REKLAMA

Jan Olbrycht uznał, że PiS ponosi odpowiedzialność za debatę w Parlamencie Europejskim

  • Autor: PAP/GP
  • 19 stycznia 2016 19:24
 Jan Olbrycht uznał, że PiS ponosi odpowiedzialność za debatę w Parlamencie Europejskim Jan Olbrycht, eurodeputowany z ramienia Platformy Obywatelskiej (fot. twitter.com)

PiS jako zwycięska partia odpowiada za wizerunek Polski w Europie i na świecie; odpowiada także za to, że w PE odbywa się debata nt. Polski - powiedział we wtorek w Strasburgu szef grupy PO w PE Jan Olbrycht. Zaznaczył, że PO nie inicjowała i nie chciała tej debaty.

- Jesteśmy dumni z naszego kraju i działań Polaków, którzy byli przez ostatnie lata stawiani za wzór na arenie europejskiej, choć w wielu przypadkach różnili się co do proponowanych przez inne państwa kierunków działań - podkreślił Olbrycht podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat Polski.

- Dziś jest nam przykro, że Polska staje się przedmiotem debaty publicznej w Europie; to zdarza się po raz pierwszy w historii naszego członkostwa w Unii; mamy nadzieję, że po raz ostatni - dodał.

Zapewnił, że posłowie PO nie inicjowali i nie chcieli tej debaty w PE.

- Ta debata bez względu na jej wynik niestety wpłynie na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej - ocenił.

Olbrycht zaznaczył, że Platforma nie kwestionuje wyników demokratycznych wyborów w kraju ani prawa PiS do dokonywania zmian wynikających z programu politycznego.

Jak mówił, PiS często argumentuje, że "zwycięzca bierze wszystko".

- Jeżeli tak myślicie, to jest oczywiste, że myślicie, że zwycięzca nie tylko przejmuje kontrolę nad instytucjami państwowymi, nad stanowiskami, ale także całkowicie odpowiada za zmiany dokonywane w państwie prawa - dodał.

Jak podkreślił, zwycięzca bierze także odpowiedzialność za wizerunek Polski w Europie i w świecie; bierze odpowiedzialność również za tę debatę.

- Polska nie zasługuje na takie działania, które wzbudzają takie kontrowersje - zaznaczył Olbrycht.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (2 komentarzy)

  • Polska się przebudziła 2016-01-19 21:16:49
    Przez ostatnie lata niszczono Polskę uczciwą celem jej zdestabilizowania, nie pozwólmy przestępczości zorganizowanej triumfować. E-mail;Marek.Skomorowski.1970@wp.pl Celem dobra porządku prawnego ujawniłem największą w historii powojennej Polski „Aferę Gruntową” zwracałem uwagę iż, zgodnie zapisami w Konstytucji RP w ostatnich latach dochodziło do łamania praw człowieka, właścicieli gruntów jako stron postępowania w obrębach gmin gdyż,” nie są bydłem roboczym bez żadnych praw”, pod olbrzymi malwersacjami finansowymi podtrzymywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostów Powiatowych odpowiedzialnych w zakresie zadań związanych z administracją Rządową, poniżej pismo w sześciu punktach Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych Powiatach i Województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlane w przełomie 2012-2013roku i wcześniej był bliźniaczym, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu ,mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji Nie było nawet uchwalonego prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu Gminy Chełm, posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który, stracił ważność po 5latach zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2009roku. Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku; Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku które mogę udostępnić. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze" Powszechnie wiadomo w wyniku prac geodezyjnych na gruncie bez podpisu właścicieli pod operatami niemożna wprowadzić zmian lub, bez wniosku właścicieli czy też, wieczystych użytkowników w ewidencji gruntów, bowiem są stronami postępowania, tym bardziej niemożna było wprowadzać zmiany w księgach wieczystych(dokumenty potwierdzające prawa własności i stanu prawnego gruntów nabytych) co świadczy starości niszczyli dotychczasowe zapisy w dokumentach urzędowych w Starostwach Powiatowych. Znany również w UE kontrowersyjny polityk Andrzeja Lepper, planował ujawnić kulisami afery gruntowej, co potwierdzają wyżej wymienione wyroki ”najprawdopodobniej został zamordowany!!!” Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych gdzie, stroną jest Wójt. Burmistrz lub Prezydent miasta, zacierając ciemnocie gigantyczne przestępstwa gospodarcze co dowodzi podpisana nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013roku poz503,która w powyższym niema zastosowania, z uwagi iż prawo nie działa wstecz .Zdeptano Naszą godność osobistą(dobra osobiste), nie uchwalono tym samym odpowiednich uregulowań prawnych o należnych w danych okolicznościach rekompensatach finansowych wszystkim właścicielom działek budowlanych i budynków w obrębach Miast, w związku z obniżeniem ich wartości do poziomu śmieciowego w myśl art. 231§1 k.k.(celowego i świadomego działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego i inne). Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1 co potwierdza podmiotowość stron postępowania , zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa. Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego" nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek. Skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT ".
  • aga666 2016-01-19 20:02:22
    Kolejny judasz z POpaprańców. Sprzedać POlskę za stołki w Europie tylko potrafią! Wstyd! POdłość! Zgnoić rodaków, żeby się POdlizać obcymREKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA