REKLAMA

Przełomowe zmiany w służbie komorników

  • Autor: PAP/JS
  • 16 maja 2017 18:56
Przełomowe zmiany w służbie komorników Konferencja premier Beaty Szydło i Zbigniewa Ziobry (fot. Kancelaria Premiera/twitter)

Rząd przyjął dwa ważne projekty ustaw: o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych - poinformowała premier Beata Szydło. "To kolejne wypełnienie zobowiązań, które podjął rząd PiS, kiedy został utworzony" - dodała.

• Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Ziobro mówił, że projekty to "realizacja zobowiązań dobrej zmiany w zakresie poprawy standardu działania komorników".

• "Nie uważamy, aby zawód komornika, który realizuje majestat państwa i władzę państwową, był uprawniony do koncentrowania się na czystym biznesie" - mówił.

"W swoim expose mówiłam, że jednym z tych ważnych tematów, które będziemy rozwiązywać to kwestie dotyczące ustawy o komornikach. To również nasze zobowiązanie wyborcze" - powiedziała Szydło na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

W pierwszym projekcie przewidziano m.in., że wszystkie czynności egzekucyjne prowadzone w terenie mają być obowiązkowo nagrywane. Drugi projekt ma uregulować koszty postępowań prowadzonych przez komornika sądowego; zracjonalizowano wysokość opłat egzekucyjnych - opłata minimalna wynosi 100 zł, a maksymalna nie może przekraczać 50 tys. zł.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Ziobro mówił, że projekty to "realizacja zobowiązań dobrej zmiany w zakresie poprawy standardu działania komorników". Dodał, że chodzi o to, by patologie, o których wiele razy pisały media (np. głośne zabranie przez asesora komorniczego ciągnika sąsiadowi dłużnika), nie były już na porządku dziennym, a gdy już do nich dojdzie - aby była właściwa reakcja państwa stającego po stronie pokrzywdzonych. Dodał, że wcześniej tego brakowało, a poprzedni rząd "wydawał się głuchy" wobec ludzkiej krzywdy i pokazów bezkarności ze strony niektórych komorników.

Minister podkreślił, że często dopuszczali się oni "jawnych nadużyć władzy". Powiedział, że było "bardzo, bardzo wiele przykładów takiej (...) zuchwałości, bezwzględności w działaniu niektórych komorników, pazerności".

"Nie uważamy, aby zawód komornika, który realizuje majestat państwa i władzę państwową, był uprawniony do koncentrowania się na czystym biznesie. Często to skutkuje brakiem przestrzegania właściwych standardów etycznego postępowania" - powiedział Ziobro na konferencji po posiedzeniu rządu.

Przywołał dane, z których wynika, że w 2015 r. średni dochód komornika wynosił 40 tys. zł miesięcznie. Dodał, że niektórzy komornicy zarabiali rocznie kilkanaście, a nawet 20 mln zł. "Wprowadzamy takie zasady, które zachowają możliwość uzyskiwania bardzo godnych wynagrodzeń przez komorników, ale jednocześnie te gigantyczne bajońskie sumy istotnie ograniczymy" - dodał. W ocenie ministra premiowani będą dobrze wykształceni komornicy, którzy rozpoczynają działalność.

Za całkowicie nieuzasadnione uznał zarzuty, że nowe przepisy mogą doprowadzić do zamknięcia nawet 60 proc. kancelarii komorniczych. "Stanowią one element gry części środowisk komorników o zachowanie dotychczasowych przywilejów i szczególnego statusu" - powiedział.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • prawda jest okrutna! 2017-05-16 20:42:05
    Czas leci jak widać, Mirosław Czech z PiS miał racje, cytat: "ja już mam , wiemy ze przegramy nich się jeszcze Oni nachapią" Afera PiS podtrzymywana przez obecny Rząd od 18misięcy. Gdzie jest Ustawa regulująca należne rekompensaty finansowe dla właścicieli nieruchomości i budynków z obrębów Miast w związku z poniżej cytowaną ustawą? Projekt sztandarowy PiS podpisany przez Andrzeja Dudę 27 sierpnia 2015roku, z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 poz.1338) Art. 1. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu: „29) zwartej zabudowie – rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m; 30) obszarze zwartej zabudowy – rozumie się przez to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m.”; 2) w art. 7: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki: 1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; 2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782); 3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870); 4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.”. W związku z powyższym budynki i nieruchomości w obrębach miast tracą z każdym dniem na wartości, rynek nieruchomości boryka się z zapaścią większą jak przed II wojną światową, zdestabilizowali cały system prawny w Polsce, zablokowali powyższą ustawą największą w historii powojennej Polski aferę gruntową masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas na cele nierolnicze „B” mieszkalne, gdzie właściciele gruntów nawet nie byli stronami postępowań. Poprzez łamanie prawa obecny Rząd Polski odbiera Nam Wolność i resztki godności osobistej.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA