Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Cel - rozwój zrównoważony terytorialnie

Autor: wnp.pl (PS)
Dodano: 14-09-2016 15:51

Korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania.

To jeden z oczekiwanych efektów projektu Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

O rozwoju zrównoważonym terytorialnie rozmawiali dziś w Jasionce koło Rzeszowa mieszkańcy Podkarpacia, samorządowcy, przedstawiciele świata biznesu i nauki oraz Ministerstwa Rozwoju.

Diagnoza

W ocenie po spotkaniu MR stwierdza, że zakładane rezultaty prowadzonej dotąd w Polsce polityki regionalnej nie zostały w pełni osiągnięte. Zamiast maleć, dysproporcje w rozwoju między zamożnymi a biedniejszymi terytoriami Polski zwiększyły się.

Jest to efekt m.in. niewystarczających impulsów rozwojowych z wysokorozwiniętych obszarów (w szczególności ośrodków wojewódzkich) na tereny słabiej rozwinięte.

Na różnice w rozwoju wpływ ma też m.in. demografia (m.in. niska dzietność, emigracja uwarunkowana głównie ekonomicznie), stan infrastruktury, itp.

– Konieczne jest włączenie średnich i małych miast oraz obszarów wiejskich w procesy rozwojowe – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak. - Każdy obszar Polski, niezależnie od wielkości, ma swoje atuty, a mądra polityka rozwoju powinna z nich korzystać i je rozwijać.

Jak zaznaczył, podejście zrównoważone terytorialnie ma na celu wykorzystanie specyficznych potencjałów regionalnych, subregionalnych i lokalnych gospodarek oraz likwidację barier w rozwoju poszczególnych obszarów

Cele ogólne

Ministerstwo Rozwoju zakłada, że zastosowanie znacznie skuteczniejszych niż dotychczas instrumentów wsparcia rozwoju wpłynie na wzrost efektywności działań publicznych, w szczególności w słabszych regionach, miastach i obszarach wiejskich.

Przełoży się to na rozwój przedsiębiorczości, tworzenia lepszej jakości miejsc pracy i zwiększenia aktywizacji zawodowej. W efekcie – będzie też skutkować wzrostem dochodów mieszkańców i samorządów.

Cele szczegółowe

Wśród szczegółowych celów i działań w projekcie Strategii przewiduje się:

- tworzenie warunków dla budowy podstaw nowoczesnej gospodarki w Polsce Wschodniej; chodzi o poprawę atrakcyjności inwestycyjnej całego tego makroregionu i długofalowe pobudzenie aktywności ekonomicznej szczególnie tam, gdzie procesy rozwojowe zachodzą wolniej;

- wsparcie dla podwyższania atrakcyjności inwestycyjnej Śląska oraz promocji zmian strukturalnych; zakłada się przyspieszyć i dokończyć proces restrukturyzacji, co doprowadzi do korzystnych zmian w strukturze gospodarczej i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej Śląska, jako wiodącego krajowego i środkowo-europejskiego centrum przemysłowego. Pomoże w tym Program dla Śląska;

- rozwój miast – spójne podejście do kwestii związanych z rozwojem miast, co wpłynie na poprawę ich funkcjonowania oraz wzrost ich atrakcyjności. Projekty strategiczne przewidziane do realizacji to Program wsparcia samorządów w programowaniu rewitalizacji oraz Partnerska Inicjatywa Miast;

- pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego aglomeracji – dla zwiększenia konkurencyjności kraju istotne jest wykorzystanie potencjału polskich aglomeracji, które dysponują największymi możliwościami rozwojowymi. Jednym z przedsięwzięć będzie program Powrót do centrów miast.

- lepsze wykorzystanie walorów miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze – rozwój i łatwiejszy dostęp do usług publicznych oraz rozwiązanie kwestii środowiskowych, w tym rozwój transportu niskoemisyjnego w miastach. Zaproponowane do realizacji inicjatywy to np. Program dla średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, Projekt wsparcia rozwoju kadr dla sektora usług dla biznesu w miastach średnich;

- rozwój obszarów wiejskich – wsparcie i tworzenie warunków do lepszego wykorzystania potencjałów obszarów wiejskich.  Pomoże w tym m.in. Pakt dla obszarów wiejskich;

- aktywizacja obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją – instrumentem temu służącym będą Zintegrowane Programy Rozwoju (nowy instrument polityki rozwoju o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym) i realizowane na ich podstawie zindywidualizowane pakiety (działań instytucjonalnych, inwestycyjnych, prawnych), stanowiące odpowiedź na specyficzne wyzwania społeczno-gospodarcze danego obszaru;

- wzmocnienie i pogłębienie współpracy w ramach krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) – koncentracja wsparcia na wybranych obszarach i technologiach, mających istotne znaczenie dla gospodarki;

- podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie – szerokie wsparcie dla władz samorządowych przy określaniu działań związanych z rozwojem zarządzanych przez nie obszarów. Centrum Wsparcia Doradczego to tylko jeden z zaproponowanych projektów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021