro­wie Tar­now­skiej, któ­rej prze­wod­ni­czył w la­tach 1999-2002.

Ka­riera za­wo­do­wa zwią­za­na przede wszyst­kim z są­dow­nic­twem - od 1990 roku pracuje jako ku­ra­tor za­wo­do­wy, a od 1996 roku do chwi­li obec­nej ko­mor­nik są­do­wy peł­nią­cy funk­cje prze­wod­ni­czą­ce­go Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej Rady Izby Ko­mor­ni­czej w Kra­ko­wie oraz czło­nek Ko­mi­sji Dys­cy­pli­nar­nej w Kra­jo­wej Ra­dzie Ko­mor­ni­czej.Kontakt/Redakcja: zauważyłeś błąd w swojej notce napisz na adres parlament@ptwp.pl.

Skomentuj

 • Brak komentarzy.