Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Przedstawiciele górnictwa z Polski i Saksonii wymienią się opiniami na temat znaczenia sektora węglowego

Autor:  wnp.pl (JD)  |  14-11-2017 17:30  |  aktualizacja: 14-11-2017 18:02
W Muzeum Śląskim w Görlitz, 16 listopada br. odbędzie się pierwsza wspólna konferencja polskich i saksońskich instytucji zaangażowanych w działania na rzecz górnictwa, zorganizowana w ramach transgranicznego projektu MineLife. Projekt MineLife jest realizowany wspólnie przez Saksoński Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach wraz z Okręgowym Urzędem Górniczym we Wrocławiu.

  • Partnerzy projektu zamierzają dyskutować wspólnie o znaczeniu górnictwa dla przemysłu, administracji i społeczności lokalnej w regionie saksońsko-dolnośląskim, dzieląc się równocześnie wiedzą i informacjami z opinią publiczną.
  • W wydarzeniu będą uczestniczyli m.in.: Krzysztof Król, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego,  Piotr Kujawski, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz Robert Podolski, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Fot. fotopolska-eu

Stefan Brangs, sekretarz stanu w Saksońskim Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Transportu wraz ze Zbigniewem Dynakiem, dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz partnerami projektu, przedstawią podczas konferencji najważniejsze zagadnienia związane z tematyką i celami projektu MineLife. 

W trakcie całodniowego wydarzenia poruszone zostaną ponadto kwestie dotyczące wyzwań społecznych i wpływu górnictwa na środowisko w regionie przygranicznym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona strategii urzędów górniczych w Polsce, strategii rozwoju województwa dolnośląskiego oraz saksońskiej strategii zarządzania zasobami.

Konferencja ma na celu umożliwienie nawiązania kontaktów międzynarodowych przez przedsiębiorców górniczych, ekspertów, naukowców oraz pracowników administracji publicznej, a także wymianę doświadczeń w zakresie kierunków rozwoju górnictwa w Polsce i Saksonii.

MineLife jest projektem transgranicznym, który ma na celu intensyfikację współpracy partnerskiej pomiędzy polskimi i saksońskimi instytucjami zaangażowanymi w działania na rzecz górnictwa.

Projekt umożliwi z jednej strony wymianę informacji na temat struktury i organizacji organów administracji, ich kompetencji i procedur postępowania, z drugiej strony zaś pozwoli na zapoznanie się ze stosowanymi w górnictwie odkrywkowym i podziemnym na terenach przygranicznych technologiami i metodami działania.

Ponadto eksperci z obydwu krajów przeanalizują możliwości łagodzenia i rozwiązywania konfliktów występujących na obszarach, na których prowadzona jest działalność wydobywcza. W celu poprawy wizerunku górnictwa w ramach projektu zostanie zorganizowana wystawa objazdowa na temat możliwości zapobiegania zagrożeniom związanym z górnictwem.

Projekt MineLife jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.

 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018