REKLAMA

Minister Radziwiłł przedstawi harmonogram zmian w służbie zdrowia

  • Autor: PAP/MIW
  • 25 lipca 2016 16:09
Minister Radziwiłł przedstawi harmonogram zmian w służbie zdrowia Minister Konstanty Radziwiłł. (www.nik.gov.pl)

• W trakcie zaplanowanego na 26 lipca posiedzenia rząd ma wysłuchać informacji ministra zdrowia o stanie zaawansowania prac nad pakietem regulacji dotyczących reformy służby zdrowia.
• Minister Konstanty Radziwiłł przedstawić ma być także harmonogram realizacji tych zmian.
• Proponowane zmiany obejmują likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia i przeniesienie środków finansowych na służbę zdrowia do budżetu państwa.

Założenia systemowej reformy służby zdrowia minister Konstanty Radziwiłł przedstawił premier Beacie Szydło już na początku lipca. Po tym spotkaniu resort informował, że minister otrzymał zielone światło dla dalszych prac nad zmianami.

Rzeczniczka MZ Milena Kruszewska przekazała wówczas, że obszar przedstawiony premier obejmował nie tylko likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia, ale także przeniesienie środków finansowych na służbę zdrowia do budżetu państwa i daleko idące zmiany organizacji systemu również na poziomie województw.

Jak dodała, w projekcie reformy jest także nowa konstrukcja finansowania szpitali, która odbiurokratyzuje i usprawni system finansowania opieki szpitalnej w Polsce. MZ zaznacza, że do obszernej części zmian przygotowano już wstępne projekty ustaw i aktów wykonawczych.

Zgodnie z zapowiedziami Radziwiłła duża reforma organizacyjna służby zdrowia ma doprowadzić do przejścia z systemu ubezpieczenia zdrowotnego do systemu, który obejmie wszystkie osoby w Polsce potrzebujące opieki medycznej. Chodzi o wprowadzenie uprawnienia obywatelskiego, a nawet rezydenckiego, które zgodnie z konstytucją "obejmie wszystkich potrzebujących opieki zdrowotnej w RP". Minister wielokrotnie podkreślał, że obecnie ten warunek nie jest spełniony.

Resort zapowiada także likwidację NFZ i przebudowę instytucji odpowiedzialnej za organizację płacenia za służbę zdrowia. Radziwiłł informował, że NFZ zostanie zastąpiony państwowym funduszem celowym, będącym "gwarantowaną zakładką w budżecie państwa". Środkami na ochronę zdrowia na poziomie centralnym administrować ma minister zdrowia, a na poziomie regionalnym - agendy przy wojewodach.

Radziwiłł podkreślał także konieczność wprowadzenia opieki koordynowanej i tym samym reformę sposobu płacenia za świadczenia zdrowotne (tak, by finansowane były nie pojedyncze świadczenia, ale właśnie opieka skoordynowana). Obecnie prowadzony jest już pilotaż takiej opieki nad ciężarną, w ramach którego kobieta nie szuka poszczególnych usług medycznych, tylko dostaje ofertę pełnej opieki.

Minister wskazywał także na konieczność stopniowego, gwarantowanego ustawą wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia. Resort chce, by na finansowanie służby zdrowia przeznaczano 6 proc. PKB.

Na posiedzeniu Rada Ministrów ma też omówić założenia reformy systemu budżetowego. Resort finansów chce, aby podstawą rocznego planowania budżetu były średniookresowe ramy budżetowe, planuje też wzmocnić rolę rządu w polityce budżetowej i MF, jako podmiotu odpowiedzialnego za stabilność finansów - wynika z informacji MF.

- Celem reformy będzie wdrożenie mechanizmów prowadzenia i koordynacji odpowiedzialnej polityki budżetowej, wykraczającej poza horyzont jednego roku budżetowego, a także instrumentów zapewniających efektywną alokację środków publicznych w kolejnych budżetach - poinformowało biuro prasowe ministerstwa finansów.

Założenia reformy systemu budżetowego - poinformowało MF - odnoszą się przede wszystkim do najważniejszych, z punktu widzenia efektywnego zarządzania środkami publicznymi, aspektów systemu budżetowego w części dotyczącej wydatków publicznych. Stanowić one będą podstawę opracowania szczegółowych rozwiązań legislacyjnych.

Dotyczyć one mają m.in. "wprowadzenia średniookresowych ram budżetowych, stanowiących podstawę planowania rocznego oraz instrument koordynacji polityki budżetowej, czemu towarzyszyć będzie wzmocnienie roli Rady Ministrów jako kreatora tej polityki, określającego priorytety wydatkowe, a także Ministra Finansów jako podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie długookresowej stabilności finansów publicznych".

Założenia mają być także podstawą do wprowadzenia nowego podziału budżetu państwa oraz jednolitej klasyfikacji wydatków o charakterze zadaniowym. Według MF umożliwi to odejście od istniejącego podwójnego sposobu klasyfikowania wydatków (odrębnie w układzie zadaniowym i tradycyjnym). Planowane jest też uporządkowanie systemów zbierania danych (sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości finansowej).

Rząd zająć ma się też projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zakłada, że w przypadku ubezpieczanego, decyzja zobowiązująca do zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych nie mogłaby być wydana później niż w terminie 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano nienależne świadczenie.

Rada Ministrów rozpatrzyć ma również m.in. projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach emerytalnych.

Wprowadza on możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych (mimo nieodprowadzania składki na Fundusz Pracy) oraz świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, a które utraciły te świadczenie na skutek śmierci osoby, nad którą sprawowały opiekę.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (2 komentarzy)

  • PO-Hańba i WSTYD!!! 2016-10-03 19:14:50
    Do Anka: to dzięki PO-PSL-SLD i BOLKOWI oni mają lekarza na telefon!!! I to wymaga naprawy!!! Nie stety trzeba czasu by to wszystko naprawy PO tych szkodnikach!!!
  • Anka 2016-09-29 22:11:43
    Argumenty przedstawione przez ministra są przekonujące. Tylko dlaczego wszyscy kolejni ministrowie zapominają o terapiach.Wykształcono rzesze logopedów,dietetyków,fizjoterapeutów do których nie ma dostępu. Nie ma ich w przychodniach,szpitalach. Na zachodzie ludzie po udarach są automatycznie kierowani na terapie.U nas czeka się nawet dwa lata.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA