PARTNERZY PORTALU

Polimery przyjazne środowisku - projekty kluczowe realizowane w polskich ośrodkach badawczych

Polimery przyjazne środowisku - projekty kluczowe realizowane w polskich ośrodkach badawczych
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Sierpniowy numer miesięcznika CHEMIK poświęcony jest polimerom przyjaznym środowisku, które mogą znaleźć zastosowanie zarówno w medycynie (do wytwarzania bioresorbowalnych implantów, innowacyjnych protez, nici chirurgicznych czy nośników leków), w branży tekstylnej (tworzenie tkanin wykorzystywanych w przemyśle odzieżowym, do produkcji odzieży ochronnej, materiałów filtracyjnych), rolnictwie (agrowłókniny do osłon roślin, doniczek do rozsad) oraz w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. Większość z obecnie produkowanych materiałów polimerowych wymaga zaangażowania przemysłu petrochemicznego, co oznacza, że wytwarzane są one z nieodnawialnych zasobów kopalnych. Masowa produkcja i powszechne zużywanie tworzyw sztucznych i polimerów znacząco obciąża środowisko naturalne. Generowane odpady zalegają na wysypiskach śmieci i stanowią zagrożenie dla wód gruntowych, gleby oraz lokalnej fauny i flory. Biodegradowalne polimery, lub tworzywa produkowane z zasobów odnawialnych, są interesującą alternatywą dla wielu gałęzi przemysłu. W odpowiedzi na te wyzwania, w licznych polskich ośrodkach badawczych prowadzone są projekty, często współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, których celem jest opracowanie innowacyjnych technologii produkcji biopolimerów o wszechstronnych zastosowaniach. W niniejszym wydaniu prezentujemy fragmenty z dorobku kluczowych projektów, których tematyka dotyczy nowatorskich rozwiązań technologicznych w zakresie tworzenia polimerów przyjaznych środowisku oraz informacje o samych projektach i zespołach, które je realizowały.

BIOGRATEX "Biodegradowalne wyroby włókniste"

Projekt Kluczowy BIOGRATEX "Biodegradowalne wyroby włókniste" (PO IG.01.03.01-00-007/08), współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Innowacyjna Gospodarka, realizowano w latach 2008-2014 przez członków Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego [1, 2]. Liderem projektu jest Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, a w skład Konsorcjum wchodzą Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

Partnerami stowarzyszonymi projektu są: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku Białej, Instytut Włókiennictwa w Łodzi (Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych oraz Zakład Naukowy Technologii Dziewiarskich i Odzieżownictwa), Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX - CENARO w Łodzi, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów) oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa). Celem projektu BIOGRATEX jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców na rynku krajowym i zagranicznym poprzez opracowanie szerokiej gamy wyrobów włókienniczych z polimerów biodegradowalnych pochodzących ze źródeł odnawialnych. Ze względu na multi- i interdyscyplinarny charakter projektu kluczowego BIOGRATEX, został on podzielony na siedem ściśle ze sobą powiązanych podprojektów [1]:
 • dobór optymalnej struktury molekularnej i makromolekularnej polimerów biodegradowalnych dla celu projektu

 • opracowanie technologii wytwarzania włókien z polimerów biodegradowalnych

 • wytwarzanie włóknin typu spun - bonded z biodegradowalnych polimerów

 • opracowanie prototypów płaskich wyrobów przeznaczonych na cele filtracyjne, medyczne, higieniczne i rolnicze

 • opracowanie prototypów włókienniczych wyrobów filtracyjnych, higienicznych, medycznych i rolniczych

 • ocena biodegradowalności

 • analiza "Life Cycle Assessment".
W wyniku realizacji projektu BIOGRATEX opracowano liczne rozwiązania technologiczne [1], pozwalające na podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, m.in.:
 • sposób wytwarzania włókien o rozmiarach mikrometrycznych i podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych z poli- (kwasu mlekowego) oraz jego kopolimerów metodą z roztworu na mokro

 • technologię protez naczyń krwionośnych formowanych metodą ze stopu polimeru

 • technologię wytwarzania biodegradowalnych folii z przeznaczeniem na sznurki do zastosowań rolniczych

 • biodegradowalne materiały włókniste z PLAGA i PLAGA+PHB oraz sposób ich wytwarzania

 • wielowarstwowy materiał medyczny przeznaczony na implant do wypełnień kości

 • biodegradowalny materiał przeznaczony na cele opatrunkowe i higieniczne

 • biodegradowalne półmaski do ochrony dróg oddechowych i filtry do odpylania przemysłowego

 • sposób wytwarzania biodegradowalnych doniczek do rozsad z włóknin spun-bonded z Bionolle (polibursztynian butylenu)

 • włókniny spun-bonded z PLA dla celów rolniczych

 • włókna modyfikowane z PLA

 • dziane wyroby z PLA opatrunkowe i higieniczne

 • plecionkarskie nici szewne z PLAGA.
Przy udziale środków finansowych projektu zostało uruchomione w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych unikatowe w skali kraju Laboratorium Biodegradacji posiadające certyfikat akredytacji na badania procesu biorozkładu materiałów polimerowych i włóknistych w warunkach kompostowych, glebowych i wodnych metodą respirometryczną.

Część rozwiązań technologicznych (technologie bioresorbowalnych wyrobów medycznych), uzyskanych dzięki realizacji projektu BIOGRATEX "Biodegradowalne wyroby włókniste", została szczegółowo opisana przez Panią Profesor Izabellę Krucińską, Kierownika Katedry Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej PŁ, w opracowaniu publikowanym w niniejszym numerze miesięcznika CHEMIK.

BIOPOL "Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych"

Kolejnym przedsięwzięciem, w zakresie tematyki polimerów przyjaznych środowisku, realizowanym przez polskie wiodące ośrodki badawcze, jest projekt o akronimie BIOPOL, zatytułowany "Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych" (POIG.01.01.02-10-025/09). Projekt realizowany był w latach 2010-2014, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Liderem projektu było Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, a przedsięwzięcie badawcze realizowano przy współpracy Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Celem ogólnym projektu było przeprowadzenie strategicznych badań i opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dotyczących przetwarzania odnawialnej bazy surowcowej służącej tworzeniu nowych asortymentów produktów z polimerów biodegradowalnych na bazie źródeł odnawialnych, szczególnie polimeru wytwarzanego z kwasu mlekowego (znanego pod nazwą "polilaktyd") a także biodegradowalnych poliestrów z dostępnych krajowych surowców [2]. Do szczegółowych celów projektu należały [3]:
 • opracowanie technologii wytwarzania polilaktydu (PLA) w modelowej instalacji badawczej (instalacja PLA)

 • opracowanie technologii wytwarzania alifatyczno-aromatycznego biodegradowalnego poliestru (IBPE) w modelowej instalacji badawczej (instalacja IBPE)

 • wdrożenie wyników badań procesów modyfikacji chemicznej PLA, IBPE oraz układów PLA-IBPE

 • wdrożenie wyników badań procesów przetwarzania PLA, IBPE, PLA-IBPE.
Istotnym z punktu widzenia współpracy z przemysłem było uruchomienie modelowych instalacji do syntezy biodegradowalnych polimerów;

w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych - w pełni zautomatyzowanej instalacji do wytwarzania biodegradowalnych kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych (IBPE) metodą sekwencyjną (zestawów dwóch reaktorów o poj. po 30 l każdy) z systemem SCADA do kontrolingu procesowego, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej - zautomatyzowanej modelowej instalacji do syntezy polilaktydu (PLA).

Wybrane innowacyjne rozwiązania technologiczne z dorobku projektu BIOPOL przedstawione zostaną w publikacji, którą zapowiedział Pan Profesor Andrzej Duda z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi - wkrótce na łamach CHEMIKA.

BIOMASA "Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku"

Następnym przedsięwzięciem, które zostało pozytywnie ocenione i uzyskało finansowanie w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 1.1.2., jest projekt o akronimie BIOMASA, zatytułowany "Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku" (POIG 01.01.02‒10‒123/09) realizowany w latach 2010-2014. Koordynatorem projektu jest Politechnika Łódzka, a do realizacji projektu zostało powołane Konsorcjum Naukowe w składzie: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ reprezentowany przez Instytut Biochemii Technicznej oraz Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny PŁ reprezentowany przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ reprezentowany przez Katedrę Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej, a ponadto Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Podstawowym celem projektu było opracowanie szeregu technologii otrzymywania polimerowych materiałów włóknistych i kompozytowych w oparciu o surowce pochodzące z przetwórstwa różnych rodzajów biomasy roślinnej metodami biotechnologicznymi, wykorzystującymi wyspecjalizowane preparaty enzymatyczne bądź hodowle mikroorganizmów. Do celów szczegółowych projektu zaliczono m.in. [4]:
 • opracowanie technologii wytwarzania wieloenzymowego preparatu z Aspergillus niger do wydajnej biodegradacji składników biomasy roślinnej celem uzyskania nanowłókien celulozowych

 • opracowanie technologii enzymatycznego scukrzania biomasy roślinnej stosowanej do wytwarzania kwasu L-mlekowego na drodze fermentacji

 • opracowanie technologii wytwarzania immobilizowanych lipaz z Mucor circinelloides iMucor racemosus do otrzymywania polioli z biomasy pochodzącej z roślin oleistych

 • opracowanie technologii selekcji szczepów bakterii fermentacji mlekowej do stereospecyficznej biosyntezy kwasu L-mlekowego

 • opracowanie technologii otrzymywania nanowłókien celulozowych z użyciem wieloenzymowego preparatu z Aspergillus niger

 • opracowanie technologii otrzymywania oligomerów (polioli) z roślin oleistych przy użyciu lipaz z Mucor circinelloides i Mucor racemosus

 • opracowanie technologii fermentacyjnego otrzymywania kwasu L-mlekowego

 • opracowanie technologii syntezy L,L-laktydu

 • opracowanie technologii wytwarzania taktycznego polilaktydu (PLA) przez polimeryzację L, L-laktydu do celów włóknotwórczych i termoformingu

 • opracowanie technologii otrzymywania kopoliestru alifatycznoaromatycznego (PE) z użyciem polioli

 • opracowanie technologii wytwarzania włókien z kopoliestrów alifatyczno- aromatycznych z udziałem polioli

 • opracowanie technologii wytwarzania włóknin bezpośrednio ze stopu kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych z udziałem polioli

 • opracowanie innowacyjnych wyrobów włókninowych z nowej generacji polimerów biodegradowalnych do zastosowań higienicznych, technicznych, agrotechnicznych i odzieżowych

 • opracowanie technologii otrzymywania kompozytów i nanokompozytów elastomerowych o określonym czasie użytkowania z użyciem produktów pochodzących z przetwórstwa biomasy

 • opracowanie nowych materiałów opartych na polilaktydzie i napełniaczach mineralnych do zastosowań na opakowania

 • opracowanie technologii kompozytów termoplastycznych wzmacnianych nanowłóknami celulozowymi

 • opracowanie technologii geosiatek na osnowie PE i PLA wzmacnianej włóknami celulozowymi do celów agrotechnicznych

 • opracowanie technologii biologicznego przetwarzania poużytkowych materiałów polimerowych będących przedmiotem projektu

 • opracowanie metod praktycznego zagospodarowania produktów degradacji materiałów polimerowych będących przedmiotem projektu.
Działania w realizowanym projekcie przedstawione przez Pana Profesora Andrzeja Okruszka z Instytutu Biochemii Technicznej PŁ, zamieszczone na łamach serwisu biotechnologia.pl, prezentują się następująco [5]: przygotowaniem biomasy roślinnej do dalszych badań zajmował się zespół z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (pod kierownictwem Profesora Andrzeja Lepiarczyka), a wybrane partie biomasy były przekazywane do współpracujących łódzkich ośrodków naukowych. W Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh), pod kierownictwem Pani dr hab. Danuty Ciechańskiej zajmowano się otrzymywaniem z biomasy nanowłókien celulozowych metodami enzymatycznymi. Zespół Profesora Tadeusza Antczakaz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ opracował preparaty enzymatyczne niezbędne do tego celu. Otrzymane włókna nanocelulozowe posłużyły do wytworzenia biodegradowalnych polimerów włóknistych w ramach badań prowadzonych w IBWCh, Głównym Instytucie Górnictwa (dr inż. Henryk Rydarowski) oraz na Wydziale Chemicznym PŁ. Wytworzone nowe polimery włókniste powstałe na bazie polietylenu oraz polilaktydu, napełniane włóknami nanocelulozowymi, testowano na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie pod względem ich przydatności do celów agrotechnicznych. W kierowanym przez Pana Profesora Mariana Zaborskiego zespole z Wydziału Chemicznego PŁ prowadzone były prace nad otrzymywaniem nowych biodegradowalnych kompozytów elastomerowych, w których także stosuje się jako napełniacze m.in. włókna nanocelulozowe. Badania fizykochemiczne otrzymywanych polimerów prowadzone były w zespole kierowanym przez Panią Profesor Izabellę Krucińską z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ. Istotnym elementem projektu BIOMASA było otrzymywanie w IBWCh modyfikowanych polimerów włóknistych w oparciu o ko-poliestry alifatyczno-aromatyczne wytwarzane z dodatkiem dimerycznych estrów zawierających reszty kwasów tłuszczowych, otrzymywanych z biomasy poddawanej enzymatycznej transestryfikacji 2-metylobutanolem przez zespół Pana Profesora Tadeusza Antczaka. Otrzymywane kopolimery włókniste stanowiły bazę do wytwarzania różnego rodzaju funkcjonalnych włókien i włóknin, takich jak geotekstylia i agrotekstylia (IBWCh), materiały dźwiękochłonne oraz sanitarne, a także wkłady filtracyjne i odzieżowe (WTMiWT PŁ). W przeprowadzonym projekcie biomasa roślinna poddawana była również enzymatycznemu scukrzaniu, a następnie fermentacji mlekowej, z użyciem wyselekcjonowanych bakterii do kwasu L-mlekowego (Wydział BiNoŻ PŁ, dr hab. Piotr Walczak). Kwas ten przetwarzano w L,Llaktyd (IBWCh), a następnie poddawano chemicznej polimeryzacji do taktycznego polilaktydu (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Prof. Tadeusz Biela). Badania innego zespołu z CBMM PAN, kierowanego przez Pana Profesora Andrzeja Gałęskiego zmierzały do otrzymania nowych kompozytów polimerowych na bazie polilaktydu, które mogą być stosowane np. do celów opakowaniowych.

W wyniku realizacji projektu opracowano liczne zgłoszenia patentowe oraz publikacje naukowe. Jednym z wyróżnień dla realizatorów projektu było zdobycie przez połączony zespół z WTMiWT PŁ oraz IBWCh złotego medalu na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Innowacyjności i Technologii ITEX 2013 w Kuala Lumpur.

Część badań realizowanych w zespole dr hab. Danuty Ciechańskiej dot. otrzymywania nanowłókien celulozowych do innowacyjnych materiałów polimerowych będzie opublikowana w niniejszym wydaniu Chemika.

MARGEN "Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającemu recyklingowi organicznemu"

Kolejnym istotnym przedsięwzięciem z zakresu polimerów przyjaznych środowisku, realizowanym w latach 2007-2013, był projekt o akronimie MARGEN, zatytułowany "Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającemu recyklingowi organicznemu" (POIG.01.03.01-00-018/08-00). Projekt był współfinansowany z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 - Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 - Projekty rozwojowe. Projekt realizowany był przez Konsorcjum złożone z dwóch placówek PAN, dwóch uczelni wyższych oraz dwóch instytutów branżowych: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu (Lider projektu), Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi oraz Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu i Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie. Kierownictwo nad pracami sprawował Pan Profesor Marek Kowalczuk z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu. Głównym celem projektu było opracowanie założeń procesu technologicznego wytwarzania ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego tworzyw polimerowych (polimerów, mieszanek polimerowych oraz nanokompozytów) oraz opracowanie założeń procesu otrzymywania z tych tworzyw folii przeznaczonych zarówno do użycia bezpośredniego, jak i do wytwarzania z nich metodą termoformowania sztywnych opakowań nowej generacji, głownie dla produktów spożywczych. W projekcie wyróżniono następujące zadania badawcze [6]:
 • analiza stanu techniki, w tym przegląd baz danych literatury naukowej i literatury patentowej, polskiej i zagranicznej, aktów normatywnych UE oraz dostępności i potencjalnych możliwości produkcji surowców w kraju

 • ocena właściwości niezbędnych surowców wyjściowych, ustalenie uwarunkowań ekonomicznych i formalnych oraz synteza półproduktów polimerowych

 • opracowanie i optymalizacja składu kompozycji polimerowych ulegających biodegradacji z uwzględnieniem parametrów przetwarzania metodami wytłaczania termoformowania i zgrzewania

 • badania właściwości fizykochemicznych i cieplnych modyfikatorów, komponentów polimerowych oraz wybranych kompozycji biodegradowalnych tworzyw przeznaczonych na wytwarzanie sztywnych opakowań

 • badania w skali wielkolaboratoryjnej procesu wytwarzania modyfikatorów oraz komponentów biodegradowalnego tworzywa przeznaczonego na wytwarzanie sztywnej folii do termoformowania biodegradowalnych opakowań

 • badania procesu wytwarzania folii z ulegającej biodegradacji kompozycji polimerowej, w tym badania w skali półtechnicznej.

 • badania procesu biodegradacji kompozycji polimerowych i wyrobów z nich otrzymanych w warunkach laboratoryjnych i w wybranych środowiskach naturalnych

 • opracowanie założeń procesu technologicznego wytwarzania metodą termoformowania opakowań z ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego tworzyw polimerowych.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu MARGEN przedstawia opracowanie przygotowane przez Pana Profesora Marka Kowalczuka, zatytułowane "Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu", które publikowane jest na łamach niniejszego wydania miesięcznika CHEMIK.

"Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych"

Bardzo interesujący projekt - "Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych"

(UDA-POIG.01.04.00-24-124/11-00), realizowany jest przez przedsiębiorstwo GLOKOR Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; łączna suma przeznaczona na wykonanie projektu wynosi ponad 12 mln PLN, a czas realizacji przypada na lata 2012-2015. Przedsiębiorstwo GLOKOR Sp. z o.o. współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi i branżowymi, m.in.: Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Politechniką Śląską w Gliwicach, Radą Miejską Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gliwicach,Fundacją Fortis, SAS - Slovak Academy of Science oraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice sp. z o.o. Nadrzędnym celem realizowanego projektu jest opracowanie instalacji przemysłowej do przetwarzania odpadu z przemysłu mleczarskiego przy jednoczesnym uzyskaniu biopolimeru biodegradowalnego (do zastosowania m.in. przy produkcji opakowań jednorazowych) [7]. Dodatkowo w skali przedsiębiorstwa projekt wpłynie na stworzenie nowych miejsc pracy, poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego innowacyjności. W skali krajowej i światowej projekt wpłynie na poprawę konkurencyjności rolnictwa i przetwórstwa związanego z produkcją mleka oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego.

W projekcie skupiono się na zastosowaniu przy produkcji biodegradowalnego polimeru surowca odpadowego, który jest jednocześnie surowcem odnawialnym [7]. Stwarza to nowe możliwości ochrony środowiska naturalnego przy jednoczesnej utylizacji odpadów z produkcji mleczarskiej. Polikwas mlekowy (PLA) i polikwas glikolowy (PGA) i ich kopolimery są najprostszymi hydroksykwasami.

Polimery z grupą estrową w łańcuchu głównym są podatne na atak właściwej estrazy wytworzonej przez mikroorganizmy.

Ulegają także procesowi hydrolizy. Będąc bardziej hydrofilowy, PGA jest łatwiej hydrolizowany niż PLA. Poprzez zmianę udziału obu homopolimerów można osiągnąć szeroki zakres szybkości degradacji.

Ponieważ krystaliczność kopolimerów jest niższa niż ich homoplimerów ulegają one zatem szybszej degradacji [7].

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania odpadów z przemysłu mleczarskiego do produkcji polimerów biodegradowalnych przedstawia opracowanie Pana Doktora Sławomira Maślanki, które publikowane jest na łamach niniejszego wydania CHEMIKA.

Podsumowanie

Liczba realizowanych projektów dotyczących tematyki biopolimerów przyjaznych środowisku wskazuje, że jest to bardzo istotny kierunek badań w skali światowej, a polskie ośrodki badawcze i przemysłowe doskonale i z sukcesami wpisują się w aktualne trendy naukowe. Biopolimery to nadal nowe materiały o ogromnym potencjale aplikacyjnym.

Tematyka ta wymaga licznych badań, często we współpracy wielu instytucji naukowych, ze względu na interdyscyplinarność analiz, a także konieczność zapewnienia odpowiedniego zaplecza naukowo-technicznego i doświadczenia specjalistów. Zaprezentowane w niniejszym wydaniu naszego miesięcznika niektóre dokonania projektów realizowanych w dużych zespołach badawczych, mogą niewątpliwie stanowić interesującą inspirację dla dalszych działań w tym obszarze nauki.

Anna Węgrzyn Opracowanie przygotowano na podstawie dostępnych źródeł internetowych:

1. http://www.biogratex.pl/ (03.08.2014)
2. http://www.ibwch.lodz.pl/pl82,fundusze_strukturalne.html (03.08.2014)
3. http://www.biopol.cbmm.lodz.pl/ (03.08.2014)
4. http://www.biomasapoig.pl/ (03.08.2014)
5. http://biotechnologia.pl/biotechnologia/artykuly/zastosowanie-biomasy-do-wytwarzania-polimerowych-materialow-przyjaznych-srodowisku, 14210 (03.08.2014)
6. http://margen.cmpw-pan.edu.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 (03.08.2014)
7. http://glokor.eu/dotacje-ue/opracowania-innowacyjnej-i-proekologicznej-technologii-otrzymywania-polimerow-biodegradowalnych/start/(03.08.2014)

 

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Polimery przyjazne środowisku - projekty kluczowe realizowane w polskich ośrodkach badawczych

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.227.251.94
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!