REKLAMA

Rząd zajmie się minimalną stawką godzinową oraz likwidacją sprawdzianu dla szóstoklasistów

  • Autor: bad/PAP
  • 30 maja 2016 17:44
Rząd zajmie się minimalną stawką godzinową oraz likwidacją sprawdzianu dla szóstoklasistów Projekt noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przewiduje wprowadzenie od 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł brutto. (Fot. peter burge/Flickr, lic. CC BY 2.0)

• Rząd we wtorek zajmie się m.in. propozycją wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej 12 zł brutto dla pracujących na podstawie umowy-zlecenia i samozatrudnionych.
• Omówi też projekt znoszący sprawdzian dla szóstoklasistów oraz propozycje ws. dekomercjalizacji szpitali.

W porządku obrad rządu jest również projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Projekt noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przewiduje wprowadzenie od 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł brutto dla pracujących na podstawie umowy-zlecenia oraz samozatrudnionych.

Za wypłacanie przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki godzinowej grozić mają grzywny od l tys. zł do 30 tys. zł. Kontrolą wypłaty wynagrodzeń zgodnie z projektem zająć ma się Państwowa Inspekcja Pracy.

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej regulacją objęte zostałyby umowy-zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności. Taki kształt projektowanej regulacji - podkreśla MRPiPS - jest efektem uwzględnienia wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego.

Propozycje zmian przygotowane przez MRPiPS mają na celu - jak tłumaczą autorzy - przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Rząd zajmie się także projektem zmian w ustawie o systemie oświaty, który zakłada m.in. likwidację od roku szkolnego 2016/2017 sprawdzianu dla szóstoklasistów. W miejsce sprawdzianu od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępniać gimnazjom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła dobrowolnie skorzystać, aby dokonać wstępnej oceny wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w I klasie.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada też możliwość odwołania się od wyniku egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Od 2017 r. maturzyści i osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mają mieć możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Projekt zawiera również przepisy doprecyzowujące dotyczące kształcenia uczniów przybywających z zagranicy, a także dotowania przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.

Rada Ministrów ma zająć się również projektem nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, który zakłada odejście od konieczności przekształcania szpitali w spółki kapitałowe w przypadku strat, a jeśli szpital jest spółką - zakaz zbywania jego akcji i udziałów podmiotom prywatnym, aby nie stawały się one właścicielem większościowym; współwłaścicielami pakietu większościowego będą mogły być np. dwa podmioty publiczne.

Projekt przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Przedstawiając jego założenia w połowie maja, minister Konstanty Radziwiłł przekonywał, że po kilku latach obowiązywania ustawy, która zmuszała podmioty publiczne, zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, do przekształcania szpitali w spółki w sytuacji, gdy miały kłopoty finansowe, widać, że regulacja ta się nie sprawdziła. Poinformował, także, że na koniec 2015 r. zadłużenie szpitali wyniosło prawie 14 mld zł.

Rząd zająć ma się ponadto projektem ustawy, który ma ułatwić polubowne rozwiązywanie sporów konsument-przedsiębiorca. Proponuje się w nim stworzenie mieszanego, publiczno-prywatnego systemu instytucji mediacyjnych, który będzie oparty w większości na już funkcjonujących ciałach, przede wszystkim sądach polubownych przy Inspekcji Handlowej, mediatorach działających przy regulatorach rynku, takich jak Urząd Komunikacji Elektronicznej, a także podmiotach niepublicznych, jak np. Arbiter Bankowy, działający przy Związku Banków Polskich. Dodatkowo powołany zostanie natomiast Rzecznik Praw Pasażera przy Urzędzie Transportu Kolejowego.

Projekt wdraża unijną dyrektywę w sprawie tzw. ADR (Alternative Dispute Resolution), którą Polska powinna była wprowadzić do 9 lipca 2015 r. Dyrektywa ADR zakłada stworzenie - we wszystkich państwach członkowskich - systemu pozasądowego rozstrzygania sporów, który obejmie swym zakresem wszelkie zaistniałe na rynku unijnym spory między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikające z zawartych umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług, w tym także umów zawartych za pośrednictwem internetu oraz umów transgranicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA