REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 9-15 kwietnia 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 09 kwietnia 2018 10:09
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 9-15 kwietnia 2018 r. Maszyna rządowa TU-154M o numerze 102 to bliźniaczy samolot do maszyny, która rozbiła się w Smoleńsku. Obecnie jest wyłączony z czynnej służby (fot. Mateusz Korbik/flickr.com/CC BY-SA 2.0)

Drugi tydzień kwietnia to posiedzenie Sejmu pod znakiem Najwyższej Izby Kontroli (NIK) i Amber Gold. W tym tygodniu też mija 8 lat od największej tragedii w nowożytnej historii polskiego życia publicznego - katastrofy smoleńskiej.

  • Sejm będzie obradował dwa dni. W programie posiedzenia konferencje posłów, prace komisji i ważna debata nad odpowiedzialnością konstytucyjną szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego.
  • NIK będzie też w Sejmie konsultował plany kontrolne na najbliższy rok.
  • W Senacie odbędzie się finałowy turniej VII edycji akcji "Szachiści grają dla Polonii".
  • We wtorek (10 kwietnia) odbędą się okolicznościowe uroczystości upamiętnienia katastrofy smoleńskiej. Więcej o tych wydarzeniach przeczytasz tutaj.

 

Sejm

09.04

Poseł Jarosław Sachajko organizuje w Sejmie spotkanie i konferencję pt. "Polskie społeczeństwo w obliczu ekspansji ferm przemysłowych".

- Prace zapowiada Parlamentarny Zespół ds. Boreliozy.

- Posłowie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold chcą przesłuchać funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Jego dane osobowe są chronione tajemnicą.

10.04

- Będzie pracował Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa.

- Zapowiedziano spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Mowie Nienawiści i Ochrony Praw Człowieka.

- Połączone spotkanie przygotowują Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Posłowie na tej komisji zajmą się informacją MEN na temat realizacji zajęć sportowych jako zajęć pozalekcyjnych w polskich szkołach.

- Kolejne połączone spotkanie zapowiedziały Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Zapowiedziano rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

- Komisja Zdrowia przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- Będzie pracować Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Poseł Jacek Wilk chce rozmawiać o przedsiębiorczości. Polityk organizuje w Sejmie konferencję "Uwolnijmy młodych przedsiębiorców od starych problemów".

Czytaj też: Wspomnienie 10 kwietnia w optyce urzędującego prezydenta

11.04

Rozpocznie się 61. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień pierwszy

Zapowiedziano obrady plenarne

- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

- Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej).

Plan obrad plenarnych może ulec zmianie w wyniku obrad komisji i decyzji Prezydium Sejmu.

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka będzie opiniować dla Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

- Zbierze się Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold będzie zadawać pytania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jego dane identyfikacyjne są tajne.

- Będzie pracować Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej chce informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat funkcjonowania ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

- Zbiera się Komisja Kultury i Środków Przekazu. Posłowie rozpatrzą propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.

- Komisja Zdrowia przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

- Komisja Obrony Narodowej przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

- Popołudniu Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold zbierze się na posiedzeniu zamkniętym.

- Zbiera się Komisja Spraw Zagranicznych.

- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowała informacji na temat zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

- Pracować chce Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

- Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzy informację Ministra Zdrowia na temat problemów związanych z leczeniem i opieką nad osobami starszymi z chorobami wzroku i słuchu.

- Zbiera się Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Posłowie komisji chcą przeprowadzić pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Czytaj też: "Skandal, że pomnik smoleński powstaje dopiero dziś"

12.04

Będzie trwało 61. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień drugi

Będą kontynuowane obrady plenarne

Najważniejsze obrady komisji

- Zbierze się Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

- Dwie komisje, Komisja Gospodarki i Rozwoju i Komisja Spraw Zagranicznych, chcą przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji porozumienia między Polską a Łotwą o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji z 1993 r.

-  Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zbierze się na zamkniętym posiedzeniu, by rozpatrzyć wniosek wstępny o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.

- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży będzie procedować propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.

- Zapowiedziano posiedzenie zamknięte Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

- Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa chce rozmawiać z prezesem PPL na temat aktualnej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przebudowy, utrzymania i eksploatacji infrastruktury lotniskowej, świadczenia usług lotniczych i zarządzania lotniskami.

- Zbiera się Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Komisja Finansów Publicznych zapowiada zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany w planie finansowym Funduszu Reprywatyzacyjnego na 2018 rok.

- Pracować będzie Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty.

13.04

- Zbiera się Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów.

- Obradować chce Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Posłowie komisji będą rozmawiać o realizacji rządowego Programu Rodzina 500 plus wobec rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz bieżącej sytuacji kobiet na rynku pracy.

Senat

09.04

- O 11.00 marszałek Stanisław Karczewski otworzy finałowy turniej VII edycji akcji "Szachiści grają dla Polonii". Dzięki tej akcji, organizowanej przez Polski Związek Szachowy, 100 dzieci z Litwy będzie mogło wziąć udział w obozie szachowym w Dobryszycach od 29 lipca do 8 sierpnia 2018 r.

10.04

Prace komisji Senatu RP

- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.

- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu.

11.04

Prace komisji Senatu RP

- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.

- Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

- Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Senatorowie będą zajmować się wnioskiem Prezydium Senatu z dnia 14 marca 2018 r. dotyczącego zachowania się senatora Waldemara Bonkowskiego w związku z wnioskiem Klubu Poselskiego Nowoczesna.

- Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej.

- W Senacie odbędzie się seminarium "Młodzież i wartości: perspektywy społeczno-pedagogiczne".

Rząd

09.04

- O godz. 10.30 premier Mateusz Morawiecki spotka się z pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, który będzie przebywał z wizytą w Polsce.

- O godz. 12.00, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w Sejmie weźmie udział w uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

- O godz. 13.00, premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystości odsłonięcia tablic w hołdzie członkom Rady Ministrów i pracownikom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Czytaj też: Kochanowska: Źle znosimy nieustanne żonglowanie Smoleńskiem

10.04

Przewidziano Posiedzenie Rady Ministrów.

11.04

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

12.04

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński w czasie 6 rocznicy katastrofy smoleńskiej w Kancelarii Primera RP, źródło: KPRM/domena publiczna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

09.04

Podsekretarz stanu Piotr Müller będzie na posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP).

11.04

Sebastian Skuza wręczy w imieniu MNiSW odznaczenia pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

13.04

Sebastian Skuza będzie na posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP, Katowice.

Ministerstwo Obrony Narodowej

10.04

Mariusz Błaszczak będzie uczestniczył w obchodach 8. rocznicy katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem, Warszawa.

Prezydent

09.04

O godz. 12.00 w Sejmie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

12.04

Prezydent RP Andrzej Duda i Prezydent Izraela Re'uwen Rivlin wezmą udział w Marszu Żywych organizowanym przez międzynarodową organizację "International March of the Living". Marsz odbędzie się na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To już 30 raz, kiedy dojdzie do upamiętnienia w ten sposób ofiar Holokaustu. Udział w uroczystościach poprzedzony będzie dwustronnym spotkaniem Prezydenta RP z Prezydentem Państwa Izrael.

Rzecznik Praw Obywatelskich

09.04

- Urzędnicy RPO będą w Wałbrzychu w punkcie przyjęć interesantów RPO.

- Także w Łodzi urzędnicy Adama Bodnara będą do dyspozycji obywateli.

12.04

Urzędnicy RPO będą w Słupsku w punkcie przyjęć interesantów RPO.

Trybunał Konstytucyjny

11.04

Sąd konstytucyjny będzie badał skargę konstytucyjną. Analizowana będzie zgodności art. 160 par. 1 zdanie ostatnie kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu rozpoznaje, w przypadku gdy sprawa główna jest rozpoznawana w składzie jednoosobowym, sędzia, który wydał wcześniej zaskarżone zarządzenie. 

Jedna z manifestacji, które wzbudziła katastrofa smoleńska. Manifestanci zebrani w Krakowie, źródło: Piotr Drabik/flickr.com/CC BY 2.0

Narodowy Bank Polski

10.04

W NBP spotka się Rada Polityki Pieniężnej (RPP), dzień pierwszy.

11.04

Będzie trwało posiedzenie RPP, dzień drugi.

13.04

Bank przedstawi bilans płatniczy z lutego 2018 r.

Inne

09.04

Rocznica: W 2010 r. Sejm RP przyjął ustawę o Służbie Więziennej.

10.04

Rocznica, katastrofa smoleńska: W sobotę 10 kwietnia 2010 r. o godzinie 8.41 czasu polskiego katastrofie uległ polski rządowy samolot TU-154M. Maszyna polskich sił zbrojnych podejmowała próbę lądowania na rosyjskim wojskowym lotnisku Smoleńsk-Północ. Na pokładzie samolotu znajdowała się delegacja prezydencka udająca się na obchody katyńskie w Rosji. Nikt z pasażerów i załogi samolotu nie przeżył tragicznego wydarzenia, zginęło 96 osób. Wśród ofiar był wówczas urzędujący prezydent RP Lech Kaczyński i jego żona Maria Kaczyńska. Zginął także Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie.

Lech i Maria Kaczyńscy, para prezydencka, która była na pokładzie TU-154M 10 kwietnia 2010 r., źródło: KPRM/domena publiczna

11.04

Dzień Radia

Światowy Dzień Choroby Parkinsona

Rocznica: W 1990 r. uchylono w polskim porządku prawnym Ustawę o cenzurze.

Rocznica: W 1997 r. Sejm RP przyjął ustawę lustracyjną.

Rocznica, katastrofa smoleńska: W 2010 r. na lotnisku wojskowym Warszawa-Okęcie wylądował samolot z ciałem zmarłego tragicznie prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

12.04

Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy

Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych

Rocznica: W 1991 r. podpisano akt założycielski warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

13.04

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Rocznica: W 2007 r. Sejm RP odrzucił projekt zmiany Konstytucji RP w sprawie ochrony życia poczętego.

14.04

Dzień Ludzi Bezdomnych, obchodzony w Polsce od 1996 r.

15.04

Rocznica: W 2000 r. utworzono Centralne Biuro Śledcze (CBŚ).

Rocznica, katastrofa smoleńska: W 2010 r. prezydent Lech Kaczyński otrzymał pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela miasta stołecznego Warszawy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA