Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Grupa Polenergia po I półroczu na niewielkim plusie

Autor:  wnp.pl (Ireneusz Chojnacki)  |  11-08-2017 06:26
W I półroczu 2017 roku grupa Polenergia osiągnęła skorygowany zysk EBITDA na poziomie 81,3 mln zł (niekorygowana EBITDA 82,6 mln zł) i 4,8 mln zł skorygowanego zysku netto (niekorygowany zysk netto niespełna 1,3 mln zł).

W pierwszych dwóch kwartałach 2017 roku grupa Polenergia osiągnęła wynik na poziomie skorygowanej EBITDA wynoszący 81,3 mln zł. Złożyły się na to m.in. wyniki energetyki wiatrowej 40,5 mln zł, energetyki konwencjonalnej 34,9 mln zł, segmentu dystrybucji 8 mln , segmentu obrotu 1,7 mln zł oraz segmentu biomasy 0,8 mln zł.

fot. mat. pras.

Spółka kontynuuje program oszczędnościowy w wyniku którego koszty operacyjne zredukowano w tym roku o 4 mln zł. W analogicznym okresie ub.r. skorygowana EBITDA grupy tj. z wyłączeniem wpływu elementów nie mających wpływu na podstawową działalność grupy i nie wiążących się z przepływami pieniężnymi w raportowanym okresie, wyniosła 118,5 mln zł.

- Analizując tegoroczne wyniki Polenergii na szczególną uwagę zasługuje efekt lepszej wietrzności oraz utrzymania na bardzo dobrych poziomach dostępności turbin. Produkcja farm wiatrowych była aż o 16 proc. wyższa w porównaniu z ubiegłym rokiem. Spółka po raz kolejny znacząco przekroczyła produktywność całej branży wiatrowej. Pomimo negatywnego wpływu wyższego podatku od nieruchomości w niektórych farmach wiatrowych, nadal nasze obiekty mają bardzo niskie koszty operacyjne, które w tym roku udało się dodatkowo obniżyć o 9 proc. Nasza optymalna baza kosztowo pozwala przynajmniej w części zniwelować utrzymujące się niskie ceny zielonych certyfikatów, co widać szczególnie w wyniku drugiego kwartału – komentuje Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Wiatraki pod presją certyfikatów


Segment energetyki wiatrowej w pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku zanotował spadek EBITDA w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, który był efektem obniżenia przychodów z powodu niższych cen zielonych certyfikatów oraz wzrostu kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, skompensowanych oszczędnościami na serwisie technicznym. W drugim kwartale 2017 roku segment energetyki wiatrowej zanotował 17 proc. wzrost wyniku za sprawą wyższego wolumenu produkcji i oszczędności na serwisie technicznym, których znaczący wpływ został jedynie częściowo obniżony przez spadek cen zielonych certyfikatów oraz wzrost podatku od nieruchomości.

Energetyka konwencjonalna zgodnie z oczekiwaniami


EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej była zgodna z oczekiwaniami i niższa od ubiegłorocznej w związku z wpływem aktualizacji (w pierwszym kwartale 2016) prognoz cen energii elektrycznej, gazu i CO2 na lata 2016-2020. Spowodowało to zmianę alokacji przychodów z rekompensaty kosztów osieroconych w całym okresie systemu rekompensat, skompensowanym częściowo przez wyższe przychody z rekompensaty kosztów gazu w 2017 w związku z wyższą ceną gazu.

Obrót na plusie


W pierwszym półroczu EBITDA segmentu obrotu była lepsza do ubiegłorocznej. EBITDA segmentu dystrybucji była w pierwszym półroczu br. niższa niż przed rokiem, co było w głównej mierze spowodowane rozwiązaniem rezerwy na rozliczenia z kontrahentem w pierwszym kwartale 2016 roku oraz niższą marżą na dystrybucji energii elektrycznej w 2017 roku. Także EBITDA segmentu biomasy okazała się niższa od ubiegłorocznego wyniku z powodu kontynuacji niższych wolumenów i cen sprzedaży pelletu.

Pierwsze półrocze z zyskiem 


W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA w ujęciu narastającym wyniosła 6,1 proc. i była 2,6 p.p. niższa od ubiegłorocznej. Marża EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu – segment ten charakteryzuje się minimalną marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji - przychody ze sprzedaży stanowiły w okresie sześciu miesięcy 2017 roku około 80% przychodów grupy) spadła w omawianym okresie o 7,3 p.p. do 30,4 proc.

W I półroczu 2017 grupa Polenergia osiągnęła skorygowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości około 4,8 mln zł wobec nieco ponad 29 mln zł rok wcześniej. Grupa definiuje skorygowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej jako zysk netto bez uwzględnienia zdarzeń gospodarczych obejmujących m.in. wpływ wyceny należności długoterminowych z tytułu sprzedaży farm wiatrowych (dyskonto), wynik na działalności finansowej z tytułu wyceny kredytów metodą zamortyzowanego kosztu (rozliczenie w czasie historycznie poniesionych kosztów prowizji za pozyskanie finansowania). Raportowany zysk netto grupy Polenergia za I półrocze 2017 przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej tj. bez wskazanych wyżej korekt, wyniósł niespełna 1,3 mln zł wobec 25 mln zł straty netto rok wcześniej.

- Pozytywnie odbieramy niektóre sygnały płynące od regulatora związane z nowelizacjami ustaw dotyczących rynku OZE. Ustawa odległościowa może ulec zmianie przywracając historyczny stan prawny podatku od nieruchomości, natomiast ustalenie obowiązku zakupu świadectw pochodzenia energii z OZE na poziomie 17,5 proc. w 2018 roku jest sygnałem dającym nadzieję na zmniejszenie nadpodaży zielonych certyfikatów. Z drugiej strony obawiamy się bardzo istotnego ograniczenia poziomu opłaty zastępczej, która w przyszłości negatywnie wpłynie na wzrost cen – stwierdził Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018