REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 18 - 23 kwietnia 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 18 kwietnia 2017 12:50
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 18 - 23 kwietnia 2017 r. Obowiązki w Brukseli nie pozwoliły Donaldowi Tuskowi stawić się w pierwotnym terminie przesłuchania. Udało się ustalić dogodną datę na 19 kwietnia br. (fot.:twitter.com/eucopresident)

W środę (19 kwietnia) do Warszawy przyjedzie zeznawać w prokuraturze Donald Tusk. Druga połowa tygodnia upłynie pod znakiem prac Sejmu. 40. posiedzenie to dwa dni (20 i 21 kwietnia) intensywnych prac, m.in. w Komisji Sprawiedliwości. Posłowie zaopiniują projekt nowelizacji Krajowej Rady Sądownictwa (KRS).

• W ramach posiedzenia Sejmu przed śledczymi z komisji ds. Amber Gold pojawią się kolejni świadkowie. Przesłuchania zapowiedziano na środę (19 kwietnia).

• Prace zapowiedziała też Komisja sprawiedliwości, która będzie opiniować proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w KRS.

• Odbędzie się też posiedzenie Senatu RP.

Sejm

19.04

Prace komisji sejmowych
- Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Krzysztofa Kapisa, byłego Dyrektora Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, oraz Marka Kachaniaka, byłego Dyrektora Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej.
- Zbierze się Komisja Zdrowia.
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury.
- Podkomisja stała do spraw rynku pracy będzie opiniować dla Sejmu obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy.
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
- Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych.
- Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa do Życia.
- Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej.

20.04

Rozpocznie się 40. posiedzenie Sejmu RP

Obrady plenarne
- Pierwszym punktem prac ma być sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych.
- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kinematografii,
- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
- Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych.
- Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
- Odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Przedłoży go wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15).
- Obrady ma zamknąć pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej. To projekt, który proponuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ).

Premier Beata Szydło na mównicy sejmowej. W czwartek i piątek (20 i 21 kwietnia) odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmu, źródło: Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0

Prace komisji sejmowych
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajmie się zmianami w regulaminie Sejmu.
- Komisja Etyki Poselskiej na posiedzeniu zamkniętym rozpatrzy sprawę poseł Krystyny Pawłowicz z dnia 16 grudnia 2016 r. podczas 33. posiedzenia Sejmu RP. O ukaranie poseł większości wnosi klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.
- Komisja do spraw Służb Specjalnych, także na posiedzeniu zamkniętym, wysłucha  informacji Szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na temat rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń wynikających z aktywności środowisk ekstremistycznych w Polsce.
- Komisja Spraw Zagranicznych będzie opiniować kandydatów na stanowisko ambasadora RP. Na placówki dyplomatyczne aplikują Marcin Czepelak i Bartłomiej Zdaniuk.
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej będzie opiniować informacje ministra finansów na temat zasad opodatkowania polskich marynarzy, ulg podatkowych, oraz unikania podwójnego opodatkowania.
- Zbierze się Komisja do spraw Unii Europejskiej.
- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów.
- Komisja Kultury i Środków Przekazu będzie po raz pierwszy czytać poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia dwudziestej rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
- Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzy sprawozdania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r.
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedstawi propozycję przedstawiciel minister rozwoju i finansów.
- Komisja Obrony Narodowej wysłucha informacji ministerstwa o gospodarce nieruchomościami powojskowymi.
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990. To propozycja ministerstwa, która ma usuwać ze związków sportowych osoby powiązane z byłym aparatem komunistycznym PRL.
- O godzinie 19. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka będzie opiniować projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS).

21.04

Będzie trwało 40. posiedzenie Sejmu RP

Zaplanowano obrady plenarne i głosowania

Prace komisji sejmowych
- Komisja do spraw Unii Europejskiej.
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja Finansów Publicznych

Senat

19.04

Posiedzenia komisji Senatu RP
- Posiedzenie Komisji zdrowia.
- Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu.
- Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
- Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej.
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Środowiska.
- Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
- Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej.
- Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego.
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senat RP w czasie sesji, źródło: Senat RP/senat.gov.pl

20.04

Zapowiedziano 39. posiedzenie Senatu RP

Posiedzenia komisji Senatu RP
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

O 12.00 zostanie otwarta wystawa z okazji 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie.

21.04

Odbędzie się spotkanie przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janiny Sagatowskiej z uczestnikami polonijnej pielgrzymki. Spotkanie odbędzie się w ramach akcji „Wielkanoc w Polsce”, którą już po raz 18 organizuje Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie”

Rząd

20.04

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Rozwoju

19.04

- Podsekretarz stanu Tadeusz Kościński weźmie udział w konferencji prasowej w związku z odbywającymi się pod koniec kwietnia targami Hannover Messe 2017. Polska jest krajem partnerskim tegorocznej edycji targów. Hannover.
- O godz. 12.00 odbędzie się konferencja prasowa na temat udziału polskich firm w międzynarodowych misjach kosmicznych.W konferencji udział wezmą: Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju, Michał Szaniawski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Warszawa.

20.04

Sekretarz stanu Jerzy Kwieciński weźmie udział w Kongresie Przemysłowym - Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017, Warszawa.

21.04

Podsekretarz stanu Tadeusz Kościński weźmie udział w Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, Warszawa.

22.04

Sekretarz stanu Jerzy Kwieciński będzie uczestniczył w oficjalnej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Meksyku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19.04

Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

20.04

Uroczystość wręczenia aktów nadania tytułów profesora, Warszawa.

21.04

Jarosław Gowin weźmie udział w Kongresie Młodzieżowym, Warszawa.

22.04

Jarosław Gowin weźmie udział w Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP

Prezydent

19.04

- O godz. 13.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. W czasie wizyty Prezydent RP spotka się z kadrą dowódczą jednostki.
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie przebywał z wizytą w Wałczu (woj. zachodniopomorskie) i Obornikach (woj. wielkopolskie).

22.04

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Meksyku

Trybunał Konstytucyjny

20.04

- Sąd konstytucyjny zajmie się sprawą referendum jako środka prawnego. Sprawa będzie rozpatrywana z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich.
- Sąd konstytucyjny zajmie się sprawą zasady zawieszenia biegu przedawnienia występku ściganego z oskarżenia prywatnego.

Rzecznik Prawo Obywatelskich

20.04

- RPO informuje, że odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy w sprawie ofiar wypadków, którym wyczerpały się ubezpieczeniowe sumy gwarancyjne.
- Odbędzie się konferencja „Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa” pod honorowym patronatem RPO.

21.04

- Odbędzie się III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej pod honorowym patronatem RP.
-  Pracownicy RPO będą czekać w Bydgoszczy na interesantów.

Narodowy Bank Polski

19.04

- Odbędzie się jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP)
- NBP przedstawi informację o kartach płatniczych i ich użyciu w IV kwartale 2016 r.

21.04

NBP przedstawi Minutes Rady Polityki Pieniężnej na kwiecień 2017 r.

Inne

18.04

- Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
- Dzień Pacjenta w Śpiączce

Rocznica: W 2010 roku w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, którzy osiem dni wcześniej zginęli w katastrofie smoleńskiej.

Zdjęcia pamiątkowe z okresu pogrzebu św. pary prezydenckiej, źródło: flickr.com/CC

19.04

Były premier, obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk będzie zeznawał w warszawskiej prokuraturze. Zwolennicy Donalda Tuska chcą zgotować mu gorące powitanie w stolicy. Przygotowano wiec poparcia.

- Rocznica: W 1991 roku Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych.
- Rocznica: W 2005 roku Sejm RP uznał przez aklamację turecką rzeź Ormian za ludobójstwo. Doszło do niej na początku XX wieku w Turcji, jest to bardzo drażliwy temat w stosunkach międzynarodowych Turcji.

20.04

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

21.04

- Rocznica: W 2004 roku Józef Oleksy został wybrany na marszałka Sejmu RP, zastępując Marka Borowskiego.
- Rocznica: W 2001 roku założono Ligę Polskich Rodzin (LPR). Formacja już nie istnieje, współrządziła Polską w koalicji z PiS w latach 2005 do 2007.

22.04

Dzień Ziemi

Rocznica: W 1993 na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) uruchomiono rynek równoległy.

23.04

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Rocznica: W 1994 roku  Unia Demokratyczna (UD) i Kongres Liberalno-Demokratyczny połączyły się tworząc Unię Wolności (UW).

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA