Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Oddział KWK "Chwałowice"

Autor:  Oddział KWK "Chwałowice"  |  17-11-2008 00:00
Kopalnia "Chwałowice" w Rybniku jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Kompanii Węglowej S.A. Złoże węgla kamiennego chwałowickiej kopalni znajduje się w centralnej części niecki Chwałowickiej, zamkniętej od zachodu nasunięciem michałkowickim, zaś od wschodu nasunięciem orłowskim. Występują w nim warstwy załęskie, rudzkie, siodłowe i porębskie. Obszar górniczy KWK "Chwałowice" zajmuje powierzchnię 40,35 km2 i obejmuje obszar kopalni "Chwałowice" - 20,7 km2 i zlikwidowanej kopalni "Rymer" 19,65 km2.

Nachylenie warstw karbońskich jest zmienne i wynosi od kilku stopni na dnie niecki do 30-35° na skrzydle wschodnim oraz 20-25° na jej skrzydle zachodnim. Prostopadle do rozciągłości nasunięcia i osi niecki przebiega większość stwierdzonych uskoków zrzutach do 230m. Obecnie kopalnia posiada jeden poziom wydobywczy 550m, a eksploatacja obejmuje zasoby powyższego poziomu (piętro od 390m - 550m) i częściowo zasoby poz. 700m (piętro od 550m - 700m). Istniejące poziomy 305m i 390m są poziomami wentylacyjnymi.

W najbliższych latach poziom 305m będzie systematycznie upraszczany aż do całkowitej likwidacji. W trakcie budowy jest nowy poziom 700m, na którym wykonano wyrobiska łączące szyby II i VIII o długości ok. 310m i rozpoczęto drążenie wyrobisk dla wykonania odwadniania tymczasowego na tym poziomie. Poziomy 550m i 700m połączone są wyrobiskami pochyłymi o długości 913m. Złoże kopalni "Chwałowice" w granicach O.G. "Chwałowice" udostępnione jest 6-cioma szybami, z których szyby I, II i VIII zlokalizowane są w centralnej części złoża (powierzchnia główna kopalni) i są szybami wdechowymi, natomiast szyby V, VII i szyb "Marcin" zlokalizowane są peryferyjnie na obrzeżach O.G. "Chwałowice" i są szybami wentylacyjnymi.

Kopalnia eksploatuje węgle energetyczne typu 32,1 o średniej kaloryczności 23 500kJ/kg, średniej zawartości popiołu - 16 % oraz średniej zawartości siarki 0,78 % w następujących sortymentach: orzech, groszek, miał. W przyszłości w miarę schodzenia do coraz niższych pokładów wartość opałowa będzie rosła a pozostałe parametry jakościowe ulegną poprawie.
Aktualnie średnie wydobycie kopalni "Chwałowice" kształtuje się na poziomie 10 500 t/d przy 3 - 4 czynnych ścianach.

Zagrożenia naturalne występujące w kopalni:

1. Metanowe - aktualnie eksploatowane pokłady położone w części północnej obszaru górniczego są niemetanowe, w części południowo - wschodniej zaliczone zostały do I kategorii zagrożenia metanowego, a w części południowo - zachodniej do II i III kategorii zagrożenia metanowego.
2. Wyrzuty gazów i skał - nie stwierdzono warunków i zjawisk kwalifikujących eksploatowane pokłady do zaliczenia jako skłonne do występowania wyrzutów gazów i skał.
3. Pyłowe - klasa B.
4. Skłonność do samozapalenia - średnia i duża, co odpowiada III i IV grupie samozapalności.
5. Zagrożenie wodne - I i II stopień.
6. Tąpaniami - nie występowało
7.
Wielkość zasobów do poziomu 1000 m na dzień 31.12.2007r.:
· bilansowe (pozafilarowe)402 639 tyś. ton
· przemysłowe (pozafilarowe) 231 475 tyś. ton
· operatywne 151 338 tyś. ton

Szyby:

a. wdechowe:

 • szyb I - jest szybem zjazdowym, wydobywczym, materiałowym o głębokości 415,24 m (-154,65m) z jednym wyciągiem szybowym.

 • szyb II - jest szybem zjazdowym, wydobywczym, materiałowym o głębokości 723,6m (-462,6m), dwu przedziałowym z dwoma wyciągami szybowymi. Wyciąg szybowy w przedziale "A" szybu II eksploatowany jest do poz. 550 m, natomiast w przedziale "B" do poziomu 390 m.
  W przedziale "A" prowadzona jest jazda ludzi.

  W przedziale "B" prowadzone są : jazda ludzi, wydobycie węgla i kamienia, transport materiałów.

 • szyb VIII - jest szybem zjazdowym, wydobywczym, materiałowym o głębokości 725,75 m (-464,88m) z dwoma wyciągami szybowymi. Wyciąg w przedziale "A" jest eksploatowany do poz. 630 m, natomiast wyciąg w przedziale "B" jest eksploatowany do poz. 550 m.

b. wydechowe:
 • szyb V - jest szybem wentylacyjnym, zjazdowym, materiałowym o głębokości 399,77m (-151,4m) z jednym urządzeniem wyciągowym (2 piętra) do poz. 390m

 • szyb VII - jest szybem wentylacyjnym o głębokości 543,05m (-276,5m) bez wyciągu szybowego,

 • szyb "Marcin" - jest szybem wentylacyjnym o głębokości 200,79m (+68,8m), bez wyciągu szybowego.
W modelu docelowym kopalni pozostaną cztery szyby:
a. główne:
 • szyb II - materiałowo - zjazdowy do poz. 390m,550m i 700m

 • szyb VIII - wydobywczy ( 2 urządzenia skipowe do poz. 630m)

b. wentylacyjne:
 • szyb V

 • szyb VII
Planowana jest także dalsza rozbudowa poz. 700m.

osiągnięcia kopalni

Kopalnia otrzymała następujące wyróżnienia i nagrody:
 • dyplom za zajęcie II-go miejsca w konkursie "Kopalnia Roku" pod patronatem Podsekretarza Stanu w kategorii "Najlepsza w roku 1999"

 • dyplom za zajęcie I-go miejsca w konkursie "Bezpieczna Kopalnia" za lata 2000-2002 w kategorii bezpieczna kopalnia,

 • nagrodę III stopnia w ogólnopolskim konkursie poprawy warunków pracy za rok 2001 organizowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w roku 2002.

 • dyplom za zajęcie II-go miejsca w konkursie "Kopalnia Roku" organizowanym przez Prezesa Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w kategorii "Najlepsza w roku 2002"

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019