REKLAMA

Wyrok w sprawie Trybunału Konstytucyjnego: Nowelizacja częściowo niezgodna z konstytucją

 • Autor: PAP/AT
 • 09 grudnia 2015 16:00
Wyrok w sprawie Trybunału Konstytucyjnego: Nowelizacja częściowo niezgodna z konstytucją Sędziowie uznali za konstytucyjny tryb uchwalenia nowelizacji ustawy o TK (fot.trybunal.gov.pl)

Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie zdecydowali, że nowelizacja jest częściowo niezgodna z konstytucją

Dokonana przez PiS nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, w tym przepisy o ślubowaniu sędziów przed prezydentem i wygaszeniu kadencji prezesa i wiceprezesa, była w środę przedmiotem rozprawy przed TK.

Sędziowie orzekli, że niekonstytucyjny jest 30-dniowy termin na złożenie przez sędziego TK ślubowania wobec prezydenta RP, przepis nowelizacji, zezwalający Sejmowi na ponowny wybór tych sędziów TK, których kadencja wygasła 6 listopada, czy niekonstytucyjne jest także wygaszenie kadencji obecnego prezesa i wiceprezesa TK.

Konstytucyjny jest z kolei tryb uchwalenia nowelizacji ustawy o TK.

Ustawę zaskarżyli posłowie PO, RPO, KRS i pierwsza prezes SN.

Nowelizacja przewiduje m.in. ponowny wybór 5 sędziów, których kadencje kończą się w 2015 r., a także wygaszenie kadencji prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego i wiceprezesa Stanisława Biernata. Stanowi też, że kadencja sędziego TK rozpoczyna się w dniu złożenia ślubowania wobec prezydenta RP - co następuje w 30 dni od dnia wyboru.

Zarzuty niekonstytucyjności podzieliły w swoich opiniach dla TK Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych. Według Sejmu nowelizacja jest zgodna z konstytucją. Pięcioosobowemu składowi TK przewodniczył Andrzej Wróbel, sprawozdawcą był Piotr Tuleja. Na rozprawie nie było przedstawiciela rządu, Rada Ministrów nie przysłała też stanowiska.

W wystąpieniach końcowych strony podtrzymały swoje stanowiska. Posłowie Platformy Obywatelskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa i I prezes Sądu Najwyższego wnosiły o uznanie jej niekonstytucyjności. Dodatkowo RPO Adam Bodnar wniósł o to, by Trybunał uznał w wyroku, że jego orzeczenie wchodzi w życie z dniem wydania. Do tego wniosku dołączyła się reprezentantka SN.

Według Sejmu zaskarżone przepisy są zgodne z konstytucją. Ustawy zasadniczej nie naruszył też - jak wskazywał reprezentujący Sejm Marek Ast (PiS) - tryb przyjmowania tej nowelizacji.

Zarzuty zawarte w zaskarżeniach dotyczą zarówno trybu uchwalenia tej nowelizacji jak i niekonstytucyjności poszczególnych jej zapisów. Bodnar w końcowym wystąpieniu zwrócił się do TK o wydanie rozstrzygnięcia odnoszącego się zarówno do aspektów związanych z trybem uchwalania, jak i dotyczących zarzutów merytorycznych.

Pięcioosobowemu składowi TK przewodniczył sędzia Andrzej Wróbel, sprawozdawcą był sędzia Piotr Tuleja.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (5 komentarzy)

 • Marek.S 2015-12-09 20:13:41
  Poprzednia władza ustawodawcza PO-PSL stosowała tryk który się sprawdzał, w celu wyciszenia dużej afery skupiali się nad wątkiem innej afery. Poniżej przykład: Celem dobra porządku prawnego, ujawniłem największą w historii powojennej Polski aferę gruntową-malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odpowiada za starostów wykonujących zadania z zakresu administracji Rządowej, poniżej sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlane w przełomie 2012-2013roku był bliźniaczym, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych (Afera Rządowa, gdzie Rząd skapitulował w wyniku czego przegrał wybory). Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu ,mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Powyższe potwierdza, nie szanują prawa własności i innych praw gwarantowanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej! Znowelizowane przepisy niekonstytucyjne przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe w VII kadencji sejmu miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych gdzie, stroną jest Wójt. Burmistrz lub Prezydent miasta, mające na celu zatuszowanie gigantycznych przestępstw gospodarczych co dowodzi podpisana nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013roku poz503, przez Prezydenta RP(odsuniętego od władzy większością woli wyborców). Naruszono Nasze dobra osobiste, nie uchwalono tym samym odpowiednich uregulowań prawnych o rekompensatach finansowych należnych w danych okolicznościach wszystkim właścicielom gruntów budowlanych wcześniej nabytych i budynków w obrębach miast. itd. Z poważaniem Marek Skomorowski.
 • Marek.S 2015-12-09 20:05:10
  Przednia władza ustawodawcza PO-PSL stosowała tryk który się sprawdzał, w celu wyciszenia dużej afery skupiali się nad wątkiem innej afery.Poniżej przykład: Celem dobra porządku prawnego, ujawniłem największą w historii powojennej Polski aferę gruntową-malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odpowiada za starostów wykonujących zadania z zakresu administracji Rządowej, poniżej sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlane w przełomie 2012-2013roku był bliźniaczym, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych (Afera Rządowa, gdzie Rząd skapitulował w wyniku czego przegrał wybory). Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu ,mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Powyższe potwierdza, nie szanują prawa własności i innych praw gwarantowanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej! Znowelizowane przepisy niekonstytucyjne przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe w VII kadencji sejmu miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych gdzie, stroną jest Wójt. Burmistrz lub Prezydent miasta, mające na celu zatuszowanie gigantycznych przestępstw gospodarczych co dowodzi podpisana nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013roku poz503, przez Prezydenta RP(odsuniętego od władzy większością woli wyborców). Naruszono Nasze dobra osobiste, nie uchwalono tym samym odpowiednich uregulowań prawnych o rekompensatach finansowych należnych w danych okolicznościach wszystkim właścicielom gruntów budowlanych wcześniej nabytych i budynków w obrębach miast.itd. Z poważaniem Marek Skomorowski.
 • Platforma O..kierunek dno 2015-12-09 18:59:06
  Do Chachar: 1. Nie zmienicie faktu iż, Prawo i Sprawiedliwość jest władzą ustawodawczą!. 2.Trybunał Konstytucyjny uwikłał się w rozgrywki polityczne, wyrok TK z 09.12.2015roku potwierdza bark zaufania publicznego do władzy Sądowniczej w Polsce
 • Chachar 2015-12-09 18:32:16
  Do Platforma O..kierunek dno: 1. Proszę nauczyć się poprawnie pisać po polsku. Dla patrioty to obowiązek 2. Wskazana lekcja czytania ze zrozumieniem, (mogą jej udzielić p. Elbanowscy) bo pisze Pan jak sześciolatek którego rodzice uznali że nie dorósł do szkoły.
 • Platforma O..kierunek dno 2015-12-09 18:13:04
  Masło-Maślane, cała Polska się śmieje, Trybunał Konstytucyjny sam dobrał kolegów-koleżanki do dalszej długoletniej współpracy. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jest nieistotnym ogniwem przed którym sędziwie wybrani do TK przez sejm RP, niemuszną odbierać zaprzysiężenia gdyż automatycznie są sędziami"skandal, kompromitacja Trybunału Konstytucyjnego" wyrok ogłoszony z dnia 09.12.2015roku. Reasumując fakty, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 03.12.2015roku zaprzecza wybranych 5sędziów TK niekonstytucyjne, którzy są również sędziami Trybunału Konstytucyjnego jako wybrani przez poprzedni sejm RP,gdyż nie zostali zaprzysiężeni przez Prezydenta RP.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA