PARTNERZY PORTALU

Banki oferują niższe marże, jeśli uznają inwestycję za "zieloną"

Banki oferują niższe marże, jeśli uznają inwestycję za "zieloną"
Zielone finansowanie to dziś wyraźny trend, na który odpowiadają banki i ich klienci. Ale za 10 lat "całe finansowanie" może mieć ten kolor. shutterstock
  • Ten tekst jest częścią STREFY PREMIUM WNP.PL
  • Tomasz Wolf
    Nowy Przemysł
  • Dodano: 25-09-2021 12:00

Pandemia zmieniła nasze myślenie o rozwoju gospodarczym, którego finansowanie przyjmuje formę zrównoważoną. Koronawirus nie przykrył kwestii środowiskowych i klimatycznych. Przeciwnie – nawet je wyostrzył. Kryteria oceny inwestycji w sektorze finansowym, regulacje, a przede wszystkim sam rynek wywierają silną presję na firmy.

  • Sektor finansowy jest w awangardzie zielonej transformacji gospodarki. Wprowadza do procesu oceny firm kryteria zrównoważonego rozwoju, a do procesu decyzyjnego ryzyka ekonomiczne, społeczne i zarządcze.
  • Polskie banki finansują dziś różnorakie cele zrównoważonego rozwoju, w tym inwestycje proekologiczne. Ich działania wspierane są przez fundusze unijne.
  • Kredytobiorcy spełniający kryteria zrównoważonego rozwoju mogą liczyć na niższe marże, prowizje czy wyższą kwotę kredytu, niż wynikałoby to z ich standingu finansowego.
Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, Porozumienie paryskie, Agenda 2030 – to dokumenty, które określają cele klimatyczne i środowiskowe. Aby je zrealizować, potrzeba – zgodnie z wyliczeniami Komisji Europejskiej – dodatkowych 180 mld euro rocznie, a według wyliczeń Europejskiego Banku Inwestycyjnego niezbędne jest nawet 270 mld euro – podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii i ocenia, że skala inwestycji wykracza poza możliwości sektora publicznego.

Już w marcu 2018 roku Komisja Europejska ogłosiła Plan działania w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego (EC Action Plan on financing sustainable growth). Trzy główne jego cele to: przekierowanie przepływów kapitałowych w stronę zrównoważonych inwestycji w celu osiągnięcia zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu; zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmiany klimatu, degradacji środowiska i problemów społecznych; wspieranie przejrzystości i długoterminowoś­ci w działalności finansowej i gospodarczej.

Czas na zielony biznes

Zadania do realizacji w wyniku przyjęcia planu KE to m.in. ustanowienie systemu klasyfikacji dla zrównoważonych działalności ekonomicznych oraz jasne wskazówki dla inwestorów. Ci instytucjonalni, zarządzający aktywami czy doradcy inwestycyjni będą kierowali się wytycznymi co do tego, jak uwzględniać ryzyka ekonomiczne, społeczne i zarządcze (Environment, Social, Governance – ESG) w procesach decyzyjnych (inwestycje i doradztwo). 

Kolejne zadanie to zwiększenie przejrzys­tości – określanie, jak uwzględniane są ryzyka ESG w decyzjach inwestycyjnych i doradztwie; stworzenie nowej kategorii wskaźników referencyjnych, które pomogą inwestorom w porównywaniu inwestycji ukierunkowanych na walkę ze zmianami klimatycznymi.

Raportowanie niefinansowe ESG musi zawierać dane, dzięki którym można ocenić, czy firma działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i czy opłaca się udzielić jej finansowania. Czynniki ESG obejmują dbałość o środowisko, kwestie społeczne i sposób prowadzenia biznesu – np. to, jak firma neutralizuje swoje emisje CO2, zmniejsza zużycie wody, współpracuje z lokalnymi społecznościami, jak dba o sprawy pracownicze i jaką ma politykę w kwestiach etyki i przeciwdziałania korupcji. 

To główne kryteria zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. W 2018 roku polskie firmy po raz pierwszy zostały zobowiązane do ujawniania takich informacji w wyniku wprowadzenia unijnej dyrektywy. Od 2024 r. wszystkie spółki zatrudniające ponad 250 pracowników w UE mają raportować swoje działania w dziedzinie ESG.

6 lipca 2021 roku Komisja Europejska przyjęła pakiet rozwiązań, który ma na celu poprawę przepływu środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie transformacji UE w kierunku zrównoważonej gospodarki i ułatwienie sektorowi prywatnemu realizacji zrównoważonych inwestycji przyjaznych dla środowiska naturalnego.

Zielona transformacja zakłada, że do 2050 r. Unia Europejska stanie się pierwszym na świecie blokiem państw neutralnych dla klimatu. „Wymaga to znacznych inwestycji zarówno ze strony UE i krajowego sektora publicznego, jak i sektora prywatnego. Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – zmobilizuje inwestycje publiczne i pomoże uruchomić fundusze prywatne z pomocą unijnych instrumentów finansowych, w szczególności InvestEU, prowadząc do inwestycji o wartości co najmniej 1 bln euro” – czytamy w dokumencie Komisji Europejskiej.

InvestEU jest następcą Planu Inwestycyjnego dla Europy, który funkcjonował w latach 2015-2020. Jego głównym celem pozostaje uzupełnienie luki inwestycyjnej dzięki zapewnieniu gwarancji UE na akcję kredytową prowadzoną przez Europejski Bank Inwestycyjny (EIB), krajowe banki rozwoju oraz inne instytucje finansowe. 

Z raportów ESG wynika, że polskie banki finansują dziś różnorakie cele zrównoważonego rozwoju, w tym inwestycje proekologiczne. Ich działania wspierane są przez fundusze unijne i gwarancje, dzięki którym kredytobiorcy mogą np. otrzymać niższą marżę od standardowej, niższą prowizję czy wyższą kwotę kredytu, niż wynikałoby to z ich standingu finansowego.

Strategie zrównoważonego inwestowania

Instytucje sektora finansowego łączą siły, nawiązują współpracę z rynkiem po to, by – na zasadach komercyjnych, ale budując swój odpowiedzialny wizerunek – oferować niestandardowe narzędzia wspierania zielonej transformacji gospodarki. Przykłady? 

W ramach wspierania zrównoważonego inwestowania BNP Paribas Bank Polska uruchomił 2 sierpnia br. akcję „#razemzmieniamy – świat potrzebuje Ciebie i Twojej pasji”. Twórcy i organizacje, które realizują założenia celów zrównoważonego rozwoju, mogą zdobyć grant w wysokości 10 tys. zł na rozwój swojej działalności.

– W BNP Paribas nie tylko traktujemy cele zrównoważonego rozwoju jako istotny kierunek naszej bieżącej aktywności, ale także zachęcamy do tego innych. Akcję #razemzmieniamy kierujemy do osób już zaangażowanych w tym obszarze, twórców i organizacji, które chcemy wesprzeć w ich wysiłkach, fundując granty na rozwój działalności – tłumaczy Dariusz Maciołek, dyrektor zarządzający pionu marketingu, komunikacji, zaangażowania społecznego w BNP Paribas.

W lipcu br. Europejski Bank Inwestycyjny oraz BNP Paribas Leasing Services, spółka zależna od BNP Paribas Bank Polska, podpisały umowę kredytową o wartości 200 mln euro w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek o średniej kapitalizacji – midCaps w Polsce. Jak informują strony porozumienia, to odpowiedź na wyraźną potrzebę polskich przedsiębiorstw: według badań EBI 12 proc. firm ma trudności z uzyskaniem zewnętrznego finansowania, a co piąty wniosek kredytowy MŚP w Polsce został w 2020 roku odrzucony. Średnia w UE jest znacznie niższa.

Finansowanie zielonych inwestycji może obejmować instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i stacje ładowania oraz zakup pojazdów elektrycznych i hybrydowych. 

Innym przykładem współpracy instytucji finansowych jest umowa BNP Paribas i Santander Bank Polska o wartości 242 mln zł, dzięki której realizowane mają być elektrownie słoneczne R.Power. Środki mają trafić na budowę siedmiu elektrowni słonecznych o łącznej mocy 91 MWp, które wygrały ubiegłoroczne aukcje OZE.

– W ciągu ostatnich dwóch lat w ramach finansowania bankowego pozyskaliśmy łącznie 770 mln zł na budowę projektów w Polsce. W czerwcu tego roku ustanowiliśmy rekordowy program obligacji o wartości 1 mld zł. Wierzymy, że fotowoltaika to sektor, który w naszym kraju ma przed sobą dos­konałe perspektywy. W ubiegłym roku Polska zanotowała wzrost zainstalowanej mocy aż o blisko 2,5 GWp, co jest czwartym po Niemczech, Holandii i Hiszpanii wynikiem w Europie – informuje Tomasz Sęk, współzałożyciel R.Power.

BNP Paribas w ciągu ostatnich kilku lat wdrożył politykę mającą na celu zaprzestanie finansowania źródeł energii odpowiadających za najwięcej zanieczyszczeń (np. gazu łupkowego). Wiosną tego roku Grupa dołączyła do Net-Zero Banking Alliance, utworzonej przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP Finance Initiative) i podjęła wstępne zobowiązanie do zmniejszenia ekspozycji kredytowej wobec sektora poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego o 10 proc. do 2025 roku. 

Grupa skupiła się też na wycofaniu z finansowania najbardziej szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych (przedsiębiorstw specjalizujących się w wydobyciu węgla i węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych) oraz przyspieszeniu finansowania technologii niskoemisyjnych.

Według agencji Bloomberga, w 2020 roku BNP zajmował z kwotą 10,8 mld euro drugie miejsce na świecie na rynku emisji zielonych obligacji. Grupa jest aktywna na szybko rozwijającym się rynku kredytów związanych ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability Linked Loans – SLL), których oprocentowanie zmienia się na korzyść klientów, gdy realizują oni określone cele środowiskowe lub społeczne, a także na rynku zielonych kredytów na inwestycje i cele proekologiczne i proklimatyczne. 

Na koniec 2020 roku finansowanie sektora energii odnawialnej wyniosło 17,8 mld euro, czyli prawie 2,5 razy więcej niż na koniec 2015 roku (7,2 mld euro). 250 mln euro przeznaczono natomiast na inwestycje w start-­upy, które zapewniają istotne innowacje w dziedzinie energii i transformacji ekologicznej. 

Podwójny limit, podwójna satysfakcja

W czerwcu 2021 roku mBank pośredniczył w programie emisji zielonych obligacji dla R.Power. Największy polski deweloper farm fotowoltaicznych pozyskał w ramach pierwszej serii 150 mln zł na zakup i rozwój projektów PV. Wartość nominalna całego programu to 1 mld zł. Celem emisji jest m.in. finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji projektów elektrowni fotowoltaicznych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, m.in. we Włoszech, Portugalii czy Hiszpanii. 

– Jesteśmy świadomi odpowiedzialności mBanku we wspieraniu projektów, które służą ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Dlatego w grudniu 2020 roku mBank postanowił podwoić limit kredytowy na finansowanie odnawialnych źródeł energii, podnosząc go do rekordowych 4 mld zł. Wdrożyliśmy zasady finansowania małych instalacji fotowoltaicznych w formule Project Finance oraz preferencje przy finansowaniu fotowoltaiki na włas­ne potrzeby przedsiębiorstw, aby wspierać naszych klientów MŚP w transformacji energetycznej – mówi Marek Lusztyn, wiceprezes ds. zarządzania ryzykiem mBanku.

Bank podwoił limit kredytowy na finansowanie odnawialnych źródeł energii do 4 mld zł, gdyż zainteresowanie inwestycjami OZE utrzymuje się na rekordowym poziomie. 

– Decyzja o podwojeniu finansowania dla branży OZE to dla nas źródło podwójnej satysfakcji: nie tylko pomagamy firmom, ale też przyspieszamy zieloną transformację. Nasz udział w finansowaniu projektów OZE systematycznie rośnie, już w 2018 roku przeznaczyliśmy na ten cel 500 mln zł, latem 2019 roku zwiększyliśmy tę pulę o 100 proc., do 1 mld zł, a w marcu 2020 roku do rekordowych 2 mld zł. Teraz są to 4 mld zł. Zainteresowanie tego typu finansowaniem jest duże. Dotychczas udzielone kredyty są dobrze spłacane, a perspektywy branży nastrajają nas pozytywnie – wyjaśnia Adam Pers, wiceprezes mBanku. 

Grupa mBanku wspiera politykę ESG, w tym klimatyczną, poprzez finansowanie projektów, które służą ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. 

– Byliśmy jednym z pierwszych banków kredytujących energetykę wiatrową. Obecnie coraz większą rolę w nowym miksie energetycznym odgrywa fotowoltaika. Przewidujemy, że w ciągu kilku lat wzrośnie też znaczenie morskiej energetyki wiatrowej – określa strategię Michał Popiołek, dyrektor zarządzający ds. bankowości globalnej i inwestycyjnej w mBanku.

Czyste powietrze z preferencjami

Bank Ochrony Środowiska uruchomił w lipcu br. możliwość składania wniosków o rządową dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” i powiązany z nią Kredyt Czyste Powietrze. Preferencyjna oferta skierowana jest do właścicieli domów jednorodzinnych zainteresowanych m.in. wymianą pieca, zakupem pompy ciepła, instalacją paneli fotowoltaicznych czy ociepleniem budynku. 

Włączenie banków do programu „Czyste Powietrze” ma na celu zwiększenie dostępności środków pozwalających na zmniejszenie emisji szkodliwych związków i substancji, jakie wydalają niskosprawne, wysokoemisyjne źródła ciepła znajdujące się w wielu domach jednorodzinnych.

Łączna pula środków, w ramach której do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekazywane będą wnioski o dotacje w formie częściowych spłat kapitału kredytu bankowego w latach 2021-2022, wynosi 1,5 mld zł.

W czerwcu tego roku Bank Ochrony Środowiska opublikował strategię na lata 2021-2023. BOŚ zamierza położyć większy nacisk na kompetencje doradcze i specjalizację w proekologicznych produktach finansowych, a także na kompleksowe wspieranie zielonej transformacji polskich firm i samorządów. 

Bank szacuje, że inwestycje związane z zieloną transformacją w Polsce do 2030 r. sięgną od 300 do 350 mld euro. Pomimo planowanej, znaczącej podaży środków publicznych, ponad 75 proc. zapotrzebowania na zielone finansowanie będzie musiało być zaspokojone przez sektor finansowy. W ocenie BOŚ to duże wyzwanie, ale jednocześnie niepowtarzalna szansa dla banku.

– Dziś, gdy zielona transformacja stanowi jeden z priorytetów gospodarczych, nasze doświadczenie i kompetencje są cenne jak nigdy. Będziemy dynamicznym bankiem specjalistycznym, oferującym innowacyjne, proekologiczne produkty i różnorodne, odpowiednio dobrane instrumenty finansowe. Zielona transformacja wpłynie praktycznie na wszystkie segmenty gospodarki, tworząc popyt i zapotrzebowanie na inwestycje przede wszystkim w sektorze energetycznym, transporcie i przemyśle – komentuje Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska. – Właśnie na tych sektorach planujemy się skoncentrować w nadchodzących latach, by wspierać projekty i konkretne technologie z największym potencjałem w dziedzinie redukcji emisji gazów cieplarnianych i jednocześnie znaczącym potencjałem dochodowym dla banku.

Inwestycja w ekoinnowacje

Na zielone inwestycje 200 mln zł wykłada Polski Fundusz Rozwoju, spółka należąca do Skarbu Państwa, oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny.

Program realizowany przez PFR Ventures w perspektywie powinien zapewnić finansowanie dla funduszy VC i PE o strategii inwestycyjnej powiązanej z proekologicznymi innowacjami. W pierwszym etapie na inwestycje w fundusze zarezerwowano 200 mln zł.

W PFR Ventures uruchomiono specjalistyczny fundusz PFR Green Hub Fund of Founds, przeznaczony dla działających już, rozwiniętych start-upów, które pozytywnie zweryfikował rynek.

– Chcemy w obszarze sektora energetyki szukać polskich firm technologicznych, które udowodniły, że produkt, który posiadają, usługa, którą oferują, działają na rynku. Zostały już one przetestowane, a teraz zaczynają wchodzić w etap, na którym potrzebują wsparcia umożliwiającego im dokonanie większego skoku na rynki międzynarodowe – wyjaśnia Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Oferta dla startup-ów nie jest finansowaniem bezpośrednim PFR-u – z uwagi na ryzykowność biznesu.

– Szukamy zespołów inwestycyjnych, które jesteśmy w stanie zasilać w kapitał i środki na inwestycje. Dopiero wybrane przez nas fundusze inwestują w start-upy. To jest ich odpowiedzialność. Niedawno ten sam start-up najpierw został zasilony przez PFR Ventures, a następnie wszedł w ten sam projekt Polski Fundusz Rozwoju... Tworzymy continuum, jeśli chodzi o wsparcie dla polskich firm. Chodzi o to, żeby jak najdłużej zostały one na polskim rynku, by mogły się rozwijać z wykorzystaniem rodzimego kapitału i nie musiały szukać go za granicą – podkreśla wiceprezes PFR.


 

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Banki oferują niższe marże, jeśli uznają inwestycję za "zieloną"

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.232.56.9
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!