REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 6 - 12 marca 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 06 marca 2017 09:28
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 6 - 12 marca 2017 r. Były premier i polityk PSL będzie odpowiadał na pytania śledczych dotyczące Amber Gold. (fot.: Piotr Drabik/flickr.com/CC BY 2.0)

• W dniach 9 i 10 marca liderzy Unii Europejskiej spotkają się w Brukseli na szczycie Rady Europejskiej. Może na nim zapaść decyzja o tym kto zostanie przyszłym szefem tego ciała.
• W środę rozpocznie się 37. posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji.
• Komisja Śledcza ds. Amber Gold przesłucha byłego ministra gospodarki i byłego premiera Waldemara Pawlaka.
• Wiceminister Jadwiga Emilewicz udaje się do USA. Między innymi będzie promować polskie start-upy.

Sejm

06.03

Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki.

07.03

Zespoły i komisje parlamentarne
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego (sala im. Wiesława Chrzanowskiego.
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
Komisja przesłucha Jarosława Mąki, byłego dyrektora departamentu administrowania obrotem Ministerstwa Gospodarki i Waldemara Pawlaka (PSL), byłego Ministra Gospodarki.
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.
- Komisja Finansów Publicznych.
- Komisja do Spraw Petycji.
- Podkomisja stała do spraw rodziny.
- Komisja Finansów Publicznych; Komisja Gospodarki i Rozwoju.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
- Parlamentarny Zespół ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej.

08.03

37. posiedzenie Sejmu RP, dzień pierwszy

Obrady Plenarne
- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Profesora Mariana Raciborskiego w 100. rocznicę śmierci.
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem troski o trzeźwość Narodu.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
- Informacja Ministra Zdrowia o Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych.
- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Roberta Kropiwnickiego z dnia 7 marca 2016 r. uzupełnionego w dniu 18 kwietnia 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Patryka Jakiego.

Porządek może zostać uzupełniony o następujące punkty:
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
- Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
- Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Prace w komisjach i zespoły parlamentarne
- Komisja Finansów Publicznych; Komisja Infrastruktury.
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
Komisja przesłucha Monikę Stec-Nowak, byłą Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- Komisja Finansów Publicznych.
- Parlamentarny Zespół ds. Onkologii.
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
- Komisja Gospodarki i Rozwoju.
- Komisja Etyki Poselskiej.
- Komisja do Spraw Petycji.
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii.
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej.
- Komisja Zdrowia.
- Komisja Kultury i Środków Przekazu.
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.
- Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych.
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów.
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Obrony Narodowej.
- Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności.
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.
- Podkomisja stała do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich.
- Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech.
- Podkomisja stała ds. polityki regionalnej.
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.
- Komisja Finansów Publicznych.
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
- Komisja Spraw Zagranicznych.
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
- Komisja Obrony Narodowej.
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Gospodarki i Rozwoju.
- Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

09.03

37. posiedzenie Sejmu RP, dzień drugi

Zaplanowane są obrady plenarne

37. posiedzenie Sejmu ma trwać trzy dni, źródło 37. posiedzenie Sejmu ma trwać trzy dni, źródło

Prace w komisjach i zespoły parlamentarne
- Komisja Infrastruktury,
- Komisja do Spraw Petycji,
- Komisja Finansów Publicznych,
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych,
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania,
- Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego,
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej,
- Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju",
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii,
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego,
- Komisja Kultury i Środków Przekazu,
- Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności,
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia Senackiego projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego,
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej,
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym,
- Podkomisja stała ds. finansów samorządowych,
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Komisja Zdrowia,
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
- Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa,
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia,
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,
- Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego,
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
- Komisja Obrony Narodowej,
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Finansów Publicznych; Komisja Gospodarki i Rozwoju,
- Komisja Infrastruktury,
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą,
- Komisja Polityki Senioralnej,
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie,
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny,
- Parlamentarny Zespół Przyjaciół Gdyni i Małego Trójmiasta Kaszubskiego.

10.03

37. posiedzenie Sejmu RP, dzień trzeci

Senat

06.03

W Senacie RP odbędzie się konferencja poświęcona walce z epidemią otyłości. Więcej o tym spotkaniu tutaj.

07.03

Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, Szefowie parlamentów wyszehradzkiej czwórki dyskutować będą nt. intensyfikacji współpracy gospodarczej, umocnienia wyszehradzkiego wymiaru współpracy parlamentarnej  oraz nt. wizerunku Grupy w krajach V4 i innych państwach.Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Sejmu.

08.03

Prace komisji Senatu
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

Senacka Komisja Zdrowia i Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego organizują w Senacie konferencję pt. „Narodowy Program Zdrowia 2016 – 2020"

10.03

Konferencja Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów.

Rząd

07.03

Rząd Beaty Szydło spotka się na posiedzeniu.

08.03

Zbierze się Komitet ds. Europejskich.

09.03

- W Brukseli odbędzie się dwudniowy Szczyt Rady Europejskiej. Polskę będzie reprezentować premier Beata Szydło. W czasie spotkania może zapaść decyzja o obsadzeniu fotela szefa Rady Europejskiej. Kandyduje Donald Tusk, piastujący to stanowisko z ramienia Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Polski rząd zgłosił na to stanowisko eurodeputowanego Janusza Saryusza-Wolskiego.
- Posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

10.03

Drugi dzień szczytu Rady Europejskiej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

06.03

Wicepremier Piotr Gliński weźmie udział w uroczystości podpisania umów o dofinansowanie dla projektów wyłonionych w konkursie dla woj. mazowieckiego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

10.03

Wiceminister kultury Magdalena Gawin weźmie udział w corocznym spotkaniu z cyklu Muzealnictwo i ochrona dziedzictwa kulturowego, organizowanym przez Radę ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.

Jarosław Gowin ma przed sobą bogaty tydzień, źródło: MNiSW/twitter.com

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

06.03

Wicepremier Jarosław Gowin będzie uczestniczył w I Konferencji "Edukacja Dualna – EDUAL", Gliwice.

07.03

- Łukasz Szumowski będzie brał udział w konferencji "Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży" w Sejmie, Warszawa.
- Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w inauguracji Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

08.03

- Aleksander Bobko przyjmie w MNISW ambasadora Kataru.
- Aleksander Bobko przyjmie w MNISW ambasadora Mongolii.
- Odbędzie się posiedzenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

09.03

Posiedzenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo Rozwoju

06.03

- W dniach 6 - 9 marca, wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz będzie przebywała z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W planach jest udział w konferencji "Cybersecurity" oraz spotkania z przedstawicielami amerykańskich firm oraz amerykańskiej administracji. W wizycie delegacji towarzyszą przedstawiciele 5 start-upów, USA, Boston.
- Paweł Chorąży weźmie udział w 9 Forum Gospodarczym TIME, Warszawa.
- Jerzy Kwieciński weźmie udział w konferencji „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”, Warszawa, Sejm RP.

08.03

Jerzy Kwieciński oraz Witold Słowik wezmą udział w konferencji "Synergia pomiędzy EFIS i EFSI szansą na pobudzenie inwestycji”, Belgia, Bruksela, siedziba Parlamentu Europejskiego.

Wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński, źródło: PTWP

09.03

Paweł Chorąży weźmie udział w konferencji Smart City Forum podczas bloku „Przestrzeń miejska”, Warszawa.

10.03

Wicepremier Mateusz Morawiecki weźmie udział w Konferencji Izby Domów Maklerskich. W wydarzeniu będą również uczestniczyli wiceministrowie Jerzy Kwieciński oraz Witold Słowik, Bukowina Tatrzańska.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

07.03

Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami GD COMP ws. szeroko rozumianej pomocy publicznej, Warszawa.

08.03

Wiceminister Andrzej Bittel weźmie udział w konferencji w związku z podpisaniem umowy na elektryfikację trasy kolejowej Lublin-Stalowa Wola, Lublin.

09.03

Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w XXIV Targach Budownictwa INTERBUD. Tematem przewodnim targów są projektowane zmiany w zakresie wspierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, Łódź.

Ministerstwo Obrony Narodowej

06.03

- Antoni Macierewicz weźmie udział w spotkaniu ministrów obrony w spotkaniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej, które odbędzie się w Brukseli.
- O godz. 12.00 w siedzibie MON (al. Niepodległości 218) odbędzie się konferencja prasowa nt. akredytacji Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, Warszawa.

Prezydent

06.03

o godz. 11:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda podpisze akt ratyfikacyjny dotyczący Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN).

Prezydent Andrzej Duda, źródło: Kancelaria Prezydenta/flickr.com/domena publiczna

07.03

o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w „Podsumowaniu roku Akcji Pomocowych dla Polaków na Wschodzie”.

Trybunał Konstytucyjny

09.03

Sąd konstytucyjny ma się zająć waloryzacją odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Tę sprawę chce zbadać Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. TK ma orzekać w składzie pięcioosobowym.

Rzecznik Praw Obywatelskich

09.03

Pracownicy biura RPO spotkają się z obywatelami w Słupsku.

Narodowy Bank Polski

07.03

- Spotka się Rada Polityki Pieniężnej (RPP), przewidziano dwa dni posiedzenia.
- NBP przedstawi sytuację aktywów rezerwowych, stan na luty 2017 roku.

08.03

Drugi dzień spotkania w NBP RPP.

Inne

06.03

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, czyli o osobach, które ratowały Żydów w czasie Holocaustu.

07.03

Rocznica: W 1995 roku Józef Oleksy został premierem RP.

08.03

Międzynarodowy Dzień Kobiet, a także Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie

Rocznica: W 1990 roku uchwalono w Sejmie tzw. "Odrodzenie samorządu terytorialnego". Sejm kontraktowy uchwalił prawo znoszące Rady Narodowe i ustalił ordynację wyborczą do Rad Gmin.
Rocznica: W 2008 powstało Narodowe Archiwum Cyfrowe.

09.03

Dzień Statystyki Polskiej.

Rocznica: W 1991 roku Sejm kontraktowy przyjął uchwałę o skróceniu swej kadencji.

10.03

11.03

Dzień Sołtysa.

12.03

Rocznica: W 1999 roku Polska wstąpiła do NATO.
Rocznica: W 2004 roku Sejm RP przyjął ustawę o pomocy społecznej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA