Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Komisja Europejska przeciw Polsce ws. regulacji dot. dużych pakietów akcji

Autor: PAP
Dodano: 18-03-2010 20:13

Komisja Europejska wystąpi przeciw Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie niewdrożenia przepisów związanych z oceną inwestorów, którzy chcą nabyć duży pakiet akcji instytucji finansowych - poinformowała KE.

"Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zostaną skierowane sprawy przeciwko Grecji, Holandii, Polsce i Portugalii z powodu niewdrożenia dyrektywy określającej zasady proceduralne i kryteria stosowane w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego" - poinformowała KE w czwartkowym komunikacie.

Dyrektywa ta (2007/44/WE) zaostrza procedury, jakich przestrzegać muszą organy nadzoru państw członkowskich, oraz określa kryteria, które muszą być stosowane podczas oceny transakcji połączeń, przejęć, zwiększenia udziałów w instytucjach działających w sektorach bankowości, ubezpieczeń i papierów wartościowych.

Na wdrożenie dyrektywy Polska i inne kraje miały czas do 21 marca 2009 r. "Grecja i Polska tylko częściowo transponowały dyrektywę, a Holandia i Portugalia wciąż nie przyjęły żadnych środków w celu transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego" - napisano w komunikacie KE.

Projekt dostosowujący polskie regulacje do wymogów dyrektywy unijnej Rada Ministrów przyjęła i wysłała do Sejmu w połowie lutego br. Pracuje nad nim sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Przewiduje on zmiany w prawie bankowym, ustawach o działalności ubezpieczeniowej, o funduszach inwestycyjnych, o obrocie instrumentami finansowymi oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Zgodnie z nim, nadzór finansowy będzie miał dokładnie określone kryteria i krótszy czas oceny inwestora, który chce nabyć duży pakiet akcji banku, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, domu maklerskiego lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Jak informowało wcześniej Centrum Informacyjne Rządu, dokument wskazuje szczegółowe procedury i kryteria oceny przez Komisję Nadzoru Finansowego inwestora zamierzającego nabyć znaczny pakiet akcji. Chodzi o pakiet zapewniający osiągnięcie albo przekroczenie 10 proc., 20 proc., jednej trzeciej lub 50 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym banku, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, domu maklerskiego lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Projekt ustala terminy na dokonanie poszczególnych czynności, jak zawiadomienie nadzoru, ocenę inwestora, czy dostarczenie decyzji, wprowadzając je jednolicie do wszystkich ustaw regulujących funkcjonowanie rynku finansowego - podał CIR.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, inwestor, chcąc objąć duży pakiet akcji w tych instytucjach, będzie musiał każdorazowo zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego. Nadzór będzie musiał powiadomić też inwestor, który zamierza stać się podmiotem dominującym danej instytucji finansowej w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji.

W projekcie określono zakres informacji, które inwestor składający zawiadomienie do KNF powinien przedstawić. Wykaz załączanych do zawiadomienia dokumentów ma być zawarty w akcie wykonawczym. KNF będzie musiała pisemnie potwierdzić, że otrzymała zawiadomienie oraz wskazać stronie termin załatwienia sprawy.

Komisja będzie mogła zgłosić sprzeciw wobec planowanego nabycia pakietu akcji lub stania się podmiotem dominującym w instytucji finansowej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021