REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 17 - 23 października 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 17 października 2016 10:40
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 17 - 23 października 2016 r. Sejm rozpocznie kolejne posiedzenie. Posłowie będą spierać się o budżet na 2017 rok. (fot.:Kancelaria Sejmu/twitter.com)

• W Sejmie odbędzie się XXVIII posiedzenie izby.
• W ramach obrad posłowie zajmą się propozycjami frankowymi i budżetem. Spotka się też po raz kolejny komisja śledcza ds. Amber Gold.
• Polscy ministrowie i wiceministrowie odwiedzą kongresy i spotkania różnych branż w kraju i za granicą. Dla przykładu podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński w dniach 17 do 20 października będzie przebywał z wizytą w Seulu.

Sejm

17.10

Komisje i zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii będzie obradował w Gdańsku
- Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny będzie obradował w Elbląg
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencje
- Konferencja prasowa klubu parlamentarnego Nowoczesna

18.10

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół do spraw kontaktów z Królestwem Arabii Saudyjskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
- Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Infrastruktury

19.10

XXVIII Posiedzenie Sejmu

Plan posiedzenia Sejmu może ulec zmianie ze względu na przebieg prac w komisjach i jest uzależniony od decyzji Prezydium Sejmu

Obrady Plenarne

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017

Projekty frankowe
- Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Mateusz Morawiecki na mównicy sejmowej, źródło: Kancelaria Sejmu/twitter.com

- Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
- Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej

Posiedzenie może zostać wzbogacone o następujący punkt obrad

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Komisje i zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
- Komisja Etyki Poselskiej
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja do Spraw Petycji
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

Komisji śledczej ds. Amber Gold przewodzi Małgorzata Wasserman, poseł PiS, źródło: facebook.com/malgorzata.wassermann

- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Energetyki
- Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
- Komisja Obrony Narodowej
- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej "INPRONKO"
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Parlamentarny Zespół ds. Policji
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami
- Komisja Polityki Senioralnej
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
- Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego
- Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej
- Podkomisja stała ds. budżetu, finansów oraz struktury Sił Zbrojnych RP
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Finansów Publicznych

Konferencje
- Konferencja prasowa - STOP rozdzielaniu rodzeństw adopcyjnych

20.10

Planowane są obrady plenarne

Komisje i zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
- Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja do Spraw Petycji
- Podkomisja stała ds. polityki regionalnej
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Zdrowia
- Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania
- Parlamentarny Zespół "Dobro dziecka jako cel najwyższy"
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
- Komisja Finansów Publicznych; Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Infrastruktury; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
- Parlamentarna Grupa Kobiet
- Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

W Radzie Ministrów MON kieruje Antoni Macierewicz, źródło: mon.gov.pl

- Komisja Obrony Narodowej
- Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Narodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
- Parlamentarny Zespół Strażaków
- Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
- Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Zdrowia
- Komisja Finansów Publicznych

21.10

Planowane są obrady plenarne

Senat

18.10

Komisje senackie
- Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
- Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Nauki, Edukacji i Sportu oraz Ustawodawczej
- Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
- Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Ustawodawcza
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury

19.10

Komisje senackie
- Niejawne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej
- Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Posiedzenie założycielskie Senackiego Zespołu Sportowego
- Posiedzenie Senackiego Zespołu Śląskiego

Wystawy
- Wystawa „Polska światu Papieża dała – Jan Paweł II na plakatach”

Rząd

18.10

Posiedzenie Rady Ministrów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

17.10

Wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka weźmie udział w konferencji prasowej poświęconej kwestii siedziby Teatru Żydowskiego oraz jego planom repertuarowym na sezon 2016/2017

19.10

Wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka będzie gościem wernisażu ekspozycji "Rodzime zwyczaje i obrzędy w sztuce polskiej XIX i XX wieku" w Pałacu Prezydenckim (sala Formistów)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

17.10

- Aleksander Bobko weźmie udział w 7. Europejskim Forum Marketingu instytucji Naukowych i Badawczych
- Piotr Dardziński weźmie udział w XVI Konferencji Dyrektorów Instytutów Badawczych Ministerstwa Rozwoju
Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w Kongresie Samorządowym Opole 2016, podczas którego odbędzie się panel „Klastry Edukacyjne dla biznesu i rynku pracy”

18.10

- Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w Konferencji prasowej w Polskiej Agencji Prasowej (PAP)

19.10

- Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w spotkaniu Rady Dialogu Społecznego

20.10

- Wicepremier Jarosław Gowin i Aleksander Bobko wezmą udział w Konferencji naukowej „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”

21.10

- Wicepremier Jarosław Gowin i Aleksander Bobko będą kontynuować udział w czwartkowej konferencji „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”

Ministerstwo Rozwoju

17.10

- Podsekretarz stanu w MR Adam Hamryszczak weźmie udział w konferencji "Współpraca ponad granicami szansą dla Podkarpacia"
- Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki weźmie udział w spotkaniu poświęconym możliwościom potwierdzania Profilu Zaufanego za pośrednictwem systemów transakcyjnych podmiotów prywatnych. W spotkaniu będzie również uczestniczyła minister cyfryzacji Anna Streżyńska
- Podsekretarz stanu w MR Tadeusz Kościński w dniach 17-20 października będzie przebywał z wizytą w Seulu. W programie, m.in: seminarium dla polskich firm, Polsko - Koreańskie Forum Ekonomiczne. Wraz z wiceministrem jedzie delegacja polskiego biznesu
- Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki weźmie udział w Kongresie Samorządowym. Tematem wystąpienia będzie rola Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w samorządzie
- Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w III Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. mieszkalnictwa i zrównoważonego rozwoju Habitat III. Spotkanie odbywa się w Ekwadorze.

Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w zakładach przemysłowych, źródło: Ministerstwo Rozwoju/twitter.com

19.10

Podsekretarz stanu w MR Adam Hamryszczak weźmie udział w konferencji „Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego – Stabilność systemu gospodarczego”

20.10

Podsekretarz stanu MR Tadeusz Kościński w dniach 20-22 października będzie przebywał z wizytą w Tajpej. Weźmie udział, m.in. w VI Konsultacjach Gospodarczych Polska – Tajwan. Wiceminister będzie także przewodniczył misji gospodarczej przedsiębiorców

Ministerstwo Obrony Narodowej

17.10

Podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski będzie gościem Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa na konferencji prasowej. Tematem spotkania będzie udostępnienie Sali Widowiskowej Klubu DGW na potrzeby Teatru Żydowskiego

Grafika promująca inicjatywę Mountain Warriors, źródło: mon.gov.pl

18.10

Żołnierze i funkcjonariusze z Czech i Polski wezmą udział w „Karkonoskich zawodach górskich jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mountain Warriors”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

18.10

- Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska weźmie udział w konferencji pt. „Dobre praktyki na rzecz osób starszych”. Konferencja obywa się w Warszawie
- Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w Gali „Polski Kompas 2016”, spotkanie odbywa się w Warszawie na Zamku Ujazdowskim

19.10

Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w zebraniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego
- Minister Elżbieta Rafalska i Sekretarz Stanu Stanisław Szwed wezmą udział w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego

20.10

Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, Jubileuszu 65-lecia Polskiego Związku Niewidomych „W Służbie Pokoleń” oraz 70-lecia Zjednoczenia Ruchu Osób Niewidomych w Polsce pod honorowym patronatem Prezydenta RP

21.10

- Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska oraz Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz wezmą udział w konferencji pt. „Po pierwsze prewencja” (o prewencji w chorobach układu krążenia oraz schorzeniach psychicznych)
- Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz będzie uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Rady Działalności Pożytku Publicznego
- Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska weźmie udział w III Międzynarodowym Kongresie Medycznym „Kobieta i mężczyzna 65+”

Ministerstwo Energii

18.10

Sekretarz stanu Grzegorz Tobiszowski spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków

Trybunał Konstytucyjny

17.10

Trybunał Konstytucyjny świętuje 30 lat istnienia w Gdańsku. Na uroczystości będą obecni goście i politycy z kraju i zza granicy

18.10

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 39 b ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Narodowy Bank Polski

18.10

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

20.10

NBP przedstawi Minutes Rady Polityki Pieniężnej za październik 2016 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich

17.10

- Rusza II edycja "Tygodnia Konstytucyjnego" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich
- Trwa promocja poradnika autorstwa PRO o zasadach rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika

18.10

Odbędzie się pierwsze  posiedzenie Rady Ekspertów Krajowego mechanizmu Prewencji przy RPO

Adam Bodnar wygłosi przemówienie otwierające konferencję poświęconą Romom, źródło: RPO/rpo.gov.pl

20.10

Rusza Festiwal Filmów Dokumentalnych Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

21.10

- Pracownicy biura RPO będą czekać w Bydgoszczy na interesantów. Przyjmować będą w Punkcie Przyjęć Interesantów w urzędzie wojewódzkim
- W dniach 21-22 października 2016 roku w Krakowie odbędzie się międzynarodowe sympozjum poświęcone Romom. W wydarzeniu weźmie udział dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich - wygłosi przemówienie otwierające tę konferencję

Inne

17.10

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Rocznica: W 1997 roku weszła w życie nowa Konstytucja RP

18.10

W Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Służby Zdrowia
W Polsce obchodzony jest Dzień Poczty Polskiej

19.10

Rocznica: W 2010 roku w okręgowym biurze poselskim PiS w Łodzi 62-letni Ryszard Cyba zastrzelił Marka Rosiaka, asystenta deputowanego do PE Janusza Wojciechowskiego i ciężko zranił nożem Pawła Kowalskiego, asystenta posła na Sejm RP Jarosława Jagiełły

20.10

Europejski Dzień Seniora

21.10

Rocznica: W 2007 roku Platforma Obywatelska wygrała przedterminowe wybory parlamentarne
Rocznica: W 2010 roku Piotr Duda został wybrany na stanowisko przewodniczącego NSZZ „Solidarność”

23.10

Rocznica: W 2005 roku odbyła się II tura wyborów prezydenckich w której Lech Kaczyński (54,04 proc.) pokonał Donalda Tuska (45,96 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA