Jak duża fabryka potrafi wpłynąć na komunalną oczyszczalnię ścieków

Jak duża fabryka potrafi wpłynąć na komunalną oczyszczalnię ścieków
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

W artykule przedstawiono wpływ ścieków pochodzących z dużego zakładu przemysłowego z produkcji związków organicznych głęboko przetwo­rzonych na eksploatację stopnia biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków. W szczególny sposób uwzględniono wpływ podwyższonego stężenia oraz zmienność ładunku chlorków na procesy biologiczne i działanie osadników wtórnych.

1. Wstęp

Gospodarka ściekowa na terenach uprzemysłowionych może być prowa­dzona według różnych strategii orga­nizacyjnych. Najczęściej na rynku kra­jowym, w zależności od uwarunkowań przestrzennych, aspektów prawnych i możliwości technologicznych, spotyka się dwie różne strategie. Pierwsza polega na odprowadzaniu ścieków do kanali­zacji zbiorczej i ich oczyszczaniu przez zakład komunalny, pełniący rolę usługo­dawcy (rys. 1). Oczyszczone ścieki prze­mysłowe wraz ze ściekami komunalnymi odprowadzane są przez zakład komu­nalny do środowiska. W takim przy­padku zakład przemysłowy jest zobo­wiązany spełnić wymagania jakościowe ścieków określone w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie reali­zacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wpro­wadzania ścieków do urządzeń kana­lizacyjnych [1], jak również warunki decyzji zawartych w pozwoleniu zin­tegrowanym. W przypadku, kiedy parametry ścieków odprowadzanych z produkcji nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu [1], wów­czas konieczne jest tzw. podczyszczanie ścieków przed wprowadzeniem ich do kanalizacji.


Druga strategia polega na pełnym oczyszczaniu ścieków przemysłowych w miejscu ich powstawania, to znaczy na terenie zakładu i odprowadzenie ich do środowiska lub też, co obecnie ma miejsce coraz częściej, prowadzenia czę­ściowej lub pełnej odnowy wody umoż­liwiającej zamykanie obiegów wodnych (rys. 1).

W przypadku, kiedy zakład przemy­słowy odprowadza ścieki do oczyszczalni komunalnej, istotną kwestią jest wpływ domieszek obecnych w ściekach popro­dukcyjnych na eksploatację stopnia biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków. Wpływ przemysłu na eksplo­atację oczyszczalni komunalnej jest tym większy, im bardziej skład ścieków poprodukcyjnych oraz ich parametry fizyczne różnią się od typowych ścieków miejskich oraz im większe jest zróżnico­wanie czasowe ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni.

W niniejszym artykule przedsta­wiono wpływ ścieków odprowadzanych przez zakład CIECH Sarzyna S.A. na Komunalną Biolo­giczną Oczyszczalnię Ścieków w Sarzynie.

2. Charakterystyka ścieków z zakładu CIECH Sarzyna S.A.

Zakład CIECH Sarzyna S.A. prowadzi działalność wytwórczą w zakresie produktów i półproduktów chemii organicznej oraz środków ochrony roślin. W wyniku pro­wadzonych działań, na terenie zakładu powstają wody chłodnicze, ścieki z procesów chemicznych (o wysokim ładunku zanieczyszczeń), ścieki przemysłowe o niskim ładunku zanieczyszczeń i ścieki socjalne. Wody chłodnicze nie są odprowadzane poza teren zakładu – znajdują się w obiegu zamkniętym, natomiast ścieki poprodukcyjne oraz ścieki socjalne odprowadzane są poprzez rozdzielczą kanalizację zakładową do kanalizacji zbiorczej i następnie trafiają do Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Sarzynie. Na strumień ścieków z CIECH Sarzyna S.A. składają się dodatkowo ścieki z dwóch mniejszych zakładów chemicznych („Synthos AGRO” Zakłady Pro­dukcyjne w Nowej Sarzynie i „Silikony Polskie” oraz kilku niechemicznych zakładów produkcyjno-usługowych).

Ścieki poprodukcyjne z jednostkowych procesów chemicznych zawierają wolne kwasy i zasady, dla­tego wymagają korekty pH przed odprowadzeniem ich do kanalizacji zbiorczej. Korekta pH prowadzona jest w obiekcie zwanym odkwaszalnią i polega na wstępnym uśrednieniu składu ścieków w zbiorniku przepływowym, a następnie na ich neutralizacji. W miarę możliwości dąży się do mieszania ścieków alkalicznych z kwa­śnymi. Ścieki uśrednione mają odczyn pH od 3 do 12 w zależności od aktualnej produkcji, a proces zobojęt­niania realizowany jest za pomocą mleka wapiennego lub kwasu azotowego.

Na rys. 2 przedstawiono średnie dobowe ilości ścieków w poszczególnych miesiącach w roku 2017, z podziałem na kategorie. Średnia dobowa ilość ścieków odprowadzanych z zakładu wynosi ok. 4700 m3/d.


Ścieki powstające na terenie zakładu charakteryzują się ChZT i BZT5 na poziomie zbliżonym do ścieków miej­skich, niskimi stężeniami azotu amonowego i fosforu oraz bardzo wysokimi stężeniami chlorków. Inne sub­stancje, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska, są unieszkodliwiane na terenie zakładu w miejscu ich powstawania, zgodnie z wytycznymi refe­rencyjnymi BAT [2]. Stosunek ChZT do BZT5 jest równy 2,32 i wskazuje na dość dobrą biodegradowalność zanie­czyszczeń. Wartości stężeń podstawowych wskaźników zanieczyszczeń charakteryzujących ścieki odprowadzane z zakładu zestawiono w tab. 1.


3. Charakterystyka Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Sarzynie

Zgodnie z nazwą, w Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków (KBOŚ) prowadzone są pro­cesy biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych ze zlewni w obrębie Nowej Sarzyny i okolic. Zlewnia ścieków odprowadzanych do KBOŚ jest silnie uprze­mysłowiona, przy czym dominujący strumień ścieków przemysłowych jest doprowadzany z zakładu CIECH Sarzyna S.A. (rys. 3).


W tab. 2 zestawiono wartości stężeń wskaźników zanieczyszczenia w ściekach dopływających do KBOŚ oraz w ściekach oczyszczonych wraz z efektywnościami oczyszczania.


Na podstawie danych zawartych w tab. 2 można zauważyć pozytywny wpływ ścieków miejskich na stosunek ChZT/BZT5. W ściekach dopływających do KBOŚ wynosi on 2,01, podczas gdy w ściekach odpro­wadzanych z zakładu jest równy 2,32. Ścieki dopływa­jące do KBOŚ mogą być klasyfikowane jako podatne na biologiczne oczyszczanie. Dla biologicznego usuwania biogenów: azotu i fosforu, istotne są również war­tości stosunków: ChZT/Nog i ChZT/Pog, które wynoszą odpowiednio: 21 oraz 152. Wartości te są zdecydo­wane wyższe od zalecanych w literaturze przedmiotu: 5 < ChZT/Nog < 10, ChZT/Pog ≥ 36 [3] i świadczą o moż­liwości uzyskania wymaganych stężeń azotu i fosforu w ściekach oczyszczonych bez stosowania procesów dedykowanych (nitryfikacja-denitryfikacja, pogłębiona defosfatacja) lub nawet o deficycie biogenów. Przeprowa­dzając obliczenia zgodnie z metodą ATV-DVWK A131P [4], można stwierdzić, że stężenia azotu i fosforu w ście­kach dopływających do KBOŚ są odpowiednie dla efek­tywnego obniżenia ChZT i BZT5, a dla obniżenia zawar­tości biogenów do pożądanego poziomu, wystarczająca jest ich zwykła asymilacja w biomasie osadu czynnego.

Podstawowym ryzykiem związanym ze składem ścieków i ich wpływem na eksploatację oczyszczalni, jest wysoka zawartość chlorków pochodzących ze ścieków odprowadzanych przez zakład CIECH Sarzyna S.A. Średnie stężenie chlorków w ściekach zmieszanych dopływających do oczyszczalni wynosi 2416 mg/l. Udział procentowy ładunków ChZT i chlorków w ściekach dopływających do KBOŚ w roku 2017, przedstawiono na diagramach (rys. 4).


Negatywne oddziaływanie w ysokich stężeń chlorków na procesy biologicznego oczyszczania ścieków było znane już ponad pięćdziesiąt lat temu [5] i nadal jest przedmiotem badań, zwłaszcza w odniesieniu do nowych technologii [6].

Technologia oczyszczania ścieków wykorzysty­wana w Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków (KBOŚ) bazuje na klasycznej metodzie osadu czyn­nego. Metoda ta polega na stworzeniu odpowiednich warunków do bytowania i rozmnażania się mikroorga­nizmów, które usuwają zawarte w ściekach zanieczysz­czenia wykorzystując je jako źródło energii. Następnie mikroorganizmy te są oddzielane i recyrkulowane, a ścieki oczyszczone kierowane są do odbiornika. Dzięki wprowadzeniu stref o różnej dostępności tlenu rozpusz­czonego, w razie potrzeby, istnieje możliwość dodatko­wego usuwania związków biogennych: azotu i fosforu. Nadwyżka osadu czynnego powstająca w wyniku roz­mnażania się mikroorganizmów jest usuwana z układu i utylizowana jako osad nadmierny. Schemat blokowy elementów głównej linii technologicznej KBOŚ przedsta­wiono na rys. 5. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do Sanu.

Parametry eksploatacyjne KBOŚ są następujące:

- obliczeniowa wielkość oczyszczalni: 28 280 RLM,

- przepływ średni dobowy: 5600 m3/d,

- stężenie osadu czynnego w bioreaktorze: 5÷7 kg/m3,

- obciążenie osadu ładunkiem BZT5: poniżej 0,05 kg BZT5/kg s.m.o.,

- tlenowy wiek osadu: 34 doby,

- stopień recyrkulacji zewnętrznej: 1,

- stężenie tlenu w komorze napowietrzanej: 2 mg O2/l,

- udział pojemności denitryfikacyjnej: 24,4%.

Istnieją cztery istotne uwarunkowania związane z technologią KBOŚ, wyróżniające eksploatowany system od najczęściej spotykanych rozwiązań:

- Brak osadników wstępnych. Fakt ten może powodować okresowo zmienne obciążenie bioreak­torów ładunkiem zawiesin, zarówno organicznych, jak również nieorganicznych (niebiorących istotnego udziału w procesie biodegradacji).

- Bardzo długi wiek osadu, wynoszący 36 dób, z jednej strony stanowi istotny bufor bezpieczeństwa umożliwiający biodegradację i adsorpcję domieszek trudno biodegradowalnych i pozwala utrzymać duży zapas osadu czynnego w bioreaktorze na wypadek spadku jego aktywności. Z drugiej strony, bardzo długi wiek osadu umożliwia jego częściową sta­bilizację w obrębie bioreaktora, co jest korzystne dla jego dalszego przetwarzania poprzez kompostowanie.

- Brak recyrkulacji wewnętrznej. W oczysz­czalni istnieje możliwość prowadzenia procesów usuwania azotu na drodze nitryfikacji i denitryfi­kacji oraz pogłębionego usuwania fosforu. Aktualnie jednak, ze względu na niskie stężenia fosforu i azotu w ściekach dopływających do KBOŚ, zrezygnowano z recyrkulacji wewnętrznej, a proces częściowej denitryfikacji, w sposób całkowicie wystarczający, prowadzony jest poprzez recyrkulację osadu z osad­ników do komory beztlenowej.

- Możliwość wykorzystania zbiornika retencyj­nego. W obrębie KBOŚ znajduje się zbiornik awa­ryjny o objętości 3600 m3. W zależności od wartości wskaźników zanieczyszczenia ścieków, które są objęte ciągłym monitoringiem, istnieje możliwość przekie­rowania ścieków z pompowni do zbiornika retencyj­nego. Rozwiązanie takie umożliwia okresowe zma­gazynowanie ścieków o podwyższonych stężeniach zanieczyszczeń i ochronę stopnia biologicznego przed przeciążeniem. Ścieki ze zbiornika awaryjnego mogą być w kontrolowany sposób pompowane do komory beztlenowej głównej linii technologicznej (rys. 5).4. Wpływ ścieków przemysłowych z CIECH Sarzyna S.A. na eksploatację Biologicznej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków

W okresach kampanii produkcyjnych niektórych związków organicznych głęboko przetworzonych (OFC) stwierdzono pogarszanie się stanu osadu czynnego w KBOŚ, w tym przede wszystkim parametrów okre­ślających zdolność do sedymentacji. Podejrzewa się, że istotnym czynnikiem powodującym taki stan rzeczy jest podwyższone stężenie chlorków odprowadzanych w ście­kach z CIECH Sarzyna.

Biologiczne oczyszczanie ścieków klasyczną metodą osadu czynnego jest realizowane w dwóch etapach:

1.     Biodegradacja i adsorpcja zanieczyszczeń z udziałem mikroorganizmów – etap ten przebiega w bioreaktorach.

2.     Rozdział faz – oddzielenie mikroorganizmów, czyli osadu czynnego od ścieków o czyszczonych – etap ten realizowany jest na drodze sedymentacji (opa­dania) w osadnikach.

W celu zapewnienia pożądanego stopnia usuwania zanieczyszczeń obydwa wymienione etapy oczyszczania biologicznego muszą przebiegać w sposób efektywny.

Wysoka sprawność procesu biodegradacji (etap 1) zależy m.in. od stężenia osadu czynnego (ilości mikro­organizmów), tzw. wieku osadu, czyli średniego czasu przebywania mikroorganizmów w układzie, od stężenia tlenu, pH, zasolenia, temperatury, dostępności i składu ścieków oraz od ewentualnej obecności domieszek tok­sycznych i inhibitujących [7].

Sprawność procesu sedymentacji (etap 2) jest zależna również od stężenia osadu, ponadto: od jego zdolności do opadania i zagęszczania, od obciążenia hydraulicznego osadników oraz od temperatury [7]. Obecność substancji toksycznych lub duże zasolenie powodują zmianę struktury osadu – wymierają orga­nizmy wyższych rzędów (np. pierwotniaki) a pozostają głównie bakterie, które są mocno rozproszone. Osad taki ma słabe zdolności do sedymentacji (w skrajnych warun­kach, w oczyszczalniach przemysłowych, w ogóle nie opada), co w efekcie może zwiększać ryzyko przedosta­wania się jego cząstek do odpływu i pogorszenie wskaź­ników jakości ścieków oczyszczonych.

W celu określenia zdolności do sedymentacji osadu czynnego obciążonego podwyższonym ładunkiem chlorków oraz w celu określenia możliwości poprawy opadalności, przeprowadzono serię testów sedymen­tacyjnych, w których porównano różne konfiguracje i metody kondycjonowania osadu. Testy prowadzono w cylindrach o objętości 1000 ml w czasie 0,5 h z kro­kiem czasowym 5 min. W celu poprawy zdolności osadu czynnego do sedymentacji, przebadano procesy: floku­lacji, koagulacji oraz kondycjonowania za pomocą mody­fikatora mineralnego (również w wariancie z koagulacją symultaniczną oraz flokulacją). Procesy te prowadzono w następujący sposób:

- Próbę odniesienia stanowił test sedymenta­cyjny osadu czynnego pobranego z komory napo­wietrzania, obciążonego chlorkami w ilości 5000 mg Cl-/l (próbka „OC”).

- Proces flokulacji prowadzono dla trzech dawek polielektrolitu kationowego dobranego w testach preselekcyjnych. Przyjęte dawki wynosiły: 1, 2 oraz 4 mg/l (próbki oznaczono odpowiednio: „OC+F1”, „OC+F2” i „OC+F4”). Flokulację prowa­dzono w czasie 60 s. Następnie wykonywano test sedymentacyjny.

- Proces koagulacji przeprowadzono za pomocą koagulantu żelazowego: siarczanu żelaza(III) o nazwie handlowej PIX 113 (Kemipol) w dawce 0,154 g/l, co odpowiada objętości jednostkowej pro­duktu technicznego 0,1 ml/l (próbka „OC+ PIX0,1”). Czas mieszania wynosił 60 s. Dodatkowo wykonano test dla procesów, kolejno: koagulacji i flokulacji, przy dawce koagulantu 0,154 g/l i dawce polielek­trolitu 1 mg/l (próbka „OC+ PIX0,1+F1”).

- Kondycjonowanie osadu za pomocą modyfikatora mineralnego, stosowanego jako balast, zrealizo­wano za pomocą dedykowanego preparatu bento­nitowego (Q 100). Test wykonano dla trzech dawek preparatu: 0,4, 0,8 oraz 1,2 g/l (próbki odpowiednio: „OC+Q0,4”, „OC+Q0,8” i „OC+Q1,2”). Proces kon­dycjonowania wykonano poprzez mieszanie osadu czynnego z preparatem w czasie 10 min. Dodatkowo wykonano test dla procesów, kolejno: kondycjono­wania za pomocą modyfikatora i flokulacji, przy dawkach wynoszących odpowiednio 0,4 g/l i 1 mg/l (próbka „OC+ Q0,4+F1”).

Stężenie osadu czynnego wynosiło 7,13 g/l. Wyniki testów sedymentacyjnych dla poszczególnych prób zesta­wiono na wykresie (rys. 6).


Wartości indeksów osadowych Mohlmana (IO) przedstawiono na rys. 7.


Osad czynny bez kondycjonowania wykazywał bardzo słabą zdolność do sedymentacji (uzyskano obję­tość osadu po 30 min równą 960 ml, przy wartości IO równej 135 cm3/g). Najlepszą poprawę zdolności do sedymentacji uzyskano przy zastosowaniu procesu flo­kulacji. Dla dawki polielektrolitu równej 2 mg/l, uzy­skano obniżenie IO do wartości poniżej 100 cm3/g, przy objętości osadu po 30 min równej 665 ml. Satys­fakcjonujący efekt uzyskano również przy zastosowaniu modyfikatora mineralnego. Dla dawki modyfikatora równej 0,8 g/l, obniżono wartość IO o 16% i uzyskano objętość osadu po 30 min równą 900 ml. Przy zastoso­waniu procesów łączonych (kondycjonowania modyfi­katorem i flokulacji), prowadzonych dla najmniejszych badanych dawek preparatów, uzyskano lepsze rezultaty, niż w przypadku zsumowanych efektów procesów jed­nostkowych. Kondycjonowanie osadu za pomocą koagu­lanta żelazowego (przebadano proces również w szer­szym zakresie dawek – w artykule prezentowane są tylko wybrane wyniki testów) nie przyniosło wymaganych rezultatów.

Należy zaznaczyć, że przeprowadzone testy nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy duże rozpro­szenie kłaczków osadu i słaba jego opadalność są wyni­kiem jedynie wysokiego stężenia chlorków, czy rów­nież bardzo niskiego obciążenia osadu ładunkiem BZT5 (< 0,05 kg BZT5/kg s.m.o.) oraz jaki jest udział obydwu czynników.

Mając na uwadze, że modyfikator mineralny po wprowadzeniu do bioreaktora cyrkuluje wraz z osadem, a efekt poprawy własności sedymentacyjnych po jedno­razowym zastosowaniu, w zależności od wieku osadu, może być zauważalny przez wiele dni, zdecydowano się na wdrożenie tego rozwiązania w skali technicznej. Dodatkowo, w efekcie zastosowania modyfikatora, spo­dziewano się również obniżenia wartości ChZT ścieków oczyszczonych (w procesie adsorpcji).

W skali technicznej, modyfikator zastosowano jed­norazowo, w dawce 0,8 kg/m3, a następnie uzupełniano codziennie ubytek wyprowadzany z układu z osadem nadmiernym. W wyniku zastosowania preparatu uzy­skano znaczną poprawę własności sedymentacyjnych osadu oraz obniżenie ChZT ścieków oczyszczonych.

Na wykresie (rys. 8) przedstawiono zmienność stę­żenia chlorków w ściekach dopływających do oczysz­czalni oraz ChZT ścieków oczyszczonych w pierwszym półroczu 2018 roku. W tym czasie widać wyraźnie dwa okresy o podwyższonym stężeniu chlorków (war­tości w zakresie ok. 3000÷4500 mg Cl-/l). W pierwszym okresie zauważalny jest skorelowany ze wzrostem stę­żenia chlorków wzrost ChZT ścieków oczyszczonych – nastąpiło podwyższenie ChZT z wartości ok. 45 mg/l do ponad 100 mg/l. Podczas drugiego okresu występowania podwyższonego stężenia chlorków zastosowano preparat bentonitowy, który spowodował obniżenie ChZT do war­tości z zakresu 60÷70 mg/l. Opisane powyżej działania, mające na celu okre­ślenie wpływu oraz przeciwdziałanie skutkom negatyw­nego oddziaływania domieszek zawartych w ściekach na system biologicznego oczyszczania ścieków, choć są istotne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki ściekowej, to nie zabezpieczają stopnia biologicznego przed awaryjnym przedostaniem się niepożądanych zanieczyszczeń (w tym przed uderzeniowym ładunkiem chlorków). Dlatego też drugim istotnym kierunkiem działań jest prewencja. W celu umożliwienia ciągłej kontroli oraz podjęcia skutecznych decyzji w zakresie zmiany parametrów eksploatacyjnych oczyszczalni komunalnej lub ewentualnie o awaryjnym przekiero­waniu ścieków do zbiornika buforowego, w czerwcu 2018 roku wdrożono na terenie CIECH Sarzyna S.A. system ciągłego monitorowania i zdalnego przesyłu danych w zakresie stężenia chlorków i ChZT w ściekach odpro­wadzanych z zakładu. Wdrożony system wraz z wcze­śniej stosowanym systemem monitorowania i kontroli pH, dzięki możliwości przekierowania ścieków do zbior­nika awaryjnego, stanowi skuteczną ochronę KBOŚ przed awaryjnym przeciążeniem stopnia biologicznego.


Na system monitorowania ChZT oraz stę­żenia chlorków, składają się: analizator ChZT typu QuickCODultra, wykorzystujący metodę utleniania ter­micznego wraz z detekcją tlenu oraz analizator stężenia chlorków elektrodą jonoselektywną typu AccuSeries, dostarczonych przez firmę OMC ENVAG Sp. z o.o. Pomiary rejestrowane są z krokiem czasowym równym 1 h. Na rys. 9 i 10 przedstawiono odpowiednio: uśrednione dobowe wartości ChZT oraz uśrednione dobowe stężenia chlorków uzyskane z pomiarów on-line wraz z uśrednionymi tygodniowymi wartościami stężeń ww. wskaźników uzyskanymi w akredytowanym labora­torium.


W przypadku pomiaru ChZT, uzyskano średni błąd pomiaru mieszczący się w granicach 20% wartości okre­ślonych metodą dwuchromianową. Fakt ten jest spowo­dowany prawdopodobnie odmiennymi metodami ana­lizy. W przypadku pomiaru stężenia chlorków, uzyskano pełną zgodność wyników (różnice w stężeniach uzyski­wanych z pomiaru on-line oraz z analiz laboratoryjnych wynoszą poniżej 4‰).

5. Wnioski

Analiza wpływu ścieków powstających w zakładzie CIECH Sarzyna S.A. na eksploatację Komunalnej Bio­logicznej Oczyszczalni Ścieków, wyniki przeprowadzo­ich prac badawczych w zakresie metod poprawy zdol­ności sedymentacyjnej osadu czynnego, efekty uzyskane po wdrożeniu w KBOŚ preparatu bentonitowego oraz nabyte doświadczenie związane z wdrożeniem systemu monitorowania jakości ścieków, pozwalają na sformuło­iche następujących wniosków:

1.     Wysokie stężenie osadu czynnego w KBOŚ, przy jednocześnie bardzo długim wieku osadu i niskim obciążeniu ładunkiem BZT5, jest korzystne z punktu widzenia procesów biodegradacji zanieczyszczeń organicznych i usuwania azotu, natomiast nie jest korzystne dla procesu sedymentacji i rozdziału faz w osadnikach wtórnych. Stąd, ustalenie wartości parametrów eksploatacyjnych oczyszczalni komu­nalnej, w przypadku znacznego udziału ścieków przemysłowych, powinno być przedmiotem badań optymalizacyjnych.

2.     Ze względu na bardzo niskie obciążenie osadu czynnego ładunkiem BZT5, które może powodować niekorzystne zjawiska w bioreaktorze oraz w osad­nikach, a jest celowe ze względu na zapewnienie bufora bezpieczeństwa umożliwiającego biodegra­dację i adsorpcję domieszek trudno biodegradowal­ich, trudno jest jednoznacznie określić jaki jest udział podwyższonego stężenia chlorków w wystę­powaniu zjawiska słabej zdolności do sedymentacji osadu czynnego.

3.     Stwierdzono negatywny wpływ ścieków zawierają­cych podwyższone stężenia chlorków na ChZT reszt­kowe w ściekach oczyszczonych.

4.     Zastosowanie koagulacji osadu czynnego siar­czanem żelaza(III) (PIX 113) w celu poprawy pro­cesu sedymentacji jest w odniesieniu do innych metod mało efektywne. Pozostałe przetestowane procesy, tj. flokulacja oraz kondycjonowanie osadu dedykowanym preparatem bentonitowym są sku­teczne, a uzyskany efekt jest zależny od dawek reagentów.

5.     W wyniku zastosowania w skali technicznej prepa­ratu bentonitowego w dawce 0,8 kg/m3 uzyskano długotrwałą poprawę sprawności procesu sedymen­tacji osadu czynnego.

6.     Dodatkowo, w wyniku zastosowania w skali tech­nicznej preparatu bentonitowego, stwierdzono obni­żenie resztkowego ChZT w ściekach oczyszczonych.

7.     Zastosowanie aparatury kontrolno-pomiarowej ChZT oraz stężenia chlorków, przy średnim błędzie pomiaru on-line ChZT, mieszczącym się w grani­cach 20% w odniesieniu do wartości określonych metodą dwuchromianową oraz pełna zgodność wyników stężeń chlorków (różnice w stężeniach uzyskiwanych z pomiaru on-line oraz z analiz laboratoryjnych wynoszą poniżej 4‰) może być narzędziem do skutecznej ochrony oczyszczalni komunalnej przed uderzeniowymi ładunkami ww. zanieczyszczeń.

8.     Bieżące badania monitoringowe odbiornika (rzeki San) nie wykazują negatywnego wpływu chlorków odprowadzanych wraz ze ściekami na stan che­miczny wód, a stężenie chlorków w odbiorniku utrzymuje się w sposób trwały w zakresie odpowia­dającym I klasie jakości (zgodnie z [8]).

 6. Podsumowanie

Działalność przemysłu wytwórczego związana jest nierzadko z powstawaniem ścieków zawierających zanie­czyszczenia, które w przypadku przedostania się poprzez kanalizację zbiorczą do oczyszczalni komunalnej, mogą powodować destabilizację jej pracy i negatywnie wpływać na jakość ścieków oczyszczonych. Z tej racji należy koniecznie rozpatrywać infrastrukturę i techno­logie produkcyjne dostawców ścieków przemysłowych, jak również technologię ścieków w obrębie zakładów komunalnych, jako jeden, zintegrowany system, który wymaga właściwej konfiguracji i właściwego użytko­wania. Właściwe użytkowanie całego układu może wymagać określenia zmiennych wartości parametrów eksploatacyjnych oczyszczalni komunalnej dla różnych warunków obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń prze­mysłowych.

Holistyczne podejście do problemu gospodarki ście­kowej na terenach uprzemysłowionych powinno obej­mować wiele równoległych działań, w tym: ograniczanie powstawania zanieczyszczeń u źródeł oraz odzysk sub­stratów i zagospodarowanie strumieni odpadowych, właściwe określenie sposobu, miejsca i zakresu pod­czyszczania i oczyszczania ścieków z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, społecznych i środowiskowych oraz współzależności pomiędzy różnymi dostawcami ścieków. Istotne jest również rozpoznanie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania potencjalnie negatywnemu oddziaływaniu ścieków przemysłowych na pracę oczysz­czalni komunalnej oraz zapewnienie właściwej kontroli i skutecznego przepływu informacji pomiędzy podmio­tami całego systemu.

* Wojciech Góra, Andrzej Czaban, Krzysztof Jaromin, Wojciech Urban, Agnieszka Dąbek
Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska

Bibliografia

Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanaliza­cyjnych, Dz. U. 2016 poz. 1757, 2016.

BREF-OFC, Dokument Referencyjny dla najlepszych dostęp­nych technik dotyczących produkcji związków organicznych głęboko przetworzonych, Europejska, Komisja, 2006.

[E. Klaczyński, Komunalne Oczyszczalnie Ścieków, Poznań: Envirotech, 2016.

R. Kayser, Komentarz ATV-DVWK do A131P i do A210P. Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym oraz sekwencyjnych reaktorów porcjowych SBR, Warszawa, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., 2000.

D. F. Kincannon i A. F. Gaudy, Some Effects of High Salt Concen­trations on Activated Sludge, Journal (Water Pollution Control Federation), tom 38, nr 7, pp. 1148-1159, 1966.

[E. Reid, Xingrong Liu i S. J. Judd, Effect of high salinity on activated sludge characteristics and membrane permeability in an immersed membrane bioreactor, Journal of Membrane Science, tom 283, nr 1-2, pp. 164-171, 2006.

Z. Dymaczewski i et al., Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, Poznań: PZITS, 2011.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla sub­stacji priorytetowych, Dz. U. 2016, poz. 1187, 2016.

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (2)

Do artykułu: Jak duża fabryka potrafi wpłynąć na komunalną oczyszczalnię ścieków

  • Hubert 2019-08-18 17:21:04
    Niestety nie da się czytać artykułu po 20 linijek na stronie x 12 stron. Nie czytam u Was co 2 artykułu ze względu na ten sztuczny podział na strony.
    • Lukasz 2019-08-19 22:56:58
      Wystarczy kliknąć "Drukuj" nad artykułem. Uzyskasz dostęp do wersji bez stron.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.235.188.113
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!