Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Kończy się czas składania sprawozdań w URE

Autor: wnp.pl (PIM)
Dodano: 25-01-2018 11:00 | Aktualizacja: 25-01-2018 11:58

Do końca stycznia podmioty sprowadzające gaz zza granicy mają czas na przesłanie do Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań za poprzedni kwartał. Brak sprawozdania może kosztować nawet 15 proc. ubiegłorocznych przychodów.

Według ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą oraz podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego mają obowiązek przekazywania do URE informacji o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy za ostatni kwartał, w tym o cenach i ilościach zakupionego gazu. Sprawozdania należy w formie papierowej lub elektronicznej przesłać do urzędu w terminie 30 dni od zakończenia kwartału, przy czym decyduje data wpłynięcia sprawozdania, a nie wysłania go.

Elektroniczne przekazanie informacji jest dopuszczalne „wyłącznie w przypadku podpisania informacji elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.

Niedotrzymanie tego obowiązku może spowodować nałożenie na firmę kary pieniężnej, której wysokość może sięgnąć 15 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15 proc. przychodu, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021