REKLAMA

Rzepliński: nowa ustawa ma dorżnąć Trybunał

 • www.portalsamorzadowy.pl
 • Autor: pt
 • 05 maja 2016 20:33
Rzepliński: nowa ustawa ma dorżnąć Trybunał Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego. (fot. wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 pl)

• Ten projekt jest oczywistym pogwałceniem postanowień opinii Komisji Weneckiej - powiedział w rozmowie z "Faktami" TVN prof. Andrzej Rzepliński.
• Prezes Trybunału Konstytucyjnego skomentował w ten sposób najnowszy projekt ustawy o TK zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość.

Prezes Trybunału skrytykował najnowszy projekt PiS dotyczący nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Posłowie tej partii złożyli go w Sejmie tuż przed długim weekendem majowym.

- Ten projekt, draft, jest oczywistym pogwałceniem postanowień opinii Komisji Weneckiej - przekonywał Rzepliński. - Ma dorżnąć Trybunał – dodał w rozmowie z TVN24.

Podkreślił również, że do prac nad tym projektem nie zaproszono w charakterze gości żadnego z sędziów TK, co było dotąd normalną praktyką. Jak mówił, stanowczo protestuje też przeciwko ciągłemu pojawianiu się kolejnych, nowych projektów ustawy o Trybunale.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (8 komentarzy)

 • Teresa 2016-05-21 12:52:29
  Trzeba ZMIENIĆ komunistę rzeplińskiego,który nie ORZEKA zgodnie z KONSTYTUCJĄ , tylko zgodnie z wolą PO-PSL-SLD i PO-Nowoczesnej!!!Jak orzek ustawę z czerwca 2015r.albo jest zgodna z konstytucją albo NIE a nie jakieś dzielenie!!!To tak: jajko jest zepsute,ale nie dokonica ,bo skorupka jest zdrowa (cała )!???Zdrowy ten rzepliński,czy CHORY !!!!???? No i DLACZEGO do GRUDNIA-2015r. nie REAGOWAŁ jak PIS zgłaszał ŁAMANIE KONSTYTUCJI!??? !!! ... POLECAM wszystkim POLAKOM !!!! .. link: .. ZaKODowani - Evtis & Basti
 • tabran 2016-05-07 07:57:29
  Do MARLENA: Ty też jesteś dla mnie ŚCIERWO.
 • Marek 2016-05-06 19:36:35
  Do Agnieszka: Suczko coś ci nie pasuje? wolałabyś podtrzymywanie przestępczości zorganizowanej? Dzięki takim zjebom jak "Ty" mamy taki rozpierdol i destabilizacje Polski !
 • Jasińska 2016-05-06 12:04:04
  Targowiczan Rzepliński POdnieca się...
 • Agnieszka 2016-05-06 11:03:23
  Do Marek: A tak po za TYM ,to DOBRZE się CZUJESZ!!!? Polecam wizytę u LEKARZA,!!! Pozdrawiamaa
 • Marek 2016-05-06 08:34:46
  Celem dobra porządku prawnego, ujawniam największą w historii powojennej Polski aferę gruntową-malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze starostami powiatowymi wykonujących zadania z zakresu administracji Rządowej, poniżej cytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie(pismo z mapami nawet wcześniejszymi przekrętami na gruntach dla obrębu Gminy Chełm znajdują się od dawna w CBA Lublin)sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlanie od 2012roku był bliźniaczy, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych . (Afera obecnie Rządowa PiS!!!) Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wnioski: Z uwagi iż, prowadziłem postępowanie przed Wojewódzkim Inspektoratem Geodezji i Kartografii w Lublinie wiem, niema operatów z powyższych prac dla danego obrębu w Starostwie Powiatowym w Chełmie, na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntu nr.ew444 którzy również posiadają stosunek prawny do przekrętów przez dostarczenie im powyższego pisma przez WSA Lublin, potwierdzam jako poszkodowany i inni współwłaściciele, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów jak i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, co dowodzi olbrzymie defraudacje pieniężne z Środków Unijnych w celu osiągnięcia określonych korzyści majątkowych w danym obrębie gminy wszystkim właścicielom gruntów prywatnych przekształconych , niszczenia dokumentacji urzędowej w księgach wieczystych, fałszowania map geodezyjno kartograficznych, obniżając tym samym w danym obrębie Miasta Chełma wartość działek budowlanych leganie nabytych i budynków nie gwarantując tym samym należnych rekompensat finansowych w związku z w/w, co dowodzi zacytowane pismo Urzędowie Starostwa Powiatowego w Chełmie z dnia 25 czerwca 2013roku Symbol OR.1510.5.2013. nie wpisujcie się w narracje PiS niszczącą demokracje i Konstytucje Rzeczpospolitej Polskiej: podstawa art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa). Niebyło nawet uchwalonego prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu; Gmina Chełm posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który stracił ważność zgodnie z przepisami po 5latach w 2009roku. Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze. Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR niema w powyższy zastosowania z uwagi iż, prawo nie działa wstecz! Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lecz, w wyniku prac geodezyjnych na gruncie bez podpisu właścicieli pod operatami, czy wieczystych użytkowników niemożna wprowadzić zmian w ewidencji gruntów, bez wniosku w/w tym bardziej wprowadzać zmiany w księgach wieczystych ustawę powinno się zaskarżyć do Trybunałem Konstytucyjnym. Uchwalone przepisy gdzie, stroną jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu zatuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej, co zostało ujawnione nad podziw dopuszczone do obrotu prawnego po PiS i SLD przez obecnego starostę chełmskiego Piotra Deniszczuka postkomunistę dumę złodziejską Polskiego Stronnictwa Ludowego , grunty w obrębach gmin powinny być przywrócone do stanu pierwotnego oznaczenia ”R” rolnych , dalsza destabilizacja Państwa Polskiego pogrąża nas coraz bardziej finansowo(Trybunał Konstytucyjny jest istotnym ogniwem odwoławczym atakowanym przez PiS). Standard & Poor's obniżyło rating Polski do poziomu BBBplus z uwagi iż, budżet Państwa Polskiego na rok 2016 budzi uzasadnione wątpliwości co do przychodów z podatków od obrotu gruntami, zauważono słusznie świadomą nieudolność Urzędów Skarbowych Polskich ( np. Urzędu Skarbowego w Chełmie usytuowanego przy ulicy Obłońskiej) działających w układzie samorządowym mafijnym na szkodę Skarbu Państwa Polskiego, potwierdzony bark wpływów środków finansowych należnego „VAT” od obrotu gruntami ”B” do ceny rynkowej w obrębach gmin. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego" nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek. Skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT !!!
 • Zeghar 2016-05-05 23:03:38
  I oto kolejny przykład naruszenia demokratycznego trójpodziału władzy - władza sądownicza sama z siebie wtrąca się i próbuje wywrzeć wpływ na władzę ustawodawczą.
 • MARLENA 2016-05-05 21:12:09
  ŚCIERWO!!!!! Całe szczęście twój czas już się KOŃCZY !!!REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA