Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Cognor Holding wznowił ofertę

Autor:  wnp.pl (PIM)  |  14-11-2017 16:16  |  aktualizacja: 14-11-2017 17:01
Do 20 listopada potrwa budowa księgi popytu we wznowionej wtórnej ofercie akcji Cognor Holding. Grupa chce pozyskać minimum 38,04 mln zł w związku z planami restrukturyzacji zadłużenia.

  • Spółka ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł.
  • Cena emisyjna zostanie ustalona 20 listopada.
  • Spółka wyemituje też do 16 mln akcji aportowych, sprzedawanych w subskrypcji prywatnej za wkład niepieniężny PS Holdco.

Cognor ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł.
Fot. Materiały prasowe

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu Cognor Holding, aktualizujący harmonogram oferty wtórnej akcji i modyfikujący jej warunki. Spółka ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Minimalna kwota niezbędna, aby doszło do emisji, to 38,04 mln zł. Wcześniej spółka informowała, że chce pozyskać z nowej emisji akcji ok. 101 mln zł. Poprzednia oferta została jednak zawieszona w październiku tego roku. - Minimalny wymagany przez banki próg dotyczący wpływów z emisji akcji nie został osiągnięty - mówił wówczas Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.  

Obecnie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem roadshow i bookbuilding potrwają do 20 listopada i wówczas planowane jest ustalenie ceny emisyjnej. Zapisy inwestorów będą przyjmowane do 22 listopada, a dzień później nastąpi przydział akcji oferowanych. Pierwszy dzień notowań praw do akcji na GPW przewidziano na 7 grudnia tego roku.

Pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia, w tym na wykup zabezpieczonych obligacji wysoko oprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro. W razie pozyskania mniej niż 90 mln zł, ale więcej niż kwota minimalna określona w uchwale emisyjnej (38,04 mln zł), spółka przydzieli akcje w liczbie, na którą inwestorzy złożyli zapisy, nawet jeżeli oznaczałoby to brak możliwości skorzystania ze środków pochodzących z umowy kredytowej (w wysokości 50 mln euro, które zostało przyznane Cognorowi w czerwcu 2017 r.).

Spółka wyemituje też do 16 mln akcji aportowych, sprzedawanych w subskrypcji prywatnej za wkład niepieniężny PS Holdco (głównego akcjonariusza Cognor Holding S.A.) w postaci 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Odlewni Metali Szopienice. PS Holdco zobowiąże się również do objęcia akcji nowej emisji na kwotę co najmniej 20 mln zł. W przypadku gdyby zapisy pozostałych inwestorów nie wystarczyły do osiągnięcia minimalnego wymaganego poziomu, PS Holdco obejmie akcje w liczbie pozwalającej na spełnienie warunków emisji.  

– Przeprowadzenie oferty przyczyni się do redukcji kosztów finansowych. Skala oszczędności będzie oczywiście zależeć od tego, jakiej wysokości środki uda nam się pozyskać z emisji. Jeżeli nie zbierzemy 90 mln zł, to zwrócimy się do banków o renegocjację warunków umowy kredytowej, aby umożliwić jej uruchomienie. Naszym główny celem strategicznym pozostaje bowiem pełna restrukturyzacja zadłużenia grupy. Całkowity wykup zabezpieczonych obligacji high-yield pozwoliłby nam zaoszczędzić co najmniej 25 mln zł rocznie i wydatnie zwiększyć zdolność do wypłaty dywidendy – wyjaśnia Krzysztof Zoła.

Inwestorom posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 0,3 proc. kapitału zakładowego spółki przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji.

W pierwszym półroczu tego roku skonsolidowane przychody Cognor Holding wyniosły 833,841 mln zł (wzrost o 15 proc. rok do roku), zysk EBITDA wyniósł 73,3 mln zł (wzrost o 55 proc. rdr.), zysk operacyjny 53,7 mln zł (wzrost o 84 proc. rdr.), a zysk netto spółki ukształtował się na poziomie 36,783 mln zł. W tym samym okresie roku ubiegłego spółka miała sześciomilionową stratę.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018