Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Koalicja Klimatyczna wzywa do osiągnięcia porozumienia w Durbanie

Autor: PAP
Dodano: 28-11-2011 16:19

Koalicja Klimatyczna 22 organizacji ekologicznych wzywa do osiągnięcia porozumienia w sprawie zobowiązań klimatycznych na konferencji ONZ w Durbanie. W ocenie Koalicji, świata nie stać na niepowodzenie rozpoczynającego się w RPA szczytu klimatycznego.

W rozpoczynającej się w poniedziałek konferencji mają brać udział 194 państwa - strony Konwencji Klimatycznej ONZ. Na spotkaniu, które potrwa do 9 grudnia, omawiana ma być kwestia, czy zostanie zawarty, czy też nie, tzw. II okres rozliczeniowy protokołu z Kioto. W protokole państwa zobowiązały się do redukcji emisji CO2, jednak wygasa on z końcem 2012 r. i trzeba określić, co dalej. Drugim obszarem negocjacji ma być porozumienie, które będzie obejmowało całość emisji CO2 i wszystkie kraje świata - również te, które nie ratyfikowały protokołu z Kioto. Omawiane mają też być zasady finansowania zadań związanych z ochroną klimatu i przystosowywaniem do tych zmian klimatu, które już następują. CZytaj także: Rozpoczęła się konferencja klimatyczna ONZ w Durbanie

Ekspert Koalicji i szef mazowieckiego okręgu Polskiego Klubu Ekologicznego Zbigniew Karaczun podkreślił na poniedziałkowej konferencji w Warszawie, że najistotniejsze jest odejście od życzeniowego myślenia, że zmiany klimatu jednak nie zależą od działalności człowieka. Zmiany te są faktem i na świecie podejmuje się działania, by im przeciwdziałać. Możemy być ich liderem i dostawcą rozwiązań - przekonywał.

Według Koalicji Klimatycznej, spotkanie w RPA jest najważniejszym testem dla polskiej prezydencji. Polska będzie wspólnie z Komisją Europejską w imieniu Unii prowadziła negocjacje podczas spotkania w Durbanie. W październiku UE uzgodniła, że chce ratować proces światowych negocjacji klimatycznych i choć inni emitenci unikają zobowiązań w sprawie obniżania emisji CO2, KE chce w przyszłym budżecie polityki spójności 2014-20 przeznaczyć na cele klimatyczne 17 mld euro wobec 9 mld obecnie. Ministrowie zgodzili się, że UE powinna nadal zachować otwarte podejście do rozmów z krajami spoza UE na temat drugiego okresu zobowiązań Protokołu z Kioto. Nie powinna to jednak być bezwarunkowa akceptacja, lecz konieczne będzie zachowanie pełnej architektury oraz wskazanie czasu obowiązywania drugiego okresu rozliczeniowego najpóźniej do 2020 r.

Postulaty Koalicji dla przedstawicieli UE w Durbanie to m.in. zagwarantowanie rozpoczęcia II okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto natychmiast po zakończeniu I, mijającego w 2012 r., w sposób płynny i bez żadnej przerwy. Jego forma powinna być prawnie wiążąca wszystkie kraje. W ocenie Koalicji, wejście w rok 2013 bez wiążących celów redukcyjnych przyjętych na poziomie międzynarodowym oraz zasad ich realizacji byłoby katastrofą dla unijnego systemu handlu emisjami.

Koalicja domaga się, by kraje rozwinięte zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie od 25 do 40 proc. i przyjęły program dochodzenia do 40-proc. celu ograniczania emisji. Ekolodzy oceniają, że generalnym celem działań państw świata powinno być zagwarantowanie, że wzrost średniej temperatury na świecie nie powinien być wyższy od 1,5 st. C w porównaniu z epoką przedprzemysłową.

Jej zdaniem, konferencja w RPA powinna zagwarantować mandat do negocjacji w sprawie nowego światowego porozumienia klimatycznego. Powinno ono zostać przyjęte nie później niż w 2015 r. i objąć wszystkie kraje o dużej emisji - przekonywali przedstawiciele Koalicji. Podczas konferencji powinny też zostać określone ogólne wytyczne dla planów adaptacji do zmian klimatu, przygotowywanych w poszczególnych krajach, oraz wytyczne dla krajów rozwiniętych do finansowego wsparcia takich planów w krajach słabo rozwiniętych i rozwijających się.

Polska Koalicja Klimatyczna chce też przyjęcia zobowiązań finansowych, które zapewnią środki dla Zielonego Funduszu Klimatycznego "na odpowiednim poziomie od roku 2013".

Zdaniem jej przedstawicieli, o sukcesie konferencji ONZ będzie można mówić tylko wówczas, gdy wszystkie postulaty koalicji zostaną uwzględnione w wynegocjowanym porozumieniu. Każdy inny jej wynik oznaczać będzie porażkę tak światowych przywódców odpowiedzialnych za budowę nowego ładu ekologicznego na naszej planecie, jak i wszystkich społeczeństw - podkreślili.

Misją Koalicji Klimatycznej jest "wspólne działanie dla zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska". Do Koalicji należą: Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Stowarzyszenie Ekologiczne EkoUnia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze i Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz okręgi Polskiego Klubu Ekologicznego - dolnośląski, górnośląski, mazowiecki, wielkopolski i wschodniopomorski.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021