REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 20-26 listopada 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 20 listopada 2017 12:44
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 20-26 listopada 2017 r. Na zdjęciu poseł Stanisław Piotrowicz (PiS), który kieruje pracami sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja z racji tematyki, którą się zajmuje, będzie procedować propozycje Andrzeja Dudy o sądach. (fot.:youtube.com)

To będzie gorące posiedzenie. Sejm w tym tygodniu będzie procedował ustawy Andrzeja Dudy o Sądzie Najwyższym (SN) i Krajowej Radzie Sądownictwa. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie wyznaczyła jeszcze trybu procedowania prezydenckich ustaw, ale PiS zapowiada, że to się stanie szybko.

• Sejm będzie pracował także nad dochodzeniem ws. Amber Gold. Przed śledczymi staną policjanci z Gdańska. Nie wszystkie przesłuchania tych osób będą jawne.

• W ramach prac Sejmu zapowiedziano także szereg prac dotyczących etyki poselskiej. Komisja odpowiedzialna za tę tematykę zbada sprawy posłów: Tomasza Lenza i Dominika Tarczyńskiego. Będzie też procedowane możliwe uchylenie immunitetu poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz. Sprawa dotyczy powództwa cywilnego.

• Rząd spotka się we wtorek, by rozmawiać m.in. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

• Andrzej Duda w niedzielę (26 listopada) rozpocznie wizytę w Wietnamie.

 

Sejm

Posłowie będą pracować w tym tygodniu na 52. posiedzeniu Sejmu VIII kadencji.

W poniedziałek Marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie wykluczył, że dojdzie do zmian w harmonogramie najbliższego posiedzenia. Więcej o możliwych zmianach przeczytasz tutaj.

20.11

Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku organizuje konferencję naukową pod patronatem Marszałka Sejmu. Tematem spotkania jest "Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań".

21.11

Najważniejsze prace komisji sejmowych

– Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha na zamkniętym posiedzeniu funkcjonariusza policji. Jego dane są objęte tajemnicą. Po południu posłowie wysłuchają wyjaśnień ws. Amber Gold Zbigniewa Pakuły, byłego Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

– Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej będzie obradować na posiedzeniu zamiejscowym w Radzyminie.

– Prace zapowiada Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego.

– Zapowiedziano prace Komisji Finansów Publicznych.

– Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych będzie pracować nad pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

– Zapowiedziano prace Komisja Zdrowia.

– Pracować będzie Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

–  Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa zajmie się sprawą rozpatrzenia sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rynku mocy.

Klub Kukiz'15 organizuje w Sejmie spotkanie poświęcone edukacji pt. "Edukacja domowa wobec zmian ustawowych".

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński , źródło: Paweł Kula/Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0

22.11

Rozpocznie się 52. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień pierwszy

Porządek obrad pierwszego dnia posiedzenia

– Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

– Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych.

– Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o stałym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

– Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r.

Porządek obrad może zostać poszerzony o następujące punkty:

– Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej.

– Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

– Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

– Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Posłanki opozycji w ławach sejmowych. W stronę kamery zwrócona jest poseł Monika Rosa, źródło: Krzysztof Białoskórski/Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0

Najważniejsze prace komisji sejmowych

– Prace zapowiada Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Na wspólnym posiedzeniu będą pracować Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Łączności z Polakami za Granicą.

– Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold będzie przesłuchiwać funkcjonariuszy CBA. Z racji wykonywanej służby przesłuchania będą zamknięte.

– Także na zamkniętym posiedzeniu spotka się Komisja Etyki Poselskiej. Będzie badać sprawy dotyczące posłów: Tomasza Lenza i Dominika Tarczyńskiego.

– Prace zapowiedziała Komisja Gospodarki i Rozwoju.

– Pracować będą posłowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu. Komisja rozpatrzy pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego.

– Zbierze się Komisja Finansów Publicznych.

– Będzie pracować Komisja Zdrowia.

– Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajmie się sprawą powoda Dawida Jackiewicza. Chce on zgody Sejmu na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posłankę Kamilę Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna).

– Zbierze się Podkomisja stała do spraw polityki społecznej.

– Komisja Łączności z Polakami za Granicą zaopiniuje kandydata na stanowisko Konsula Generalnego RP w Los Angeles.

– Pracować będzie Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

– Prace zapowiedziała także Komisja Infrastruktury.

23.11

Będzie trwało 52. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień drugi.

Posłowie będą rozmawiać na obradach plenarnych, będzie to kontynuacja obrad z dnia pierwszego.

Posłowie w czasie prac komisji, źródło: Sejm RP/twitter.com

Najważniejsze prace komisji

– Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

– Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wysłucha informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli rozwoju kadr naukowych wraz ze stanowiskiem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Komisja do Spraw Służb Specjalnych zapowiedziała zamknięte posiedzenie. Posłowie wysłuchają informacji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), Ministra Obrony Narodowej, Ministra Koordynatora Służb Specjalnych oraz Szefów: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego na temat funkcjonowania zbioru zastrzeżonego w IPN.

– Komisja Etyki Poselskiej na zamkniętym posiedzeniu będzie procedować sprawozdania Komisji Etyki Poselskiej z analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym posłów złożonych na początku VIII kadencji Sejmu oraz za rok 2015.

– Zbierze się Podkomisja stała do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.

– Komisja Zdrowia będzie pracować nad poprawkami zgłoszonymi w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

– Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych zajmie się tematem problemów mniejszości tatarskiej w Polsce.

– Będzie pracować Komisja Ustawodawcza.

– Komisja Gospodarki i Rozwoju wraz z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmą się sprawą rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

– Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej na spotkaniu zamkniętym zajmie się tematem odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość organizuje konferencję "Drogi wodne Europy Środkowo-Wschodniej – wczoraj, dziś, jutro".

24.11

Będzie trwało 52. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień trzeci.

Posłowie będą rozmawiać na obradach plenarnych, będzie to kontynuacja obrad z dnia drugiego.

Sejm nie przewiduje prac komisji w piątek 24 listopada.

Senat

21.11

W Senacie odbędzie się debata „Po pierwsze zdrowie – badania przesiewowe podstawą polityki zdrowotnej" pod patronatem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Inicjatorami debaty są: Komitet Nauk Klinicznych PAN, Rada Główna Instytutów Badawczych, Eksperckie Zespoły Specjalistyczne, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów. Celem „Debaty” jest podsumowanie akcji „Po pierwsze zdrowie”, która była realizowana przez ekspertów i specjalistów z różnych obszarów medycyny podczas tegorocznej trasy koncertowej Programu Pierwszego Polskiego Radia „Lato z Radiem” we współpracy medialnej z TVP.

22.11

Prace komisji Senatu RP

– Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

– Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

– Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

23.11

W Senacie odbędzie się konferencja pt. „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”. Celem konferencji jest uruchomienie debaty publicznej dotyczącej optymalnych metod połączenia wysiłków władzy ustawodawczej, administracji rządowej oraz administracji samorządowej na rzecz aktywnego zwalczania zanieczyszczenia powietrza. Do udziału w konferencji marszałek Senatu zaprosił gospodarzy 33 polskich miejscowości, które znalazły się na sporządzonej przez Światową Organizację Zdrowia liście 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. W konferencji wezmą też udział wysocy rangą przedstawiciele administracji państwowej, reprezentanci Najwyższej Izby Kontroli oraz reprezentanci NGOs zajmujących się walką z zanieczyszczeniem powietrza. Konferencję otworzy marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Rząd

20.11

O godz. 11.00, odbędzie się konferencja prasowa wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego oraz Sekretarza Stanu w KPRM Adama Lipińskiego dotycząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

21.11

Rząd RP spotka się na posiedzeniu. Ministrowie rozpatrzą: Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalność ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Oceń premier i ministrów

22.11

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

24.11

W Brukseli odbędzie się V szczyt Partnerstwa Wschodniego.

26.11

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

20.11

Sebastian Skuza weźmie udział w spotkaniu Komitetu Audytu, Warszawa.

21.11

Jarosław Gowin podpisze w imieniu MNiSW umowę z European Space Agency, Warszawa.

22.11

Jarosław Gowin odwiedzi Gdańsk. Spotka się ze środowiskiem akademickim Politechniki Gdańskiej.

25.11

Jarosław Gowin będzie w Warszawie na Gali ProJuvenes.

Wicepremier Jarosław Gowin na mównicy sejmowej, źródło: Krzysztof Białoskórski/Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0

Ministerstwo Rozwoju

20.11

– Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński będzie przebywał z wizytą w USA. W planie pobytu m.in. spotkania z przedstawicielami świata biznesu i nauki.

– Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz weźmie udział w V Kongresie Mobilności Pracy, Kraków.

21.11

– Wiceminister rozwoju Witold Słowik weźmie udział w podpisaniu umowy o dofinansowanie z UE, S6 Goleniów – Kiełpino.

– Wiceminister rozwoju Andżelika Możdżanowska spotka się z Leigh Sarty, Dyrektorem Generalnym ds. Rynków Globalnych Kanady, Warszawa.

– Wicepremier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz wezmą udział w konferencji „5 lat Polski w ESA", Warszawa.

22.11

– Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak weźmie udział w podpisaniu umów kolejowych w ramach Programu Polska Wchodnia, Olsztyn.

– Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński weźmie udział w Komitecie Koordynacyjnym ds. Polityki Rozwoju, Warszawa.

23.11

– Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak weźmie udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej śp. Grażynę Gęsicką. Starachowice.

– Wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwiecińki i Andżelika Możdżanowska wezmą udział w Kongresie Eksporterów Polskich, Warszawa.

– We Francji, w Paryżu, wiceminister rozwoju Paweł Chorąży weźmie udział w 71st Session of the LEED Directing Committee.

24.11

Wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Witold Słowik wezmą udział w konferencji “Connecting Europe Facility – achievements and perspectives.CEF contribution to the development of national transport infrastructure”, Warszawa.

Ministerstwo Obrony Narodowej

20.11

Antoni Macierewicz oraz wiceminister Michał Dworczyk będą przebywać w centrali Grupy WB, w spółce WB Electronics w Ożarowie Mazowieckim, gdzie podpisana zostanie umowa na dostawy zestawów Amunicji Krążącej WARMATE dla Sił Zbrojnych RP.

21.11

O godz. 12.00 w Budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa (Sala Tradycji) odbędzie się prezentacja spotu informacyjnego oraz depozytów po poległych żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych. W spotkaniu udział weźmie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz dyrektorzy: Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz i Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak.

Fotografia z archiwów MON prezentująca historyczne pamiątki wojskowe, źródło: MON/archiwum WBH/mon.gov.pl

Prezydent

20.11

Prezydent RP Andrzej Duda będzie w Grecji, w której przebywa z wizytą dyplomatyczną od niedzieli, 19 listopada.

21.11

Prezydent RP zakończy wizytę w Grecji i wróci do kraju.

22.11

O godz. 13.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi”.

23.11

– O godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii.

– Andrzej Duda złoży wizytę w Złotoryi (woj. dolnośląskie), gdzie o godz. 17.00 spotka się z mieszkańcami.

26.11

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Socjalistycznej Republice Wietnamu. Wizyta dyplomatyczna ma trwać do 1 grudnia br.

Prezydent Andrzej Duda w czasie przemówienia 11 listopada, źródło: Rafał Zambrzycki/Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0

Trybunał Konstytucyjny

Sąd konstytucyjny nie przewiduje rozpraw i badania prawa pod względem konstytucyjności w dniach od 20 do 26 listopada br.

Rzecznik Praw Obywatelskich

24.11

– Pracownicy biura Adama Bodnara będą w w Lublinie, gdzie odpowiedzą na pytania zainteresowanych.

– W Warszawie młodzi ludzie z całej Polski zabiorą głos w sprawach istotnych dla naszego społeczeństwa. Jakość zdrowia i życia, edukacja oraz nierówności społeczne to obszary, które zostaną poruszone podczas YouthSpeak Forum. Spotkanie objął patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich.

25.11

Między 25 listopada a 10 grudnia w 180 krajach świata realizowana będzie największa kampania poświęcona tematowi przemocy ze względu na płeć. Ponad 2000 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych przygotowuje najróżniejsze wydarzenia, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy ze względu na płeć. Adam Bodnar zachęca do wzięcia udziału w inicjatywach tej kampanii.

Narodowy Bank Polski

21.11

– W NBP spotka się na jednodniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej.

– NBP przedstawi stan płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych, stan za październik 2017 r.

23.11

NBP przedstawi Podaż pieniądza M3, stan za październik 2017 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Madera 2017-11-20 20:39:45
    Zwracam się do komentatorów: TERAZ JASNO WIDZICIE,ŻE CAŁA PARCHATA BANDA MA POLAKÓW W CZARNEJ DZIURZE ! Zabrali około 15 tysięcy w Warszawie tylko majątku NIERUCHOMEGO(place, kamienice domy) ile oddali ?! Tylko w Warszawie o Polsce , to tylko się jąkają.....o Gminach ŻYDOWSKICH CICHO SZA! A TERAZ JAK WAS OPĘTALI SN ? Przewlekłość postępowań, ale wcześniej , zlikwidowali Sąd Grodzki , Kolegia Sądowe, po to aby zapchać ich sprawami Sądy ale na szczeblu najniższym. A Sądy Najwyższe czym są zapchane ? Rowerzystami pijanymi zamykanymi za to w wiezieniach ? PRZECIEŻ TO ŻYDOWSKA GROTESKA , ZMIERZAJĄCA DO ZAWŁASZCZENIA POLSKI PRZEZ ŻYDA..... PRZECIEŻ TE.........NIGDY NIE MÓWIĄ PRAWDY.....A JAK COŚ NAM DADZĄ , TO Z NASZEJ KIESZENI ALE NI ICH.........MY JESTEŚMY PARIASAMI POLSKI, KTÓRA NIEDŁUGO JUŻ NIE BĘDZIE POLSKA !REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA