Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

ZKS Ferrum zmodernizuje konwertor dla ArcelorMittal Poland

Autor: WNP.PL (PIM)
Dodano: 28-10-2015 11:09

Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum uczestniczy w modernizacji konwertora w hucie ArcelorMittal. Otrzyma za to ponad 10 mln złotych.

Konsorcjum Primetals Technologies Austria i ZKS Ferrum podpisało umowę z ArcelorMittal Poland na realizację inwestycji obejmującej modernizację konwertora (BOF) umiejscowionego w należącej do AMP hucie zlokalizowanej w Polsce. Wynagrodzenie należne dla ZKS Ferrum z tytułu realizacji umowy zostało ustalone w wysokości ok. 11 mln złotych netto. Prace objęte umową realizowane będą w okresie do listopada 2016 r.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia przez zamawiającego kar umownych z tytułu dziennych opóźnień w jej realizacji, przy czym łączna wysokość kar umownych została ograniczona do wysokości 10 proc. wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy.

Umowa zawiera opcję wykonania przez konsorcjum prac dodatkowych dotyczących realizacji modernizacji kolejnego konwertora (BOF). Z opcji wykonania prac dodatkowych zamawiający może skorzystać do końca kwietnia 2017 r. Wynagrodzenie dla ZKS Ferrum z tytułu realizacji tych prac zostało określone na poziomie 11 mln netto. Wynagrodzenie w wysokości o której mowa powyżej pozostaje wiążące w przypadku skorzystania ze zlecenia prac dodatkowych do końca października 2016 r., przy czym w przypadku zlecenia prac pomiędzy ww. datą a końcem kwietnia 2017 r. wynagrodzenie ZKS Ferrum ulegnie zwiększeniu w oparciu o wskazany w umowie algorytm.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020