Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Spółka Węglokoksu chce wybudować blok energetyczny zasilany odpadami

Autor: PAP/rs
Dodano: 11-10-2017 16:13

Należąca do grupy katowickiego Węglokoksu spółka Węglokoks Energia ZCP chce wybudować w Rudzie Śląskiej nowy blok energetyczny, zasilany paliwem z odpadów. Trwa procedura zmierzająca do wydania przez samorząd tzw. decyzji środowiskowej w tej sprawie.


- Produkowana będzie w nim w kogeneracji energia cieplna i elektryczna. Roczna wydajność projektowanej instalacji to 72 tys. ton. Uruchomienie tej inwestycji umożliwi docelowo wyłączenie trzech innych naszych ciepłowni węglowych w mieście. Dzięki temu udałoby się zmniejszyć roczną emisję pyłu o blisko 37 ton - poinformował prezes spółki Węglokoks Energia ZCP Jerzy Warmuziński, cytowany przez biuro prasowe Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

W ramach toczącego się postępowania środowiskowego, w ostatnim czasie odbyła się rozprawa administracyjna, podczas której mieszkańcy mogli zapoznać się z raportem oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

W ubiegłym roku inwestor wystąpił do samorządu z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko. Na podstawie przygotowanego przez spółkę dokumentu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach we wrześniu br. określił warunki realizacji inwestycji. Następnie miasto przystąpiło do oceny oddziaływania na środowisko.

- Jedną z form takiego postępowania jest rozprawa administracyjna. Zdecydowaliśmy się na jej przeprowadzenie, ponieważ dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy w jednym miejscu i czasie mogą zapoznać się z założeniami inwestycji. Taką samą procedurę zastosowaliśmy w przypadku podobnej inwestycji, którą w Rudzie Śląskiej chce realizować jedna z prywatnych firm - tłumaczył wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

Zapewnił, że wszystkie zgłoszone podczas rozprawy uwagi i wnioski będą szczegółowo analizowane, a te, które będą zasadne, zostaną uwzględnione na etapie realizacji przedsięwzięcia. Podnoszone przez mieszkańców kwestie dotyczyły przede wszystkim ilości i rodzaju odpadów, jakie będą spalane w projektowanej instalacji. Uczestnicy rozprawy dopytywali też o zasady przywozu i przyjmowania odpadów od dostawców.

Z informacji inwestora wynika, że w elektrociepłowni termicznemu przekształcaniu mają być poddawane odpady powstające w zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w tym odpady komunalne, które nie nadają się do odzysku materiałowego lub spalania w cementowniach, a które nie mogą lub nie powinny być składowane. Ponadto do instalacji trafią odpady z sektora gospodarczego; żadne z nich nie są odpadami niebezpiecznymi. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami rudzkiej instalacji przypisanych zostało 36 tys. ton odpadów komunalnych.

Instalacja ma być wyposażona w układ oczyszczania spalin, który pozwoli na redukcję zanieczyszczeń do poziomu zgodnego z unijnymi standardami. Planowana jest tzw. półsucha metoda oczyszczania spalin z wykorzystaniem wodorotlenku wapnia, wtrysk węgla aktywnego oraz zastosowanie filtrów workowych. Oczyszczone spaliny będą odprowadzane przez wysoki na 50 m komin z układem ciągłego monitoringu spalin.

Gospodarzem rozprawy administracyjnej był Urząd Miasta, a jej uczestnikami, oprócz inwestora, także dwie organizacje ekologiczne, które przystąpiły do postępowania na prawach strony: Fundacja Instytut Rozwoju Osobistego Invest z Częstochowy oraz Fundacja Ekologiczna Silesia. Ponadto w rozprawie mógł uczestniczyć każdy zainteresowany. Wszystkie uwagi mają być ujęte w uzasadnieniu decyzji środowiskowej, którą wyda prezydent miasta. Gdy decyzja będzie prawomocna, inwestor będzie mógł zacząć starać się o pozwolenie na budowę.

Uwagi i wnioski do raportu oddziaływania inwestycji na środowisko można jeszcze składać do 19 października br. Dokument jest dostępny na miejskiej stronie internetowej oraz w Urzędzie Miasta, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej.

W połowie maja rudzki samorząd wydał już decyzję środowiskową dla innej instalacji, zasilanej energią z odpadów. Chodzi o Ekologiczne Centrum Odzysku Energii, które chce zbudować w mieście prywatna firma. W założeniu Centrum ma być ekologiczną elektrociepłownią, w której będą spalane tzw. odpady resztkowe i ściekowe. Spalarnia miałaby powstać na 16-hektarowej działce przy Drogowej Trasie Średnicowej, pomiędzy dzielnicami Nowy Bytom, Ruda Południowa i Chebzie.

Wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji było poprzedzone kilkunastomiesięcznym postępowaniem administracyjnym. Decyzja nie jest ostateczna - stronom oraz organizacjom ekologicznym działającym na prawach strony przysługiwało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Skorzystały z tego trzy podmioty; obecnie kolegium rozpatruje odwołania.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019