Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2007 roku - IBW

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2007 roku - IBW

Już po raz czwarty portal wynagrodzenia.pl przy współpracy z pracuj.pl, gazeta.pl, wp.pl, infopraca.pl, jobpilot.pl, bankier.pl przeprowadził Internetowe Badanie Wynagrodzeń (IBW). Jest to największe w Polsce pozarządowe badanie płac. Uczestniczyła w nim rekordowa liczba 80008 osób.

W obliczeniach uwzględniono dane 72111 osób. Podobnie jak w poprzednich latach, w tegorocznym badaniu dominują ludzie młodzi z wykształceniem wyższym. 74,9% badanych ma nie więcej niż 35 lat. Ponadto 62,3% to osoby z wykształceniem wyższym. Na pewno wpływa to na wyniki. Prosimy więc pamiętać, że prezentowane dane dotyczą głównie młodych, wykształconych ludzi, posiadających dostęp do Internetu.

Pragniemy również podkreślić, że prezentując dane liczbowe posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje populację badaną. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim

W artykule uwzględniono dane uzyskane od 9 343 osób pracujących w przemyśle lekkim w 2007 roku. Mediana ich całkowitych wynagrodzeń wyniosła 3 200 PLN. Do 2 000 PLN zarabiało 24,1% pracowników. Płacę nie wyższą niż 5 000 PLN otrzymywało 73% pracowników zatrudnionych w przemyśle lekkim. Niemal wszyscy badani (91,2%) zarobili poniżej 10 000 PLN. Szczegółowy rozkład wynagrodzeń przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 1. Rozkład całkowitych wynagrodzeń w przemyśle lekkim

Wynagrodzenia w zależności od zajmowanego stanowiska

W tabeli 1 przedstawiono kształtowanie się wynagrodzenia w zależności od zajmowanego stanowiska. Pracownicy szeregowi zarabiali najmniej. Wynagrodzenie połowy z nich nie przekroczyło 2 000 PLN. Mediana wynagrodzeń starszych specjalistów wyniosła już 4 500 PLN, niemal 50% więcej niż wynagrodzenie specjalistów. Trochę więcej zarabiali kierownicy. Ci odpowiedzialni za ponad 11 osób zarabiali 5 000 PLN (mediana). Istotnie lepsze wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy i członkowie zarządów (szczegółowe dane zawarto w tabeli 1).

Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim w zależności od stanowiska

Wynagrodzenia w zależności od branży

Najwyższe płace w przemyśle lekkim w 2007 roku odnotowano w branży farmaceutycznej oraz tytoniowej. W obu przypadkach mediana wynagrodzeń wyniosła 4 500 PLN. Niewiele mniej zarabiali pracownicy zajmujący się chemią gospodarczą (mediana: 4 200 PLN). Wynagrodzenia w pozostałych branżach były znacznie niższe. W branży aparatury medycznej (czwarta pod względem wysokości wynagrodzeń) połowa pracowników zarabiała nie więcej niż 3 730 PLN. Pośród pracowników przemysłu skórzano-obuwniczego wartość środkowa wynagrodzeń była najniższa (2 300 PLN). Niewiele więcej zarabiali pracownicy przemysłu odzieżowego i tekstylnego oraz włókienniczego, mediany ich wynagrodzeń wyniosły odpowiednio 2 400 PLN oraz 2 425 PLN. Pełne zestawienie wynagrodzeń w poszczególnych branżach przemysłu lekkiego zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim w zależności od branży

Wynagrodzenia w zależności od wielkości firmy (liczby zatrudnionych)

Wyniki pokazane w tabeli 3 wskazują na istnienie silnej zależności pomiędzy ilością zatrudnionych w firmie a przeciętnym wynagrodzeniem pracowników. Mianowicie zauważalne jest, że wraz ze wzrostem zatrudnienia w przedsiębiorstwie rosły również płace. Tam, gdzie zatrudnienie przekroczyło tysiąc osób, mediana wynagrodzeń wyniosła 4 100 PLN. W dużych firmach połowa pracowników zarabiała co najmniej 3 642 PLN. Zarówno w bardzo dużych, jak i dużych przedsiębiorstwach, 9 decyl przekroczył kwotę 10 000 PLN (uwaga: definicja pojęcia decyl jak również innych terminów użytych w artykule znajduje się na końcu opracowania). Mediana płac w średnich firmach osiągnęła poziom 3 001 PLN. W małych firmach mediana wynagrodzeń wyniosła 2 500 PLN. Najmniejsze pensje otrzymywali pracownicy firm zatrudniających poniżej 10 osób (mediana: 2 100 PLN).

Tabela 3. Wynagrodzenia całkowite w zależności od wielkości firmy

Wynagrodzenia w zależności od rodzaju zaangażowanego kapitału

Pochodzenie kapitału, na jakim oparta jest firma miało znaczący wpływ na wysokość wynagrodzeń. W przedsiębiorstwach, gdzie przeważał kapitał zagraniczny, połowa pracowników zarabiała ponad 4 100 PLN. 10% pracowników tych firm otrzymywało pensję w wysokości ponad 12 500 PLN. Dla porównania w firmach z przewagą polskiego kapitału mediana i 9 decyl wyniosły odpowiednio 2 650 PLN i 6 800 PLN.

Tabela 4. Wynagrodzenia całkowite w zależności od rodzaju kapitału

W przedsiębiorstwach, gdzie przeważał kapitał zagraniczny pracownicy szeregowi zarabiali około 400 PLN więcej niż ich koledzy z firm, gdzie kapitał zagraniczny nie przekroczył 50%. Różnica w wysokości wynagrodzenia wyraźnie rosła wraz ze wzrostem prestiżu stanowiska i pośród specjalistów wyniosła już 1 200 PLN. Kierownik pracujący w zagranicznej firmie mógł liczyć na zarobki wyższe o 2 300 PLN. Dyrektorzy i prezesi przedsiębiorstw zagranicznych zarabiali o 6 000 PLN więcej niż osoby zajmujące te stanowiska w firmach polskich.

Wykres 2. Mediany wynagrodzeń całkowitych na poszczególnych stanowiskach w zależności od rodzaju kapitału

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

Tabela 5 przedstawia wpływ wykształcenia pracownika na jego wynagrodzenie. Należy podkreślić, że zdecydowana większość badanych (5 492 spośród 9 343 osób) posiada wyższe wykształcenie. Mediana wynagrodzeń w tej grupie była najwyższa i wyniosła 4 000 PLN. Pozostali pracownicy zarabiali znacznie mniej. Ci z licencjatem i wykształceniem niepełnym wyższym otrzymywali pensję w wysokości 2 795 PLN (mediana). Płace połowy pracowników ze średnim wykształceniem nie przekroczyły 2 250 PLN. Wykształcenie podstawowe lub zawodowe deklarowało tylko 547 badanych osób. W tej grupie odnotowano najniższe wynagrodzenia (mediana: 1 900 PLN).

Tabela 5. Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim w zależności od wykształcenia

Również znajomość języka angielskiego w istotny sposób kształtowała wysokość wynagrodzenia. Mediana wynagrodzeń wśród osób, które bardzo dobrze znały język angielski, wyniosła 5000 PLN, niemal dwa razy więcej niż wśród osób nieznających języka angielskiego. Znacznie mniej zarabiali też Ci, którzy język angielski opanowali w stopniu dobrym (mediana: 3 700 PLN).

Tabela 6. Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim w zależności od znajomości języka angielskiego

Na podstawie danych zawartych w tabeli 7 można wnioskować, że znajomość więcej niż jednego języka była wyraźnie doceniana przez pracodawców. Niechlubnym faktem jest to, że ponad połowa pracowników przemysłu lekkiego (4 950 osób) nie potrafi posługiwać się żadnym językiem obcym w stopniu dobrym lub bardzo dobrym. Mediana wynagrodzeń w tej grupie wyniosła 2 699 PLN. Dobra znajomość jednego języka obcego zapewniła płacę w wysokości 3 900 PLN. Znajomość trzech i więcej języków gwarantowała ponadprzeciętnie wysokie zarobki. W grupie tych osób mediana i 3 kwartyl wyniosły odpowiednio 8 000 PLN i 13 000 PLN.

Tabela 7. Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim w zależności od liczby języków znanych w stopniu dobrym lub bardzo dobrym

Wynagrodzenia w zależności od stażu pracy

Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle lekkim odnotowano pośród pracowników ze stażem od 9 do 10 lat (mediana: 4 200 PLN). Podobnie kształtowały wynagrodzenia wśród osób o stażu w przedziale 11-15 lat. Ci, którzy przepracowali ponad 16 lat otrzymywali znacznie mniejsze wynagrodzenia (mediana: 3 200 PLN). Osoby dopiero rozpoczynające swoją karierę zawodową zarabiały najmniej. Szczegółowe dane zawarto w tabeli 8.

Tabela 8. Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim w różnych grupach wiekowych

Wynagrodzenia w zależności od płci

Mężczyźni zarabiali znacznie więcej niż kobiety. Mediana wynagrodzeń pośród mężczyzn wyniosła 3 500 PLN, natomiast pośród kobiet 2 850 PLN. Co dziesiąty mężczyzna zarabiał więcej niż 10 680 PLN, podczas gdy 9 decyl u kobiet osiągnął poziom 7 500 PLN.

Tabela 9. Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim w zależności od płci

Wynagrodzenia w zależności od działu

Zdecydowanie najwięcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w dziale finansów i controllingu. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 830 PLN, a trzeci kwartyl osiągnął poziom 10 300 PLN. Informatycy mogli pochwalić się medianą wynagrodzeń w wysokości 4 800 PLN. Niewiele mniej zarabiano w dziale marketingu (mediana: 4 600 PLN). Najniższe płace odnotowano pośród osób pracujących w magazynie, w dziale produkcji i dziale obsługi klienta. Wynagrodzenia tych osób wyniosły odpowiednio 2 141 PLN, 2 469 PLN i 2 500 PLN. Dokładne zestawienie danych o wynagrodzeniach w poszczególnych działach zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 10. Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim w zależności od działu

Świadczenia dodatkowe

Najpopularniejszym świadczeniem dodatkowym w przemyśle lekkim w 2007 roku był telefon komórkowy. 35,8% pracowników posiadało telefon służbowy. Około 23% zatrudnionych w przemyśle lekkim otrzymało komputer do użytku osobistego. Dość popularne były również takie świadczenia jak: dodatkowa bezpłatna opieka medyczna (17,9%), samochód służbowy (15,8%), ubezpieczenie dodatkowe (15,8%), szkolenia wybierane według własnego uznania (13,8%), bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne (12,6%) oraz dofinansowanie nauki (12,6%). Nieco mniej pracowników mogło skorzystać z ryczałtu na paliwo (8,3%) i preferencyjnych kredytów (4,7%).

Wykres 3. Odsetek pracowników otrzymujących świadczenia dodatkowe

Pracownicy szeregowi otrzymywali najmniej świadczeń dodatkowych. Najczęściej pracodawca oferował im dodatkowe ubezpieczenie (15,3%), dodatkową opiekę medyczną (12%) oraz telefon komórkowy (11,7%). Znacznie więcej dodatkowych świadczeń otrzymywali specjaliści. Co trzeci z nich otrzymał służbowy samochód. Starsi specjaliści często mogli liczyć na więcej świadczeń dodatkowych niż kierownicy, czy nawet prezesi. Między innymi 18,4% mogło korzystać z dofinansowania nauki, 17,2% z bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, 36,6% z komputera do osobistego użytku lub laptopa. Dyrektorzy korzystali głównie ze służbowych telefonów komórkowych (86%), samochodów (60,4%) i komputerów (66,6%). Tabela 11 zawiera zestawienie świadczeń dodatkowych na konkretnym stanowisku.

Tabela 11. Odsetek pracowników otrzymujących świadczenia dodatkowe w zależności od stanowiska

Wynagrodzenia w różnych województwach

Pracownicy przemysłu lekkiego w województwie mazowieckim zarabiali najwięcej (mediana: 4 500 PLN). Mediana wynagrodzeń w województwie wielkopolskim była aż o 1 200 PLN niższa i wyniosła 3 300 PLN. Województwo pomorskie zostało sklasyfikowano jako trzecie z medianą wynagrodzeń równą 3 195 PLN. Znacznie mniej zarabiano w województwach podkarpackim, lubelskim i podlaskim. Mediany wynagrodzeń w tych województwach wyniosły odpowiednio 2 600 PLN, 2 440 PLN i 2 300 PLN.

Wykres 4. Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim w zależności od województwa

Podsumowanie

Mediana wynagrodzeń w przemyśle lekkim w 2007 roku wyniosła 3 200 PLN, to 500 PLN (18,5%) więcej niż w roku poprzednim. Co dziesiąty pracownik zarabiał poniżej 1 500 PLN. 8,8% badanych zarabiało ponad 10 000 PLN.
Najwięcej zarabiano w przemyśle farmaceutycznym i tytoniowym. Mediany wynagrodzeń w tych branżach były takie same i wyniosły 4 500 PLN. Najmniejsze płace odnotowano w przemyśle skórzano-obuwniczym, odzieżowym i tekstylnym oraz włókienniczym. Mediana nie przekroczyła tam 2 500 PLN.
Znacznie wyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy firm, gdzie udział kapitału zagranicznego przekraczał 50%. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 100 PLN, podczas gdy wartość środkowa wynagrodzeń pracowników firm z przewagą kapitału polskiego wyniosła 2 650 PLN.
Pracodawcy cenili dobrą znajomość języków obcych oraz wyższe wykształcenie (patrz tabela 5-7).
Pracownicy działu finansów i controllingu osiągnęli płacę w wysokości 5 830 PLN (mediana). Kolejni w klasyfikacji informatycy zarabiali przeszło 1000 PLN mniej.
Województwo mazowieckie wyraźnie odstawało od pozostałych pod względem wysokości wynagrodzeń w przemyśle lekkim. Mediana płac wyniosła tam 4 500 PLN. W woj. wielkopolskim (drugie w klasyfikacji przedstawionej na wykresie 4) mediana była niższa już o 1 200 PLN.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowy
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i in.
Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół; lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, jako że średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 PLN, to połowa osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a połowa powyżej 3000 PLN
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4500 PLN, to 3/4 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 1/4 powyżej 4500 PLN
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 1500 PLN, to 1/4 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 3/4 powyżej 1500 PLN.
pierwszy decyl - wartość, poniżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli pierwszy decyl wynosi 1000 PLN, to 1/10 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 9/10 powyżej 1000 PLN.
dziewiąty decyl - wartość, powyżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli dziewiąty decyl wynosi 5000 PLN, to 9/10 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 1/10 powyżej 5000 PLN.Artykuł pochodzi z portalu wynagrodzenia.pl

 

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2007 roku - IBW

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.107.249
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!