Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

NBP: możliwa poprawa popytu inwestycyjnego

Autor: PAP
Dodano: 24-06-2013 11:11

Sytuacja sektora przedsiębiorstw w pierwszym kwartale tego roku się pogorszyła - wynika z raportu NBP. Zaznaczono jednak, że istnieje możliwość poprawy popytu inwestycyjnego w najbliższych kwartałach.

"Na początku 2013 r. sytuacja sektora przedsiębiorstw uległa dalszemu pogorszeniu w relacji do analogicznego okresu ub.r. Kolejny kwartał, choć w umiarkowanym tempie malały wpływy ze sprzedaży, a w efekcie tego również zyski z działalności podstawowej. Silniejszy negatywny wpływ na rentowność miały spadki wyniku na operacjach finansowych, związane głównie ze zwiększeniem ujemnych różnic kursowych" - napisano w raporcie NBP, dotyczącym sytuacji finansowej przedsiębiorstw w pierwszym kw. 2013 roku, upublicznionym w poniedziałek.

Dodano, że "obserwowane w I kw. spadki zysków nie były jednak tak silne jak pod koniec 2012 r., a w przypadku niektórych kategorii finansowych można wręcz mówić o pewnej poprawie w ujęciu kwartalnym". "Trudno jednak na razie ocenić, czy była to korekta, czy też mamy do czynienia z oczekiwanym odwróceniem tendencji spadkowych, zwłaszcza, że część wskaźników nadal się pogarszała" - czytamy w raporcie.

Zaznaczono, że spadek przychodów sektora przedsiębiorstw wynikał przede wszystkim z malejących wpływów ze sprzedaży krajowej, natomiast wpływy ze sprzedaży zagranicznej nadal rosły, a ich dynamika przyspieszyła.

Jak wynika z raportu NBP, na początku 2013 r. nakłady sektora przedsiębiorstw na inwestycje w dalszym ciągu malały. "Spadek ten był jednak znacznie słabszy niż w IV kw. 2012 r. Najbardziej zmniejszyły się nakłady na maszyny i urządzenia oraz środki transportu, wzrosły zaś nakłady na zakup budynków i budowli oraz narzędzia i drobniejszy sprzęt. Po obserwowanych w całym 2012 r. spadkach zwiększyła się również wartość kosztorysowa inwestycji nowo rozpoczętych, przy czym o ile wcześniej większe kwoty przeznaczano na inwestycje modernizacyjne, o tyle w I kw. wzrost dotyczył ogółu planowanych wydatków, a zatem można przypuszczać, że również inwestycji w rozbudowę potencjału firm" - napisano.

Wskazuje to, zdaniem autorów raportu, na możliwość poprawy popytu inwestycyjnego w najbliższych kwartałach.

Ponadto z raportu wynika, że dzięki rosnącym przychodom sytuacja eksporterów jest ciągle wyraźnie lepsza niż pozostałych przedsiębiorstw, choć spadek zysków obserwowany był również przez firmy sprzedające na eksport.

"Wzrost sprzedaży pozwolił eksporterom utrzymać dodatnią dynamikę zatrudnienia i płac. Mimo to, w całym sektorze przedsiębiorstw zatrudnienie spadło, a spadek ten był głębszy niż w poprzednim kwartale. Przedsiębiorstwa dostosowują się do słabszej koniunktury m.in. poprzez redukcję kosztów, co przyspiesza jeszcze spadek cen produkcji przemysłowej" - podano.

Autorzy raportu zaznaczyli, że w pierwszym kwartale płynność w sektorze przedsiębiorstw utrzymała się na bezpiecznym poziomie.

"Dynamika inwestycji krótkoterminowych, w tym zarówno środków pieniężnych, jak i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu pozostała ujemna, ale skala spadków wyhamowała. W I kw. płynność w sektorze przedsiębiorstw utrzymała się na bezpiecznym poziomie" - napisano.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021