Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

W 2014 r. PKB wzrośnie o 2,5 proc., a bezrobocie wyniesie 13,8 proc.

Autor: PAP
Dodano: 14-05-2013 13:29

W 2014 r. polskie PKB wzrośnie o 2,5 proc., inflacja wyniesie 2,4 proc., bezrobocie utrzyma się na poziomie 13,8 proc., a wynagrodzenia wzrosną realnie o 1 proc. - wynika z danych makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016.

Wskaźniki te stanowią podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 r. - zostały przesłane do oceny Komisji Trójstronnej. Mają być dyskutowane 20 maja na posiedzeniu zespołu Komisji Trójstronnej ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

"Oczekiwania dotyczące kształtowania się składowych PKB wskazują, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2013 r. wyniesie 1,5 proc., czyli o 0,4 pkt. proc. mniej niż w 2012 r. W kolejnych latach, wraz z poprawą koniunktury w UE można spodziewać się przyspieszenia tempa wzrostu PKB w Polsce do 2,5 proc. w 2014 r. oraz odpowiednio 3,8 proc. i 4,3 proc. w latach 2015-2016" - napisano w Planie.

Ministerstwo finansów spodziewa się spadku w 2013 r. udziału inwestycji publicznych w PKB w Polsce do ok. 3,8 proc. w porównaniu z 4,6 proc. w 2012 r. i 5,7 proc. w 2011 r. "W kolejnych latach udział ten ma być dalej stopniowo redukowany, by w 2016 r. osiągnąć poziom 2,8 proc. Miejsce inwestycji publicznych w tworzeniu wzrostu gospodarczego powinny stopniowo przejmować inwestycje prywatne" - liczy MF. Resort szacuje, że w 2013 r. realne tempo inwestycji prywatnych będzie nieco niższe niż w roku poprzednim (odpowiednio 4,4 proc. względem 5,3 proc.), jednak w 2014 r. udział tych inwestycji ma wzrosnąć do 16,2 proc., by w 2016 r. osiągnąć poziom 18,6 proc.

W Planie napisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 r. wzrośnie do 13,8 proc. w stosunku do poziomu 13,4 proc. zanotowanego w roku poprzednim. W 2014 r. bezrobocie ustabilizuje się na poziomie z 2013 r., w kolejnych latach oczekiwany jest spadek stopy bezrobocia do 13,3 proc. w 2015 r. oraz 12,8 proc. w 2016 r.

"Oczekuje się, że w 2013 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 0,4 proc. W 2014 r. spadek ten wyniesie 0,1 proc. Dopiero w latach kolejnych skutki spodziewanego w 2014 r. ożywienia aktywności gospodarczej w otoczeniu zewnętrznym i w związku z tym poprawy koniunktury w Polsce pozwolą na szybszy wzrost popytu na pracę. Prognozuje się, że w latach 2015-2016 przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej będzie rosło w tempie 0,6 proc." - prognozuje MF w Planie.

W Planie przewidziano, że w 2013 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 2,8 proc., w 2014 r. oczekiwane jest przyspieszenie do 3,5 proc. (poziomu, w jakim wzrosło w 2012 r.), a w kolejnych latach do 4,7 proc. i 5,2 proc.

MF prognozuje, że inflacja w 2013 r. wyniesie 1,6 proc. (wobec 2,7 proc. założonych w budżecie), w 2014 r. - 2,4 proc., w latach 2015-2016 - 2,5 proc.

Przyjęty przez rząd pod koniec kwietnia br. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016 zawiera plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu państwa sporządzony na podstawie bieżącej prognozy makroekonomicznej. W dokumencie założono, że w 2013 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie: 3,5 proc. PKB, w 2014 r. - 3,3 proc. PKB, w 2015 r. - 2,7 proc. PKB, a w 2016 r. - 1,6.

Plan przewiduje, że w latach 2013-2016 dochody budżetu państwa wyniosą odpowiednio: 304,2 mld zł, 288,7 mld zł, 297 mld zł i 316 mld zł. Wydatki budżetu państwa w tych latach wyniosą 335 mld zł (20,4 proc. PKB), 343,7 mld zł (20 proc. PKB), 353,7 mld zł (19,3 proc. PKB) i 358,7 mld zł (18,3 proc. PKB). Tym samym maksymalny deficyt budżetu państwa w 2013 r. może sięgnąć 35,6 mld zł, w 2014 r. - 55 mld zł, w 2015 r. - 56,7 mld zł i w 2016 r. - 42,7 mld zł.

Resort finansów zastrzegł, że deficyt przedstawiony w dokumencie stanowi maksymalny jego pułap, co nie znaczy, że deficyt budżetu, zaprezentowany w ustawie budżetowej na dany rok, będzie w takiej wysokości.

W dokumencie wskazano, że rząd w 2014 r. nie zakłada wpłaty z zysku z NBP oraz wpływów ze sprzedaży pasma 800 Mhz oraz 1800 Mhz. Przewidziane są natomiast coroczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe oraz brak waloryzacji progów podatkowych i tzw. kwoty zmniejszającej podatek. W Planie podano, że 31 października 2013 r. kończy się ogólne zwolnienie od akcyzy dla gazu ziemnego, zużywanego do celów opałowych i napędowych.

"W związku z tym od 1 listopada 2013 r. wyroby te będą podlegać opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie o podatku akcyzowym. W celu ograniczenia negatywnego wpływu tego rozwiązania na sektor gospodarstw domowych planuje się wprowadzenie szerokiego katalogu zwolnień z tego podatku" - napisano.

Dokument przewiduje, że państwowy dług publiczny (liczony według metodologii krajowej) wyniesie w 2013 r. 865,1 mld zł (52,7 proc. PKB), w 2014 r. - 903,6 mld zł (52,5 proc. PKB), w 2015 r. - 959,7 mld zł (52,4 proc. PKB) i w 2016 r. - 997,7 mld zł (51 proc. PKB).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020