REKLAMA

Program Dostępność plus. Jerzy Kwieciński: Chodzi o samodzielność

  • Autor: aw/PAP
  • 21 kwietnia 2018 08:08
Program Dostępność plus. Jerzy Kwieciński: Chodzi o samodzielność Jerzy Kwieciński (fot. PTWP)

Kluczowym pojęciem, wokół którego budowaliśmy program Dostępność plus jest samodzielność - powiedział szef Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. Program ma ułatwić np. seniorom, niepełnosprawnym czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej. Program Dostępność plus ma zostać zainaugurowany w poniedziałek (23 kwietnia).

  • Jak tłumaczył Kwieciński w programie "chodzi o to, by seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, ale też np. kobiety w ciąży i rodzice z małymi dziećmi nie musieli zmagać się z barierami w przestrzeni publicznej i prosić o pomoc nawet w prostych sytuacjach, np. podczas wizyty w urzędzie czy wsiadania do autobusu".
  • Podczas uroczystej inauguracji premier Mateusz Morawiecki podpisze "Pakt na rzecz dostępności". Wraz z szefem rządu Pakt podpiszą przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych, szkół i uczelni, przedsiębiorców i innych podmiotów.
  • By program przebiegał sprawnie powstanie specjalna Rada ds. dostępności i pracować będą koordynatorzy w administracji.

Program Dostępność plus ma ułatwić np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej. Rząd w latach 2018-2025 zamierza przeznaczyć na realizację tego program ponad 23 mld zł - z funduszy unijnych i krajowych oraz tak zwanych funduszy norweskich i EOG. Za przygotowanie programu odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

O tym jak dostępność ta ma przekładać się na konkretne działania w poszczególnych dziedzinach jak m.in. mieszkalnictwo, komunikacja, szkolnictwo przeczytasz tutaj

Na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych

Jak wyjaśniło MIiR program adresowany jest nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale także kobiet z dziećmi, osób starszych, niedołężnych. Problem braku dostępności przestrzeni publicznej dla obywateli dotyczy mniej więcej 1/4 mieszkańców naszego kraju, a w najbliższych latach odsetek ten wzrośnie do ok. 30 proc., w związku ze starzeniem się społeczeństwa. "Szacuje się, że do 2024 roku 23 proc. mieszkańców naszego kraju będzie miało 65 lat lub więcej. W tym samym czasie liczba osób z niepełnosprawnościami (w zależności od przyjętych kryteriów) wyniesie od 5 do 8 milionów" - podało MIiR.

Według MIiR program przewiduje, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Przykładowo wprowadzi prawo, które zagwarantuje, że: nowe budynki będą pozbawione barier architektonicznych, każdy nowo kupiony pociąg, autobus albo tramwaj będzie przygotowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami, przestrzeń publiczna (na przykład wyjście z dworca, dojście na perony, przejścia dla pieszych) będą odpowiednio oznakowane.

Państwo będzie także inwestować w wiedzę osób, które tworzą przestrzeń publiczną, między innymi: architektów, urbanistów, inżynierów czy nowe technologie, które sprzyjają włączeniu seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Drugim wymiar programu to inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) w istniejącą infrastrukturę, przestrzeń, środki transportu, strony internetowe czy usługi o charakterze powszechnym. Czyli - wyjaśniło - MIiR - dostosowanie tego, co już istnieje, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Program - wskazało MIiR - ma przynieść konkretne efekty: w tysiącu miejsc i budynków użyteczności publicznej zostaną usunięte lub ograniczone bariery architektoniczne i komunikacyjne; co najmniej 20 proc. mieszkań wybudowanych w programie Mieszkanie plus ma być dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach; wszystkie nowo zakupione autobusy i tramwaje będą przyjazne seniorom i osobom z niepełnosprawnościami; strony internetowe wszystkich urzędów i instytucji będą dostępne dla osób niewidomych i niesłyszących; co najmniej połowa czasu antenowego w TV będzie dostępna dla osób niewidomych i niesłyszących (audiodeskrypcja i napisy).

Projekt programu, w tym w wersji tłumaczonej na język migowy, dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rady ds. Dostępności

Powstanie Prawa o dostępności a także powołanie Rady ds. Dostępności - to niektóre działania przewidziane w programie Dostępność plus w zakresie koordynacji różnych sektorowych polityk publicznych.

W ramach programu wskazany minister właściwy ds. rozwoju regionalnego będzie odpowiedzialny za koordynację dostępności w ramach różnych sektorowych polityk publicznych. Do tej pory zagadnienia związane z dostępnością nie są przydzielone do żadnego z ministerstw.

Przede wszystkim powstanie Prawo dla dostępności. Projekt programu Dostępność plus wskazuje, że wadą obecnych przepisów prawa w Polsce w zakresie dostępności jest brak skutecznych mechanizmów kontrolnych, gwarantujących realizację dostępności dla nowych obiektów i przestrzeni, jako w pełni dostosowanych do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Polskie ustawodawstwo nie posługuje się pojęciem uniwersalnego projektowania, a Polska jako jedno z czterech państw europejskich nie posiada prawnie przyjętych standardów dostępności dla przestrzeni publicznej.

Ustawa nakładałaby obowiązki stosowania zasad dostępności m.in. na podmioty realizujące zadania publiczne, w tym administrację centralną i samorządową, agencje i fundusze, jednostki budżetowe, fundacje skarbu państwa i z jego udziałem.

Te obowiązki otrzymałyby także podmioty realizujące zadania publiczne (także przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe), przedsiębiorstwa realizujące usługi o charakterze powszechnym oraz przedszkola, szkoły, szkoły wyższe.

Zostaną także opracowane Standardy Dostępności, oparte na zasadach uniwersalnego projektowania. Krajowe standardy będą dotyczyć m.in. budownictwa, transportu, cyfryzacji a także rozwiązań organizacyjnych, w tym na przykład jakości usług w służbie zdrowia czy w edukacji.
Przyjęcie przez ustawodawcę lub organ wykonawczy odpowiednich przepisów pozwoli na powszechne zastosowanie wytycznych w celu udostępnienia środowiska osobom z różnymi możliwościami w zakresie mobilności i percepcji.

Autorzy programu chcą także usuwać bariery proceduralne, które utrudniają lub uniemożliwiają osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z zasobów państwa na zasadzie równego dostępu. W skutek tego osoby z niepełnosprawnościami narażone są często na nieuzasadnione koszty. Zostanie przeprowadzona ewaluacja procedur, która doprowadzi do dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Powołana zostanie Rada ds. Dostępności, która będzie organem konsultacyjno-doradczym dla szefa MIiR. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, organizacji senioralnych, uczelni wyższych. Zadaniem Rady będzie inicjowanie działań na rzecz poprawy dostępności oraz opiniowanie działań i inicjatyw władz publicznych w tym zakresie.

Koordynatorzy w administracji

Dodatkowo planuje się powołanie 100 koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej. Ich zadaniem byłoby pilnowanie, by wszystkie działania urzędu były zgodne z ideą dostępności.

Zostaną też zaprojektowane modelowe wzory dokumentów dot. zamówień publicznych i inwestycji (np. specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opisów dostępności inwestycji, przykłady klauzul społecznych, list sprawdzających i kontrolnych). Będą one uwzględniały wymagania dla osób o specjalnych potrzebach (np. budowa przystanku, drogi, przejścia podziemnego). Wzory te będą stosowane przez wszystkie podmioty dokonujące zamówień publicznych.

W ramach Dostępności plus zostanie wprowadzony wymóg by inwestycje infrastrukturalne podlegały audytom dostępności. Opis dostępności będzie mógł zostać wykonany przez niezależną instytucję/eksperta/organizację pozarządową lub samego projektanta/architekta. Dzięki takim opisom dostępności każda osoba będzie wiedziała, jakie udogodnienia i jakie ewentualnie bariery może napotkać w przypadku osobistej wizyty w obiekcie/budynku.

Kolejnym działaniem będzie budowa systemu zbierania danych o dostępności w statystyce publicznej, co umożliwi określenie stanu obecnego oraz jednoznaczne wyznaczenie wartości docelowych. Zakres zbieranych danych będzie uwzględniał główne aspekty dostępności (między innymi budownictwo, transport, kultura, cyfryzacja) oraz ich zróżnicowanie przestrzenne w układzie terytorialnym. Rekomendacje wynikające z analizy tych danych posłużą m.in. w ocenie postępu programu Dostępność plus.

Program zakłada też stworzenie sieci organizacji pozarządowych, zajmujących się dostępnością, poprzez ich wsparcie finansowe przeznaczonych na budowanie kompetencji do prowadzenia audytów, doradztwa, szkoleń i świadczenia usług w zakresie udostępniania (na przykład komunikacji alternatywnej, opracowywania dostępnych materiałów itp.).

Państwo będzie także starać się zwiększać społeczną świadomość dostępności. W tym celu konieczna jest szeroka edukacja społeczna podnosząca świadomość problematyki różnych potrzeb i dostępności dla różnych grup społecznych. Przewiduje się różnego rodzaju kampanie informacyjne i edukacyjne głównie w internecie, w tym w mediach społecznościowych, poświęconych tematyce potrzeb i funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami.

Do podnoszenia świadomości społecznej będą wykorzystywane też kampanie społeczne, a także spotkania i konferencje organizowane dla wszystkich środowisk zajmujących się dostępnością (np. organizacje pozarządowe, biznes, administracja, JST).

Rząd planuje przeznaczyć na wszystkie działania w zakresie koordynacji różnych sektorowych polityk publicznych w ramach programu Dostępność plus 74 mln zł.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA