REKLAMA

"WSJ”: Przedstawiciele UE dążą do złagodzenia sporu z Polską

  • Autor: PAP
  • 12 stycznia 2016 12:43
"WSJ”: Przedstawiciele UE dążą do złagodzenia sporu z Polską Choć w środę Komisja Europejska przyjrzy się ewentualnym sankcjom wobec Polski, to "będzie trzymać się z dala od formalnych kroków" (fot. JLogan/wikipedia CC0)

· KE "będzie trzymać się z dala od formalnych kroków" w sprawie sankcji wobec Polski.
· Według "Wall Street Journal" za rządów PO-PSL Polska dążyła do bliskiego sojuszu z Francją i Niemcami.
· "WSJ”: Awantura wybuchła w czasie, gdy między krajami UE i tak są głębokie napięcia.

Przedstawiciele UE dążą do złagodzenia narastającego sporu z Polską spowodowanego działaniami nowego rządu, które według partnerów mogą doprowadzić do zaostrzenia kontroli politycznej nad mediami i sądownictwem - pisze "Wall Street Journal".

Choć w środę Komisja Europejska przyjrzy się ewentualnym sankcjom wobec Polski, to "będzie trzymać się z dala od formalnych kroków" - podkreśla dziennik, powołując się na trzech unijnych urzędników.

Poszanowanie praworządności

Gazeta pisze, że PiS od dojścia do władzy jesienią wymienił szefów państwowych mediów i wprowadził zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, by ograniczyć możliwości tego sądu do blokowania ustawodawstwa. Jak dodaje, w rezultacie tych działań unijni i niemieccy politycy zaczęli wzywać do analizy poszanowania praworządności w Polsce, a taki nadzór mógłby ostatecznie doprowadzić do zawieszenia prawa głosu Polski w sprawie unijnych przepisów.

"Perspektywa takiego nadzoru, a także krytyczne słowa z Berlina, trafiły w czuły punkt w Warszawie" - czytamy. "WSJ" wspomina o liście ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do komisarza ds. gospodarki cyfrowej Guenthera Oettingera, w którym napisał, że apele o postawienie Polski pod nadzorem "wypowiadane przez niemieckiego polityka budzą wśród Polaków jak najgorsze skojarzenia".

"Awantura wybuchła w czasie, gdy między krajami UE i tak są głębokie napięcia w sprawie tego, jak radzić sobie z kryzysem migracyjnym" - pisze gazeta.

Zmiana punktu zainteresowania

"WSJ" dodaje, że za rządów PO-PSL Polska dążyła do bliskiego sojuszu z Francją i Niemcami, tworząc tzw. Trójkąt Weimarski, "ale od kiedy PiS wygrał wybory w październiku ub.r., kraj przeniósł punkt zainteresowania w kierunku Wielkiej Brytanii i USA oraz odnowił swoje regionalne sojusze z Węgrami, Czechami i Słowacją". Kraje te mają eurosceptyczne skłonności, sprzeciwiają się niemieckiej polityce otwartych drzwi dla migrantów oraz dążeniom do rozdziału uchodźców w krajach Wspólnoty.

Choć do wszczęcia procedury wobec Polski jednomyślność nie jest konieczna, to każdy rząd oprócz tego, którego ma to dotyczyć, może zawetować decyzję o uznaniu, że państwo łamie podstawowe prawa UE - dodaje dziennik. Przypomina, że premier Węgier Viktor Orban, który był przez lata krytykowany przez UE za podobne zmiany konstytucyjne i w mediach, już obiecał zawetować każdą próbę objęcia Polski sankcjami.

Unijny urzędnik ocenił jednak, że dla UE duże znaczenie ma wsparcie Polski m.in. w sprawie migracji i wysiłków Wielkiej Brytanii, by renegocjować warunki członkostwa we Wspólnocie. "Potrzebujemy Polaków w tak wielu sprawach" - powiedział przedstawiciel instytucji UE.

"WSJ" przypomina, że rządzący w Wielkiej Brytanii konserwatyści w Parlamencie Europejskiej należą do tej samej grupy politycznej co PiS.

Ludzie wychodzą na ulice

Dziennik pisze też, że w weekend "dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulice Polski, by protestować przeciwko działaniom rządu".

Jak dodaje, była komisarz sprawiedliwości Viviane Reding z Luksemburga, która pełniła urząd w czasach "przeciągania liny z węgierskiemu rządem", twierdzi, że bez poparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego i presji publicznej działania UE w takich sprawach są ograniczone.

Jej zdaniem, jeśli Polska pójdzie w ślad za modelem węgierskim i dokona nacjonalizacji głównych przedsiębiorstw, może to negatywnie odbić się na polskiej gospodarce, "jedynej w UE, która podczas kryzysu finansowego uniknęła recesji", a "nowy polski rząd także rozważa nacjonalizację firm sektora energetycznego" - podkreśla gazeta.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Czas zapłaty za szkody! 2016-01-12 13:55:40
    Podstawy wstrzymania wszelkich Środków finansowych Unijnych na rok 2016 dla Polski są, zasadne, w związku z wykorzystywaniem w poprzednich latach do celów o charterze przestępczym, toteż „Proszę nie karać obecnego Rządu RP PiS” za złodziejskie przekręty poprzedników PO-PSL i Donalda Tuska - dowody poniżej.e-mail-Marek.Skomorowski.1970@wp.pl Celem dobra porządku prawnego ujawniłem największą w historii powojennej Polski „Aferę Gruntową” zwracałem uwagę iż zgodnie zapisami w Konstytucji RP w ostatnich latach dochodziło do łamania praw człowieka, właścicieli gruntów jako stron postępowania w obrębach gmin gdyż,” nie są bydłem roboczym bez żadnych praw”, pod olbrzymi malwersacjami finansowymi podtrzymywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostów Powiatowych odpowiedzialnych w zakresie zadań związanych z administracją Rządową, poniżej pismo w sześciu punktach Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych Powiatach i Województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlane w przełomie 2012-2013roku i wcześniej był bliźniaczym, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu ,mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze" Wyżej wymienione wyroki mogą być kluczowe do wyjaśnienia śmierci Andrzeja Leppera znanego polityka na scenie międzynarodowej zajmującego się w powyższym czasie również, kulisami afery gruntowej! Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych gdzie, stroną jest Wójt. Burmistrz lub Prezydent miasta, zacierając ciemnocie gigantyczne przestępstwa gospodarcze co dowodzi podpisana nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013roku poz503,która w powyższym niema zastosowania, z uwagi iż prawo nie działa wstecz .Zdeptano Naszą godność osobistą(dobra osobiste), nie uchwalono tym samym odpowiednich uregulowań prawnych o rekompensatach finansowych należnych w danych okolicznościach wszystkim właścicielom działek budowlanych, budynków wcześniej nabytych w obrębach miast, w związku z obniżeniem ich wartości do poziomu śmieciowego art. 231§1 k.k.(celowe i świadome działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego). Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1 co potwierdza podmiotowość stron postępowania , zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa. Właściciele działek budowlanych w obrębie np. Miasta Chełma z niecierpliwością oczekują na Decyzje Ordynacji Podatkowej za rok 2016, celem odwołania się w terminie ustawowym do lokalnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w związku z wyżej wymienionym wyrażają słuszna chęć obowiązku obywatelskiego zawiadomienia Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa(społeczeństwo z obrębu Miasta Chełma toczą słuszną walkę ze Starostwem Powiatowym w Chełmie do celów obrony swych dóbr osobistych, każda sprawa ma charakter indywidualny, właściciele działek i budynków w innych Powiatach i Województwach również zachęcam legalnie wyegzekwować po 1milon złotych po zakończeniu postępowania z powództwa cywilnego za straty moralne, 500+dacie „biedakom” na podpaski ). Obecna większość parlamentarna Rządu RP powinna uchwalić stosowne regulacje prawne, celem określenia wysokości rekompensat finansowych dla obrębów Miast po Wyrokach znacznie wygrają więcej, nie pogłębiajcie dotychczasowej patologii jaka wynikła w związku z modernizacjami gruntów wszystkich klas w obrębach gmin z rażącym naruszeniem przepisów i norm prawa. Przywrócenie gruntów w obrębach gmin do stanu pierwotnego, jest najrozsądniejszym wyjściem z impasu w celu ładu prawnego z destabilizacji Państwa Polskiego jak obecnie w powyższej aferze. Społeczeństwo Polskie okradzione w w/w , będzie dochodziło swych roszczeń finansowych, mogą korzystać z powyższego materiału stąd też, „Proszę nie zamykać Nam drzwi do Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej” lecz, nie wątpię potrzebujemy pomocy Komisji Europejskiej w kraju Polsce, jak dotąd w samorządach bezprawia!REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA