REKLAMA

Rząd przyjął projekty ubezpieczeń rolnych i eksportowych, wprowadzi zmiany w podatkach

  • Autor: PAP/GP
  • 15 marca 2016 16:40
Rząd przyjął projekty ubezpieczeń rolnych i eksportowych, wprowadzi zmiany w podatkach Premier Beata Szydło, ministrowie spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak po prawej, rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska po lewej. (fot.:premier.gov.pl)

Na wtorkowym (15 marca) posiedzeniu rządu Rada Ministrów zdecydowała się zaaprobować i skierować do prac parlamentarnych kilka projektów ustaw. Wśród nich są nowelizacja ustawy ws. ubezpieczeń rolnych, klauzula przeciwdziałająca unikaniu opodatkowania, zmiany w ordynacji podatkowej, nowelizacja prawa o zamówieniach publicznych i projekt ustawy ws. zmian w gwarantowanych ubezpieczeń eksportowych.

Rada Ministrów także uchwałę upoważniającą do dokonania notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Projekt przygotował resort rolnictwa.

Uregulowanie kwestii ubezpieczeń rolniczych premier Beata Szydło zapowiedziała w sejmowym exposé.

Zmiana przepisów ma zapewnić producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń z dopłatą z budżetu. Chodzi też o upowszechnienie umów ubezpieczenia zawierających pakiety rodzajów ryzyka, przy czym zachowana zostanie możliwość wyboru przez rolnika rodzaju ryzyka do ubezpieczenia.

Obecnie rolnicy na ogół zawierają umowy na jedno ryzyko występujące w rolnictwie, najczęściej jest to ubezpieczenie od suszy. Dlatego wprowadzenie możliwości zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyk ma umożliwić również ubezpieczenie od suszy.

Przeczytaj: Polacy w instytucjach UE, czy jest ich za mało?

Dopłata z budżetu państwa do składki ubezpieczeniowej wyniesie do 65 proc. składki. Dopłata w tej wysokości będzie przysługiwała do ubezpieczenia upraw rolnych, gdy producent rolny zawrze umowę zawierającą pakiet rodzajów ryzyka - w przypadku określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia.

Dla upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła być zwiększona odpowiednio do: 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw.

W przypadku umowy ubezpieczenia od pojedynczego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyk - gdy dojdzie do przekroczenia stawek: 9, 12, 15 proc. - dopłata z budżetu nie będzie przysługiwać.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich utrzymana zostaje stawka 0,5 proc. sumy ubezpieczenia, uprawniającej do dopłaty budżetowej. Jeśli dojdzie do przekroczenia tej stawki, dopłata budżetowa do 65 proc. nie będzie przysługiwać.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Rząd chce ukrócić ucieczkę przed opodatkowaniem

Wprowadzenie klauzuli obejścia prawa, która ma przeciwdziałać unikaniu przez firmy opodatkowania, przewiduje projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który we wtorek zaakceptował rząd.O przyjęciu noweli poinformowało CIR w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Klauzula ma uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe.

Projekt przewiduje, że klauzula miałaby zastosowanie tylko wtedy, gdyby korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku kwestionowanych przez fiskusa sztucznych czynności, przekraczała w roku podatkowym kwotę 100 tys. zł.

Minister finansów miałby wydawać tzw. opinie zabezpieczające, które miałyby gwarantować, że określone działania podatnika nie będą ocenione jako unikanie opodatkowania. Powołana ma zostać niezależna od ministerstwa Rada ds. Unikania Opodatkowania, opiniująca sporne sprawy dotyczące unikania opodatkowania.

Uszczelnianie systemu podatkowego

Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

- Projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego prawa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Celem projektu jest uszczelnienie systemu podatkowego, co zostało zapowiedziane przez premier Beatę Szydło w exposé – czytamy w komunikacie.

Dotychczasowe doświadczenia Polski oraz innych krajów wskazują, że same umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wystarczają do efektywnego przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Standardem w innych, rozwiniętych gospodarczo krajach jest klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania albo rozwinięta linia orzecznictwa sądowego, zwalczająca nadużycia podatkowe. Na powagę zagrożeń wynikających z unikania opodatkowania zwróciła uwagę Komisja Europejska. Jednym z zalecanych przez tę Komisję rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie praktykom agresywnego planowania podatkowego powodującego unikanie opodatkowania, jest przyjęcie przez państwa członkowskie ogólnej zasady dotyczącej zwalczania nadużyć podatkowych, napisano również.

- Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wyznaczy granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej. Klauzula będzie pozytywnie oddziaływać na konkurencyjność na rynku i zapewni równe traktowanie podatników prowadzących działalność gospodarczą – czytamy dalej.

Stosowanie klauzuli będzie powiązane z licznymi rozwiązaniami zabezpieczającymi. Należy tu wymienić:

- limit zastosowania klauzuli do znacznej korzyści podatkowej na poziomie 100 tys. zł;

- wydawanie - na wniosek podatnika - opinii zabezpieczających;

- ekspercką Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania opiniującą sporne sprawy;

- wyłączną właściwość ministra finansów w sprawach klauzuli;

- możliwość korekty deklaracji w końcowej fazie postępowania podatkowego w zakresie stosowania klauzuli, wymieniono w informacji.

- Projekt był szeroko konsultowany z organizacjami reprezentującymi różne środowiska - przedsiębiorców, pracodawców, doradców podatkowych, związkami zawodowymi, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego – podsumowano w komunikacie.

Zmiany w gwarantowanych ubezpieczeniach eksportowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju.

- Przewidziane w 'Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju' zintegrowanie istniejących instytucji wspierania rozwoju wymaga zmian prawnych dotyczących ich funkcjonowania. Integracja ma służyć inicjowaniu lub finansowaniu projektów inwestycyjnych oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Na bazie zintegrowanych instytucji ma powstać Grupa Polski Fundusz Rozwoju SA – czytamy w komunikacie.

W związku z tym w projekcie noweli ustawowej zaproponowano zmiany dotyczące nadzoru nad niektórymi podmiotami, podano również.

- Zgodnie z nowymi regulacjami, minister do spraw gospodarki ma sprawować nadzór nad: Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, niektórymi spółkami Skarbu Państwa zajmującymi się wspieraniem rozwoju gospodarki oraz Urzędem Zamówień Publicznych. Nadzór nad Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostanie przekazany ministrowi ds. gospodarki. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej BGK będzie powoływał i odwoływał prezes Rady Ministrów na wniosek poszczególnych ministrów – czytamy dalej.

Zamówienia Publiczne zostaną uproszczone

Rada Ministrów przyjęła również projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych (PZP) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, który ma zwiększyć przejrzystość regulacji oraz ułatwić i uprościć procedury przetargowe

- Przygotowane rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Będą sprzyjać realizacji 'Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju'. W dokumencie tym, w odniesieniu do tworzenia systemu inteligentnych zamówień publicznych, zapowiedziano: odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych, promocję stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców - czytamy w komunikacie.

Do projektu noweli ustawy wprowadzono rozwiązania niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz włączono do niej regulacje nie mające związku z transpozycją przepisów unijnych.

Najważniejsze rozwiązania obejmują:

- uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców

- promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności

- zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom.

- Szersze wykorzystywanie kryteriów pozacenowych w zamówieniach publicznych będzie sprzyjać stabilności ekonomicznej firm. Rozszerzenie stosowania umów o pracę pozwoli większej liczbie osób otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz zapewni objęcie ich systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Z kolei wprowadzenie procedury partnerstwa innowacyjnego w połączeniu z kryteriami pozacenowymi ułatwi stosowanie rozwiązań innowacyjnych. Celem partnerstwa innowacyjnego będzie opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, a następnie udzielenie zamówienia na ich dostawę. Chodzi także o możliwość zakupu innowacyjnego produktu, usługi czy roboty budowlanej bez konieczności prowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia - czytamy także.

Zaproponowano też uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych przez podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek stosowania pełnego reżimu udzielania zamówień publicznych, możliwość zastosowania kryteriów jakościowych, takich jak: dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług i możliwość określenia przez zamawiającego niektórych elementów procedury udzielenia zamówienia, co zwiększy jej elastyczność.

W nowych przepisach założono większe wykorzystanie zamówień publicznych w działaniach na rzecz integracji społecznej osób defaworyzwoanych. Przewidziano wprowadzenie klauzul społecznych i zastrzeganie przez zamawiającego zamówień dla zakładów pracy chronionej i wykonawców, których celem działania jest integracja społeczna oraz promowanie zakładów pracy chronionej i wykonawców zatrudniających niepełnosprawnych i defaworyzowanych na rynku pracy, czyli np. osoby po 50 roku życia, podano także.

Wreszcie, przewidziano elektronizację procesu udzielania zamówień publicznych, która ma być powszechna od kwietnia 2018 r. Polega ona na wprowadzeniu obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym. Ma dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje, kiedy zamawiający będzie mógł odstąpić od wymogu użycia elektronicznych środków komunikacji przy składaniu ofert.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA