Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

NBP: w trzecim kwartale ub. r. Polacy wydali za granicą 2,4 mld euro

Autor: PAP
Dodano: 06-02-2014 14:49

W trzecim kwartale 2013 roku wydatki Polaków związane z wyjazdami zagranicznymi wyniosły 2 mld 400 mln euro i były na zbliżonym poziomie do tych z trzeciego kwartału 2012 r. - wynika z raportu NBP na temat bilansu płatniczego w trzecim kwartale ub.r.

"W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wydatki te pozostawały na zbliżonym poziomie" - czytamy w komunikacie banku centralnego.

Dodano w nim, że w tym samym czasie cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski wydali 2 mld 515 mln euro. "W porównaniu z poprzednim rokiem, wydatki te spadły o 3,3 proc., tj. o 87 mln euro. Spadek wydatków cudzoziemców związanych z podróżami do Polski wpłynął na pogorszenie się salda z 201 mln euro w trzecim kwartale 2012 r. do 115 mln euro w trzecim kwartale 2013 r." - wskazano.

NBP poinformował ponadto, że zarówno w przychodach, jak i rozchodach głównym partnerem handlowym Polski była Unia Europejska. "Udział wspólnoty w eksporcie usług z tytułu podróży zagranicznych wynosił 54 proc., zaś w imporcie 81,3 proc. Najwięcej na usługi związane z podróżami wydali Niemcy (była to równowartość 737 mln euro). Krajem, w którym Polacy wydatkowali najwięcej pieniędzy z tytułu omawianej kategorii usługowej, również okazali się nasi zachodni sąsiedzi (polscy rezydenci wydali równowartość 448 mln euro)" - napisano.

Dane NBP wskazują też, że w trzecim kwartale ub.r. wielkość środków przekazanych do kraju przez migrantów (długookresowych i krótkookresowych) wyniosła 1 mld 163 mln euro. Oznacza to wzrost o 28 mln euro względem analogicznego okresu 2012 r.

"Mimo stabilnego poziomu ogólnej kwoty obserwowane są zmiany jej struktury geograficznej. W ostatnim czasie zmniejsza się napływ środków z Irlandii, gdzie mamy do czynienia w większości z migrantami długookresowymi, którzy swoje centrum zainteresowania ekonomicznego mają w tym kraju i coraz mniej środków przesyłają do Polski" - zaznaczono.

"Z drugiej strony istotnie wzrosło znaczenie Holandii. Napływ środków z tego kraju przewyższył już transfery z Irlandii. Systematycznie rośnie także znaczenie Norwegii. Oba te kraje cały czas są popularnym kierunkiem dla migrantów krótkookresowych" - dodano.

Z bilansu płatniczego wynika również, że na koniec trzeciego kwartału 2013 r. relacja zadłużenia krótkoterminowego do zadłużenia ogółem wyniosła 21,5 proc., co w ujęciu kwartalnym oznacza pogorszenie tego wskaźnika o 0,6 pkt. proc.

"Relacja krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego do oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec września 2013 r. wyniosła 75,8 proc. i w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału 2013 r. pogorszyła się o 5,9 pkt. proc." - dodano.

Z danych wynika, że w strukturze walutowej polskiego zadłużenia zagranicznego ogółem na koniec września 2013 r. zdecydowanie dominowały cztery waluty: euro - 44,2 proc., złoty - 35,5 proc., frank szwajcarski - 8,5 proc. oraz dolar amerykański - 7,8 proc.

Bank centralny poinformował ponadto, że oficjalne aktywa rezerwowe w trzecim kwartale ub.r. zmniejszyły się o 1,7 mld euro, przede wszystkim w wyniku przeniesienia środków z rachunku walutowego Ministerstwa Finansów w NBP do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz transakcji własnych NBP.

Z ostatnich danych NBP wynika, że oficjalne aktywa rezerwowe na koniec grudnia 2013 r. wyniosły 77 mld 144,3 mln euro.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021