Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

PGG: porozumienie dotyczace czternastki podpisane

Autor:  wnp.pl (JD)  |  12-01-2018 12:40
Przedstawiciele związków funkcjonujących w Polskiej Grupie Górniczej i zarządu spółki podpisali się pod porozumieniem dotyczącym częściowej wypłaty nagrody rocznej, tzw. czternastki za rok 2017 uprawnionym pracownikom PGG.

  • Przypomnijmy: 20 listopada 2017 roku zespół monitorujący realizację porozumienia z 19 kwietnia 2016 roku uznał, że coraz lepsze wyniki PGG stanowią wystarczającą podstawę do tego, aby świadczenie, przynajmniej częściowo, zostało już zrealizowane.
  • Strony porozumienia z 19 kwietnia 2016 roku zdecydowały o przywróceniu czternastej pensji za rok 2017 w wymiarze 30 procent nagrody ustalonej na warunkach określonych zapisami porozumienia zawartego 20 grudnia 2004 roku przez stronę społeczną i szefostwo ówczesnej Kompanii Węglowej.
  • Pieniądze trafią na górnicze konta do 15 lutego 2018 roku.

Dla Polskiej Grupy Górniczej priorytetem jest realizacja inwestycji.
Fot. mat. pras. PGG

Jak przypomina Solidarność Górnicza, pracownicy kopalń byłego Katowickiego Holdingu Węglowego  "przejęci" przez PGG 1 kwietnia 2017 roku w trybie artykułu 23.1 Kodeksu pracy, uprawnieni do przywróconej części dodatkowej nagrody rocznej za 2017 r., otrzymają świadczenie naliczone według zasad obowiązujących w PGG z uwzględnieniem okresu pracy w KHW - chodzi o pierwszy kwartał 2017 r.

Zaznaczono też, że postanowienia o częściowej wypłacie czternastej pensji nie obejmą tych byłych pracowników kopalń KHW, "przejętych" przez PGG w trybie art. 23.1 Kodeksu pracy, którzy do 31 grudnia 2017 r. lub do dnia rozwiązania umowy o pracę z PGG przed 31 grudnia 2017 r. nie przyjęli warunków pracy i płacy obowiązujących w PGG.

Do tej pory "czternastka" w Polskiej Grupie Górniczej była całkowicie zawieszona. Pod koniec ur. sytuacja się poprawiła.

- 20 listopada 2017 roku zespół uznał, że wyniki PGG za pierwszych dziesięć miesięcy 2017 roku wraz z prognozą do końca roku są na tyle dobre, by częściowo odwiesić wypłatę tak zwanej czternastej pensji. Czy można to uznać za sukces? Skoro wcześniej "na stole" było 0 procent, a teraz jest 30, to chyba tak. Wcześniej nic nie wskazywało, że zostanie wypłacone cokolwiek. Na odwieszenie całości nadal nie ma pieniędzy. Wypłata całej "czternastki" kosztowałaby mniej więcej 280 milionów złotych, a prognozowany zysk PGG na koniec roku to około 200 mln zł - ocenił pod koniec listopada przewodniczący Solidarności w PGG Bogusław Hutek.

O poprawie wynagrodzenia górników mówił Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.

- Z jednej strony podzielamy pogląd, że należy poprawić wynagrodzenia górników i mamy to w pamięci. Chcemy bowiem pobudzić tę branżę, ona musi się też stać bardziej konkurencyjna na rynku pracy -  mówił portalowi WNP.pl Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii. - Ale z drugiej strony zawsze trzeba wszystko dokładnie przeanalizować. Żeby przy tak dużej liczbie zatrudnionych w Polskiej Grupie Górniczej uniknąć sytuacji, w której, dajmy na to, gdyby sytuacja na rynku się zmieniła, nie doszło do negatywnych konsekwencji określonych decyzji - dodał.
 
Jego zdaniem, z jednej strony trzeba doceniać pracowników i ich zaangażowanie, a z drugiej konieczne jest branie pod uwagę obecne oraz przyszłe realia rynkowe.

- Dlatego też z racji lepszego od zakładanego wyniku załoga spółki otrzyma 30 proc. tzw. czternastej pensji za ubiegły rok. Tak to zostało ustalone - kontynuował wiceminister.

Czytaj także: Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii: sprawić, by młodzi ludzie chcieli się wiązać z górnictwem

Pełna treść porozumienia poniżej. 

Porozumienie

Niniejsze Porozumienie (zwane dalej "Porozumieniem") zostało zawarte w dniu 28 grudnia 2017 r. w Katowicach pomiędzy :

Polską Grupą Górniczą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice (zwaną dalej "PGG sp. z o.o.") reprezentowaną przez :
Wiceprezesa Zarządu - Pana Jerzego Janczewskiego,
Wiceprezesa Zarządu - Pana Andrzeja Paniczka,
a
Organizacjami związkowymi działającymi w PGG sp. z o.o. :
1. ZOK NSZZ Solidarność Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.
2. ZOK Związku Zawodowego Górników w Polsce Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.
3. Komisja Zakładowa WZZ "Sierpień 80" w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o.
4. MZZ "Kadra" Górnictwo
5. ZOK Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy Polskiej Grupie Górniczej
6. ZOK Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o.
7. ZOK Związku Zawodowego "Kontra" przy Polskiej Grupie Górniczej
8. ZOK Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" PGG sp. z o.o.
9. ZOK NSZZ "Solidarność 80" Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
10. MOZ Kadra XXI Górnictwo
11. ZOK Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce przy Polskiej Grupie Górniczej
12. Związek Zawodowy Jedności Górniczej Zarząd Zakładowy przy Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o.
13. Związek Zawodowy Ratowników przy KWK "Sośnica"
zwanych dalej "Organizacjami Związkowymi".

 PGG sp. z o.o. oraz Organizacje Związkowe będą w dalszej części Porozumienia łącznie zwane "Stronami".

 W nawiązaniu do postanowień Porozumienia zawartego w dniu 19 kwietnia 2016 r. pomiędzy Kompanią Węglową S.A., Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. a organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. (zwanego dalej "Porozumieniem z 19.04.2016 r.") w zakresie możliwości przywrócenia dodatkowej nagrody rocznej "14-tej pensji" lub jej części za 2017 r. (§ 1 ust. 2 lit b) Porozumienia z 19.04.2016 r.),

 Strony ustalają co następuje :

 § 1

1. Strony postanawiają o przywróceniu części dodatkowej nagrody rocznej "14-tej pensji" za 2017 r., w wymiarze 30 % nagrody ustalonej na warunkach określonych w § 8 i załączniku nr 5 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r., w oparciu o pozytywną opinię Zespołu Monitorującego do badania przebiegu procesu restrukturyzacji i realizacji Biznesplanu, którego posiedzenie odbyło się w dniu 20 listopada 2017 r.
2. Pracownikom przejętym w dniu 1.04.2017 r. z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (zwanego dalej "KHW S.A.") w trybie art. 23.1 Kodeksu pracy, uprawnionym według postanowień ust. 1 do przywróconej części dodatkowej nagrody rocznej "14-tej pensji" za 2017 r. (z wyjątkiem pracowników wymienionych w ust. 3), naliczenia nagrody dokonuje się na zasadach obowiązujących w PGG sp. z o.o. z uwzględnieniem okresu pracy w KHW S.A. w I kwartale 2017 r.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie obejmują pracowników przejętych w dniu 1.04.2017 r. z KHW S.A. w trybie art. 23.1 Kodeksu pracy, którzy do dnia 31 grudnia 2017 r. (lub do dnia rozwiązania umowy o pracę z PGG sp. z o.o. przed 31 grudnia 2017 r.) nie przyjęli warunków pracy i płacy obowiązujących w PGG sp. z o.o., w szczególności warunków określonych w Porozumieniu z dnia 20.12.2004 r.
4. Wartość przywróconej części dodatkowej nagrody rocznej "14-tej pensji" za 2017 r. stanowi dodatkowe środki na wynagrodzenia w stosunku do funduszu wynagrodzeń wynikającego z dopuszczalnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego dla kopalń (ruchów kopalń) i zakładów na 2017 r.

 § 2

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Treść Porozumienia odczytano a Strony potwierdzają podpisami, że jego postanowienia akceptują bez zastrzeżeń.
4. Odpis niniejszego Porozumienia Pracodawca zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Katowicach.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018