Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

NBP prognozuje umiarkowany wzrost gospodarczy

Autor: PAP
Dodano: 09-07-2013 13:46

Prognozy centralne PKB z najnowszej ankiety makroekonomicznej NBP na 2013, 2014 i 2015 rok wynoszą odpowiednio: 1,2 proc., 2,3 proc. oraz 3,1 proc. Prognoza centralna inflacji CPI w 2013 roku kształtuje się na poziomie 1,0 proc., w 2014 roku 2,0 proc., a w 2015 roku 2,5 proc.

"Wyniki "Ankiety Makroekonomicznej NBP" przeprowadzonej w czerwcu 2013 r. wśród profesjonalnych prognostów wskazują na przewidywaną stopniową poprawę koniunktury w Polsce i wzrost dynamiki PKB z 1,2 proc. w 2013 r. do 2,3 proc. w 2014 r. i 3,1 proc. w 2015 r." - napisano.

"50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa dynamiki PKB w tych latach wynoszą, odpowiednio 0,9-1,5 proc., 1,8-2,9 proc. oraz 2,2-3,8 proc. Przyspieszaniu wzrostu gospodarczego w Polsce sprzyjać będzie przewidywana stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro. Rosnącej dynamice PKB w gospodarce krajowej towarzyszyć będzie nieznaczny spadek stopy bezrobocia oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń" - dodano.

Według ankiety NBP prognozy centralne inflacji CPI wskazują na oczekiwany wzrost dynamiki cen ze średniorocznego poziomu 1,0 proc. w 2013 r. do 2,0 proc. w 2014 r. i 2,5 proc. w 2015 r.

"Wzrost prognozowanej dynamiki cen można interpretować głównie jako efekt spodziewanej poprawy koniunktury" - napisano.

"Prognozy innych determinantów inflacji uwzględnionych w +Ankiecie+ wskazują, że albo nie będą one wywierały istotnego wpływu na przebieg procesów inflacyjnych (ceny ropy), albo wręcz będą hamować wzrost cen (kurs walutowy)" - dodano.

Autorzy ankiety wskazują, że chociaż prognozy centralne inflacji są w przypadku poszczególnych ekspertów dość do siebie podobne, to indywidualna niepewność jest dość zróżnicowana, zwłaszcza dla lat 2014-2015.

"Prognozowane 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa inflacji rozszerzają się więc wyraźnie w dłuższych horyzontach prognostycznych. Wynoszą one: 0,7-1,2 proc. dla 2013 r., 1,5-2,4 proc. dla 2014 r. oraz 1,9-3,1 proc. dla 2015 r." - napisano.

"Warto podkreślić, że w latach 2013-2014 znajdują się one w całości poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.)" - dodano.

Według ankiety NBP prawdopodobieństwo realizacji inflacji w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5-3,5 proc.) jest nieznaczne dla 2013 r. (12 proc.), lecz w kolejnych dwóch latach oraz w horyzoncie 5-letnim wynosi ok. 70 proc.

"Należy przy tym zauważyć, że prawdopodobieństwo wzrostu cen przekraczającego cel inflacyjny NBP jest dla lat 2013-2014 dość niskie i wynosi odpowiednio 5 proc. i 23 proc. Dla 2015 r. tak samo prawdopodobne są odchylenia od celu inflacyjnego NBP w górę i w dół" - napisano.

Zgodnie z prognozami centralnymi stopy referencyjnej NBP (formułowanymi przed lipcową decyzją RPP o obniżeniu stóp proc.) w okresie do 2014 r. spodziewane jest jeszcze nieznaczne poluzowanie polityki pieniężnej - spadek stopy referencyjnej NBP ze średniego poziomu 2,9 proc. w 2013 r. do 2,6 proc. w 2014 r., a następnie wzrost stóp proc. do poziomu 3,3 proc. w 2015 r.

"Prognozy te, w odniesieniu od lat 2014-2015, cechuje dość duża niepewność. 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa dla tych lat wynoszą odpowiednio: 2,4-2,95 proc. oraz 2,75-4,0 proc., podczas gdy dla 2013 r. przedział ten kształtuje się między 2,8 i 3,0 proc." - napisano.

Bieżące badanie zostało przeprowadzone w okresie od 17 czerwca do 2 lipca 2013 r. Wzięło w nim udział 22 ekspertów, w tym: 16 z instytucji finansowych, 4 z ośrodków analityczno-badawczych i 2 z organizacji pracodawców i pracowników.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021