REKLAMA

Polonia amerykańska do władz USA : Brońcie Polski teraz

  • Autor: pap
  • 12 czerwca 2016 10:07
Polonia amerykańska do władz USA : Brońcie Polski teraz Biały Dom (fot.wikimedia.org/Cezary p)

• Amerykanie polskiego pochodzenia zgromadzili się w Waszyngtonie przed Białym Domem, gdzie wzywali do wzmocnienia wojsk amerykańskich w Polsce i krajach bałtyckich oraz do ich stałej obecności w regionie.
• Organizatorzy uzasadniali swą akcję m.in. niepokojem, że Rosja koncentruje coraz większe siły na granicach obwodu kaliningradzkiego z Polską.

Zdaniem organizatorów przed siedzibą prezydenta USA zebrało się od 150 do 300 osób. Przybyli z flagami polskimi i amerykańskimi m.in. ze stanów New Jersey, Nowy Jork, Pensylwania, Maryland i Wirginia.

- Brońcie Polski teraz, brońcie Bałtów teraz, brońcie Rumunii teraz, pomóżcie Ukrainie teraz – skandowali.

Organizatorami manifestacji byli aktywiści zrzeszeni w grupie "Americans for Security in Central and Eastern Europe”. W jej skład wchodzą członkowie Federation of Polish Americans, która odegrała konstruktywną rolę w staraniach o wejście Polski do NATO, oraz oddziały stanowe Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) z New Jersey, Michigan, Massachusetts, Florydy i w Kalifornii.

Organizatorzy uzasadniali swą akcję niepokojem, że Rosja koncentruje coraz większe siły na granicach obwodu kaliningradzkiego z Polską, a także ze swoimi bałtyckimi sąsiadami. Przypomnieli o agresji Rosji na Gruzję i aneksji Krymu oraz podkreślali, że podczas manewrów ZAPAD w 2013 roku Rosjanie ćwiczyli aspekty niespodziewanego ataku na Polskę i kraje bałtyckie.

Podczas demonstracji zwołanej przed lipcowym szczytem NATO w Warszawie odwoływano się do rezolucji krajowej Rady Dyrektorów KPA z 2014 roku. Jak powiedział koordynator sobotnich wydarzeń Roman Korzan, w rezolucji domagano się znaczącej i trwałej militarnej obecności USA w Polsce i utworzenia tam baz NATO.

Czytaj też: Szczyt NATO: Stadion Narodowy ogrodzi betonowy mur

Korzan poinformował, że podobne demonstracje zaplanowano w Chicago, Los Angeles oraz w Michigan.

W swym wystąpieniu zauważył, że w związku z potencjalnym niebezpieczeństwem ze strony Rosji konieczne jest silniejsze zaangażowanie USA w Europie, by zapewnić pokój na Starym Kontynencie i na świecie.

Dale Denda z organizacji Potomac Foundation mówił do zgromadzonych, że "mieszane sygnały" wysyłane przez UE i NATO zachęcają ekipę prezydenta Rosji Władimira Putina do kontynuacji długofalowego planu podważania międzynarodowego porządku po zimnej wojnie.

Mówca, który był aktywnie zaangażowany w wysiłki na rzecz rozszerzenia NATO, określił unijne sankcje wobec Kremla jako niewystarczające. Denda uznał je za dziedzictwo "Partnerstwa dla Pokoju z lat dziewięćdziesiątych, echo polityki, która ówczesnym nieczłonkowskim partnerom NATO, jak Polska, Węgry i Czechy, nie gwarantowała niczego prócz konsultacji".

Denda postulował, by wzmocnić siły amerykańskie w Europie o minimum pięć brygad lądowych, kontyngent marynarki wojennej oraz dodatkowe siły lotnicze.

W opinii przedstawiciela Potomac Foundation niedostateczna obecność NATO w Europie Wschodniej i Środkowej może być interpretowana błędnie przez Rosję jako brak determinacji do obrony sojuszników, w tym Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.

- Ta dynamika może zachwiać fundamentami pokoju i dobrobytu w Europie w wyniku ustaleń po II wojnie światowej, zagrażając wszystkim w przypadku nieobecności wojskowej USA w regionie. To zdecydowane rozmieszczenie (wojsk - PAP) musi się zacząć od Polski, największego państwa członkowskiego regionu, i musi być trwałe – wskazał Denda.

Podczas manifestacji głos zabrali też m.in. przedstawicielka krymskich Tatarów oraz reprezentanci organizacji z Ukrainy, Węgier i krajów bałtyckich. Mówili o sytuacji w swych krajach i przestrzegali przed niebezpieczeństwem ze strony Rosji.

Zgromadzeni uczcili minutą ciszy ofiary inwazji w Gruzji, na Ukrainie oraz katastrofy smoleńskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (2 komentarzy)

  • afera gruntowa gmin 2016-06-23 21:02:06
    Do Marek Skomorowski Chełm: Jak myśl że PiS i twój Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski znany przestępca od zamachu na trójpodział władzy obecnie martwego ciała Trybunału Konstytucyjnego i masz nadzieję rozwiążą kulisy afery gruntowej w obrębach gmin ściany wschodniej jesteś w będzie, PiS i lewica są jej autoramentu (PiS~SLD-PSL). Powinieneś niezwłocznie wszcząć postępowanie przed Starostwem Powiatowym celem przywrócenia gruntu do stanu pierwotnego, następnie odwołanie się w terminie ustawowym do WSA od Decyzji odmownej Starosty po czym, wszcząć postępowanie ponowne przed lokalną Prokuraturą na podstawie nowych okoliczności w Sprawie ułożonego postepowania.Powodzenia ,daj do wiwatu tym (...) przestępcom i prokuratorom działającym na szkodę interesu publicznego w myśl ART..231kkpragraf 1,2 i inne.
  • Marek Skomorowski Chełm 2016-06-12 21:02:28
    Nie jesteśmy Państwem prawa ! Przeanalizujecie co nawywijał poprzedni rząd PO-PSL z wykorzystaniem do celów przestępczych Środki wspólnoty Państw Unijnych na prywatnych gruntach w obrębach gmin ściany wschodniej Polski, bez wniosków właścicieli gruntów rolnych obecnie budowlanych o wyłączenie ich z produkcji rolnej WŚ-19, bez opłat ustawowych od 2012-2013roku z tym związanych zaś wprowadzono zmiany o charakterze gigantycznych przestępstw gospodarczych w księgach wieczystych bez opłat Sądowych i wniosków tysięcy właścicieli gruntów z obrębów gmin, grunty rolne w obrębach gmin przekształcono do połowy długości na budowlane oznaczeniem "B" w zasobach ewidencji gruntów obręby województw lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego itd. Celem dobra porządku prawnego, ujawniam największą w historii powojennej Polski aferę gruntową-malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z starostami powiatowymi wykonujących zadania z zakresu administracji Rządowej, cytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlanie od 2012roku był bliźniaczy, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych (jak widać obecnie Afera Rządowa, pokazująca Państwo Polskie bezprawia i zorganizowanej przestępczości, pozdrowienia dla Prokuratora Generalnego Zbigniewa Zbiory ). Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wnioski: Na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów, potwierdzam jako poszkodowany, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, co dowodzi jak wynika o olbrzymich masowych malwersacjach pieniężnych, niszczenia dokumentacji urzędowej również w księgach wieczystych. Powyższe przestępstwa i inne są podtrzymywane w Powiecie Chełmskim przez Starostę Chełmskiego Piotra Deniszczuka z ugrupowania politycznego Polskiego Stronnictwa Ludowego, dowodem powyższego jest wyżej wymienione pismo Starostwa Powiatowego w Chełmie z dnia 25 czerwca 2013roku Symbol OR.1510.5.2013. . Niebyło nawet uchwalonego prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu; Gmina Chełm posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który stracił ważność zgodnie z przepisami po 5latach w 2009roku. Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze" Wyżej wymienione wyroki mogą być kluczowe do wyjaśnienia również śmierci Andrzeja Leppera zajmującego się w powyższym czasie , kulisami afery gruntowej i jej prawdziwych autorów! Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR powyższe potwierdza jest niewykonalna! Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określał strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lecz, zgodnie z prawem geodezyjnym w wyniku prac na gruncie, bez podpisu właścicieli pod operatami czy wieczystych użytkowników niemożna wprowadzić zmian w ewidencji gruntów, czy też, bez wniosku w/w tym bardziej wprowadzać zmiany w księgach wieczystych. Uchwalone przepisy gdzie, stroną jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu zatuszowania przestępstw Ministerstwa Rolnictwa ze starostami powiatowymi słynnej afery gruntowej co powinno być w związku z wyżej wymienionym oczywiste. Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa). Popieram Komisję Europejską materiały z powyższego mogę dostarczyć osobiście lub przesłać drogą e-mail ; Marek.Skomorowski.1970@wp.plREKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA