REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 25 września - 1 października 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 25 września 2017 10:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 25 września - 1 października 2017 r. Sejm RP pracuje na posiedzeniach zwoływanych regularnie co dwa tygodnie. Jeśli będzie to konieczne Marszałek Sejmu może zwołać posłów także na specjalne posiedzenie. (fot.:Krzysztof Białoskórski/Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0)

W Warszawie w środę (27 września) ruszy 48. posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji. Posłów czekają trzy dni pracy komisji.

• Uwagę mediów na pewno skupią przesłuchania ws. badania Amber Gold. Zeznania będą składać osoby kluczowe w kierowaniu Amber Gold.

• Kierownictwo MNiSW odwiedzi kilka szkół wyższych, które zaczynają rok akademicki.

• W środę (27 września) Prezydent RP Andrzej Duda będzie przebywać z wizytą w Jezioranach.

 

Sejm

25.09

Prace komisji
Zbierze się Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Śledczy przesłuchają Andrzeja Korytkowskiego, byłego dyrektora generalnego Finroyal Service i Danutę Jacuk-Plichtę.

26.09

Prace komisji i ciał parlamentarnych
- Będą trwały dalej przesłuchania przed Komisją śledczą ds. Amber Gold. Zeznania złożą: Krzysztof Kuśmierczyk, były dyrektor biura bezpieczeństwa Amber Gold i Piotr Pisark, były dyrektor departamentu technicznego Amber Gold.
- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych.
- Komisja Finansów Publicznych i Komisja Zdrowia będą prowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych.
- Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
- Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego.

27.09

Rozpocznie się 48. posiedzenie Sejmu RP, dzień pierwszy

Porządek obrad plenarnych
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym i komisyjnym projektach ustaw o zmianie ustawy – Prawo prasowe.
- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji.
- Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r."
- Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku.

Porządek obrad może zostać uzupełniony o następujące punkty:
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości oraz legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych wobec SKOK Wołomin, jak również ustalenia i zbadania, czy organy i instytucje publiczne poprzez swoje działania przyczyniły się do upadłości SKOK Wołomin.

Spotkanie w Sejmie RP we wrześniu 2017 r. W centrum kadru premier Węgier Viktor Orban i lider PiS Jarosław Kaczyński, źródło: Sejm RP/twitter.com

Najważniejsze prace komisji
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie procedować informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.
- Zbierze się Komisja do Spraw Petycji.
- Komisje Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej będą procedować Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.
- Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha Michała Forca, byłego członka rady nadzorczej Amber Gold i Mirosława Ciesielskiego, byłego dyrektora biura szkoleń Amber Gold.
- Komisja Etyki Poselskiej zbierze się na posiedzeniu zamkniętym i będzie badać m.in. wypowiedzi posła Sławomira Nitrasa podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej w dniu 7 czerwca 2017 r.
- Zbierze się Komisja Spraw Zagranicznych, posłowie komisji rozpatrzą sprawozdania Fundacji Solidarności Międzynarodowej z działalności w 2016 roku.
- Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzy sprawozdania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r.
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wysłucha informacji Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- Pracować będzie Komisja do Spraw Unii Europejskiej.
- Będzie pracować Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
- Komisja Infrastruktury wysłucha informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat rozwoju energooszczędnego budownictwa w Polsce.
- Zbierze się Komisja Obrony Narodowej. Posłowie na otwartym posiedzeniu rozpatrzą uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP.
- Będą też pracować Komisja Finansów Publicznych i Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

28.09

Będzie trwało 48. posiedzenie Sejmu RP, dzień drugi

Przewidziano kontynuowanie obrad plenarnych

Najważniejsze prace komisji
- Będzie pracować Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wysłucha informacji Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli pn. „Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych” wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej.
- Pracować będzie Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
- Zbierze się Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Spotkanie otwarte będzie poświęcone zaopiniowaniu wniosku Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania na stanowisko zastępcy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- Zbierze się Komisja do Spraw Petycji.
- Komisja Kultury i Środków Przekazu będzie procedować informacje na temat odzyskiwania skarbów narodowych wraz z informacją Najwyższej Izby Kontroli w tym temacie.
- Spotka się Komisja Zdrowia.
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzy informację na temat przygotowań do wprowadzenia gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym.
- Komisja Spraw Zagranicznych będzie opiniować kandydatów na nowych ambasadorów. Kandydaci to: Wojciech Zajączkowski, Adam Burakowski, Jan Stanisław Bury, Krzysztof Buzalski i Margareta Kassangan.
- Będzie pracować Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.
- Popołudniu odbędzie się posiedzenie zamknięte Komisji Śledczej ds. Amber Gold. Posłowie będą układać harmonogram kolejnych przesłuchań. Będą też rozpatrywane wnioski dowodowe.
- Będą pracować Komisja Obrony Narodowej i Komisja Spraw Zagranicznych. Politycy na tych spotkaniach wysłuchają informacji Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Zagranicznych na temat Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.
- Zbierze się Podkomisja stała do spraw rynku pracy.

Odbędzie się w Sejmie prezentacja filmu o miejscowości Radom w USA założonej przez emigrantów z Radomia w XIX wieku.

29.09

Będzie trwało 48. posiedzenie Sejmu RP, dzień trzeci, ostatni

Przewidziano kontynuowanie obrad plenarnych i głosowania

Senat

26.09

Senat przewiduje kontynuację 47. posiedzenia Izby

Rząd

25.09

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło weźmie udział w uroczystości otwarcia Wytwórni Poliamidów II na terenie Grupy Azoty w Tarnowie.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, źródło: KPRM/premier.gov.pl

26.09

O godz. 12.00 zbierze się na spotkaniu Rada Ministrów. Politycy gabinetu Beaty Szydło będą pracować nad Projektem ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Na porządku obrad pojawić się ma także: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port „Solidarność”, Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2017 r. Obrady zakończą: Projekt ustawy budżetowej na rok 2018 oraz Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018 do 2020.

27.09

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

28.09

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

25.09

Przewidziano posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych.

26.09

Sebastian Skuza weźmie udział w konferencji Wydziału Zarządzania UW.

27.09

- Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.
- Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

28.09

- Odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego ZUT w Szczecinie. MNiSW będzie reprezentował wicepremier, minister Jarosław Gowin.
- Sebastian Skuza będzie na konferencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin w czasie wrześniowego Kongresu Nauki, gdzie przedstawił swoje propozycje dla nauki polskiej, źródło: MNiSW/twitter.com

29.09

- Uroczysta inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Wałczu. MNiSW będzie reprezentował Sebastian Skuza.
- Uroczysta inauguracja roku akademickiego Akademii Teatralnej. MNiSW będzie reprezentował Aleksander Bobko.
- Uroczysta inauguracja roku akademickiego SGGW w Warszawie. MNiSW będzie również  reprezentował Aleksander Bobko.

Prezydent RP

26.09

O godz. 12.00 w Szczecinie Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w otwarciu II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki „Państwo w Unii Europejskiej”.

27.09

Prezydent RP Andrzej Duda będzie przebywać z wizytą w Jezioranach (powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie), gdzie o godz. 16.30 spotka się z mieszkańcami (plac Zamkowy miasta).

Trybunał Konstytucyjny

26.09

Sąd konstytucyjny ma opiniować zasady przyznawania świadczeń emerytalnych w starym i nowym systemie ubezpieczeń społecznych. O opinię wnosi Sąd Okręgowy w Szczecinie.

27.09

Sąd konstytucyjny sprawdzi zasady przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Rzecznik Prawo Obywatelskich

25.09

- Odbędzie się uroczystość wręczenia odznaki honorowej RPO „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” Rafałowi Pankowskiemu.
- W Szczecinie urzędnicy RPO będą oczekiwać obywateli chcących uzyskać opinie i pomoc PRO.

26.09

Odbędzie się konferencja „Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin – potrzeby i dobre praktyki”. RPO jest organizatorem konferencji.

Narodowy Bank Polski

29.09

NBP przedstawi dane kwartalne za II kwartał 2017 r.

Inne

25.09

Dzień Budowlańca w Polsce

Rocznica: W 2005 r. odbyły się wybory parlamentarne, które po raz pierwszy po 1989 roku dały władzę i obecnie rządzącej formacji jaką jest Prawo i Sprawiedliwość.
Rocznica: W 1981 r. Sejm PRL przyjął ustawę o przedsiębiorstwach państwowych.
Rocznica: W 1953 r. władze PRL uwięziły prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

26.09

Ogólnopolski Dzień Aptekarza

Rocznica: W 2006 r. ujawniono nagrania rozmów posłanki Renaty Beger z posłami Adamem Lipińskim i Wojciechem Mojzesowiczem; początek tzw. afery taśmowej.

27.09

Światowy Dzień Turystyki

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

Rocznica: W 2004 r. premier RP Marek Belka i kanclerz Niemiec Gerhard Schröder uzgodnili, że nie będzie żadnych dalszych roszczeń reparacyjnych pomiędzy oboma krajami.
Rocznica: W 1990 r. Sejm RP przyjął ustawę o wyborze prezydenta RP.
Rocznica: W 1939 r. w oblężonej Warszawie powołana została tajna organizacja wojskowa Służba Zwycięstwu Polski pod dowództwem gen. broni Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego.

 28.09

Rocznica: W 1991 r. Sejm RP przyjął ustawy: o lasach i o Urzędzie Kontroli Skarbowej.

29.09

Dzień Kuriera i Przewoźnika

Rocznica: W 2008 r. w Warszawie rozpoczęto budowę Stadionu Narodowego.

30.09

Rocznica: W 1986 r. powstała tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność”.

1.10

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Muzyki

Rocznica: W 2014 r. ówczesna premier Ewa Kopacz wygłosiła exposé. Sejm RP udzielił jej rządowi wotum zaufania.
Rocznica: W 2006 r. powstała Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA