REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 25-1 maja 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl
  • 25 kwietnia 2016 12:27
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 25-1 maja 2016 r. 17. posiedzenie Sejmu zaplanowano na 27-29 kwietnia br. Fot. sejm.gov.pl

W bieżącym tygodniu zaplanowano posiedzenie Sejmu, w trakcie którego zaplanowano prace nad  ustawą medialną, możliwe jest też zaprzysiężenie prof. Jędrzejewskiego na sędziego TK. Rząd ma kontynuować projekt tzw. ustawy antyterrorystycznej.

Sejm

25.04.

Konferencja - Energetyka obywatelska szansą rozwoju obszarów wiejskich

26.04.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 385)

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366)

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

27.04.

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366)

Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Mowie Nienawiści i Ochrony Praw Człowieka

Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej

Komisja do Spraw Petycji

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych

Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju".

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Komisja Zdrowia

Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego

Komisja Polityki Senioralnej

Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnicy Łomży i Drogi Ekspresowej S61 - Via Baltica

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)

Komisja Obrony Narodowej

Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk

Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego

Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Parlamentarny Zespół Górnictwa

Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisja do Spraw Petycji

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej; Komisja Finansów Publicznych

Komisja Infrastruktury

28.04.

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej

Komisja do Spraw Petycji

Komisja Gospodarki i Rozwoju

Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy"

Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania

Komisja Finansów Publicznych; Komisja Gospodarki i Rozwoju

Komisja do Spraw Służb Specjalnych

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

Podkomisja stała do spraw rodziny

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej"

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisja Zdrowia

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Komisja Etyki Poselskiej

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Konferencja prasowa - Stan zdrowia jamy ustnej wśród Polaków - wyzwanie nie tylko medyczne

Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów

Podkomisja stała do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30)

Podkomisja stała do spraw turystyki

Podkomisja stała ds. polityki regionalnej

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Komisja Finansów Publicznych

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Finansów Publicznych

Parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich

Komisja Spraw Zagranicznych

29.04.

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych

Senat

27.04.

16. posiedzenie Senatu

Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Posiedzenie Komisji Zdrowia

Posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Posiedzenia Komisji Infrastruktury

Posiedzenie komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecz., Gosp. Narodowej i Innowacyjności, Spraw Zagranicznych i UE

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw, Człowieka Praworządności i Petycji

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej

28.04.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Wystawa promocyjna „Smaki Podkarpacia”

Rząd

26.04.

1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Wieloletniego  Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019.

Wnioskodawca: Minister Finansów

2.  Krajowy  Program  Reform  na  rzecz  realizacji  strategii  „Europa  2020”.  Aktualizacja 2016/2017.

Wnioskodawca: Minister Rozwoju

3.  Wniosek o derogację dla Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE  w  sprawie  wspólnego  systemu  podatku  od  wartości  dodanej  w  celu przyznania  od  dnia  1  stycznia  2017  r.  do  dnia  31  grudnia  2018  r.  upoważnienia do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 tej dyrektywy.

Wnioskodawca: Minister Finansów

4.  Sprawy bieżące.  

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA