REKLAMA

Sejm przyjął nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS

  • Autor: Parlamentarny.pl AS/PAP
  • 22 grudnia 2015 19:11
Sejm przyjął nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS (fot. Rafał Zambrzycki/sejm.gov.pl)

Sejm przyjął nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS. Będzie orzekać w pełnym składzie, czyli co najmniej 13 sędziów. PO zapowiedziała już zaskarżenie nowelizacji do TK.Tuż po godzinie 19:00 Kamil Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej po raz kolejny złożył wniosek o przerwę. Jego zdaniem prace nad ustawą o TK przekraczają wszelkie granice. - Nie wyobrażam sobie, żeby Sejm nie skorzystał z możliwości uzyskania opinii ekspertów - powiedział. Wniosek został jednak odrzucony.

Po godzinie 20:00 rozpoczęło się głosowanie nad projektem o TK. Marek Ast przedstawił sprawozdanie komisji ustawodawczej ws. nowelizacji ustawy o TK. To trzecie czytanie. Następnie na mównicę weszła Agnieszka Pomaska z PO, która poprosiła o przerwę i wyjaśnienie sytuacji. Stwierdziła, że Marek Ast mówił nieprawdę i przypominała, że wczoraj głosowanie w komisji ustawodawczej niesłusznie zostało powtórzone. Wniosek został odrzucony.

Głos zabrał także Arkadiusz Mularczyk., który stwierdził, że PO doprowadził do kryzysu konstytucyjnego. - Musimy po was posprzątać, dziś kończymy kryzys konstytucyjny - powiedział.

Po kolejnych wypowiedziach posłów, Sejm zagłosował w sprawie wniosku opozycji, by odrzucić projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS. Za było 195 posłów, 233 przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Następnie w burzliwej atmosferze odbyły się głosowania nad poprawkami opozycji do nowelizacji ustawy autorstwa PiS, które kolejno odrzucano. Jutro ustawą zajmie się Senat.

Po godzinie 22:00 Sejm przyjął nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS. Za przyjęciem całej nowelizacji, wraz z poprawkami, było 235 posłów, 181 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. PO zapowiedziała już zaskarżenie nowelizacji do TK. Po głosowaniu posłowie PiS wstali ze swoich miejsc, klaskali, skandując: demokracja.

W środę rano nowelę omówią senackie komisje, a potem zapewne cała Izba - PiS zapowiadało jej uchwalenie jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

Kluby PO, Nowoczesnej, Kukiz'15 i PSL protestowały przeciw nowelizacji. Według PiS ma ona zakończyć kryzys konstytucyjny. "To Himalaje hipokryzji" - replikowała opozycja, przestrzegając przed możliwym paraliżem TK wskutek tej noweli.

Według nowelizacji, TK co do zasady będzie orzekać w pełnym składzie, liczącym co najmniej 13 na 15 sędziów (dziś jest to co najmniej 9). W składzie 7 sędziów będą zaś badane skargi konstytucyjne, pytania prawne sądów oraz sprawy zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała zgody ustawy. Orzeczenia pełnego składu mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak dziś - zwykłą.

Przyjęto, że Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie już stwierdzać wygaśnięcia mandatu sędziego (jak dziś), lecz przygotowywać dla Sejmu wniosek o jego złożenie "w szczególnie rażących przypadkach", a postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego TK można będzie wszczynać także na wniosek prezydenta lub ministra sprawiedliwości (dziś nie mają takiego prawa). Nowi sędziowie TK ślubowanie będą składać - jak dziś - przed prezydentem.

Ponadto, terminy rozpatrywania wniosków wyznaczane będą w TK według kolejności wpływu. W postępowaniu wszczętym, a niezakończonym przed wejściem w życie noweli, rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po 45 dniach od doręczenia uczestnikom zawiadomienia o jej terminie, a w sprawie, w której orzeka pełny skład - po 3 miesiącach.

Co do zasady rozprawa w TK nie mogłaby się odbyć wcześniej niż po 3 miesiącach od doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie, a w pełnym składzie - po 6 miesiącach. Prezes TK mógłby skrócić te terminy o połowę m.in. w przypadku skargi czy pytania prawnego odnoszących się do bezpośredniego naruszenia wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela.

W ustawie pozostawiono zapis, że siedzibą TK jest Warszawa. Nowelizacja wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Co poza TK?

Posłowie zajęli się również m.in. projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, projektem ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz projektem ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W jednym z pierwszych głosowań, Sejm poprawił nowelizację ustawy o PIT ws. podatku od wysokich odpraw, który przewiduje, że 70 proc. podatek od wysokich odpraw i odszkodowań nie będzie dotyczył wszystkich pracowników tylko zarządzających spółkami skarbu państwa. Za uchwaleniem nowelizacji bez poprawek głosowało 409 posłów, jeden był przeciw, a 24 wstrzymało się od głosu.

Zobacz szczegóły: Sejm poprawił nowelizację ustawy o PIT ws. podatku od wysokich odpraw

Przyjęto także prostsze procedury związane z uznawaniem w Polsce kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą i wprowadzenie w naszym kraju europejskiej legitymacji zawodowej. Ustawę poparło 382 posłów, nikt nie zagłosował przeciwko, 34 posłów się wstrzymało.

Zobacz szczegóły: Łatwiej będzie o uznanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

Kolejne przyjęte dziś zmiany przewidują, że szefowie agencji rolnych, m.in. KRUS, ARiMR i ARR będą powoływani przez premiera, a nie jak dotychczas w drodze konkursu. Za uchwaleniem zmian w przepisach opowiedziało się 235 posłów, 168 było temu przeciwnych, a 32 wstrzymało się od głosu.

Zobacz szczegóły:  Nie będzie konkursu na prezesa KRUS; będzie go powoływał premier

Sejm uchwalił również ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji porządkującą system kwalifikacji zawodowych w Polsce. Chodzi także o zapewnienie jakości kształcenia i wiarygodności dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności osób posługujących się nimi. Za przyjęciem ustawy głosowało 396 posłów, 30 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Zobacz szczegóły: Sejm uchwalił ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Jednogłośnie uchwalono jeszcze nowelizację ustawy o efektywności energetycznej. Dzięki temu w 2016 r. możliwe będzie wspieranie inwestycji mających na celu poprawianie tej efektywności. Za uchwaleniem nowelizacji było 435 posłów, nikt nie głosował przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Zobacz szczegóły: Sejm znowelizował ustawę o efektywności energetycznej

Zajęto się również nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dzięki temu możliwe będzie odroczenie - o pół roku - wejścia w życie kluczowej części ustawy o OZE regulującej m. in. system wsparcia dla najmniejszych "zielonych" źródeł i kwestii aukcji. Za nowelą głosowało 264 posłów, przeciw było 135, od głosu wstrzymało się 31.

Zobacz szczegóły: Sejm znowelizował ustawę o OZE

 

W mediach społecznościowych wrze od komentarzy na temat działań rządu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (3 komentarzy)

  • Marek.S 2015-12-22 23:33:50
    W związku z ujawniłem największej w historii powojennej Polski aferę gruntową-malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskiego Stronnictwa Ludowego w kooperacji z starostami powiatowymi wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w poniżej opisywanego pisma piastującego w owym czasie starosty z SLD i jego zastępcy z PiS zacytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlane w przełomie 2012-2013roku był bliźniaczym, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych (Afera Rządowa PiS) Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu ,mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W wyroku z dnia 23 czerwca 2010roku , sygn. akt II OSK 1017/09. Sąd orzekł w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zasadni Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma prawo strony w postępowaniu o zmianę przeinaczenia gruntu na cele nierolnicze. W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych gdzie, stroną jest Wójt. Burmistrz lub Prezydent miasta. Nie zaskarżono ustawy do Trybunału Konstytucyjnego podstawa art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1 co potwierdza podmiotowość stron postępowania , zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa, nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013roku poz.503 niema zastosowania ”prawo nie działa wstecz”. Okradli społeczeństwo Polskie z obrębu np. Miasta Chełma obniżając celowo i świadomie właścicielom wartość budynków i działek budowlanych w danym obrębie miasta, nie rekompensując finansowo strat materialnych jak i moralnych, od 2016roku podatek od gruntów w obrębie Miasta Chełma pod zabudowę będzie podniesiony 16%, zaś od budynków mieszkalnych 11%, każda sprawa ma charakter indywidualny, skorzystamy z przysługującego prawa odwołania od decyzji Ordynacji podatkowej za rok 2016 do lokalnego SKO w terminie ustawowy, poczym wyczerpiemy przysługujące prawa odwoławcze sądownicze zawiadamiając wcześniej masowo prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa przy odwołaniu do SKO jest „Afera!!!” Dalej będziecie podważać Konstytucje RP, sędziów TK, trójpodział władzy.
  • polityk prawicowy 2015-12-22 20:30:47
    Witam! Wszyscy siedzimy przed telewizorami, komputerami tabletami itd.Dziękuję za zrozumienie jak istotnym ogniwem jest Trybunał Konstytucyjny, historyczna dla Polski chwila!REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA