Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

"Dostępność plus" ma odmienić transport publiczny

Autor: PAP/TE
Dodano: 21-04-2018 18:08

Remonty i przebudowa 200 dworców kolejowych, czy stworzenie aplikacji, która pozwoli na uzyskanie informacji na temat miejsc przesiadkowych, dworców i przystanków - to niektóre działania przewidziane w programie Dostępność plus w zakresie transportu.


Program zakłada, że wszystkie nowo zakupione autobusy i tramwaje będą przestrzenią dostępną i przyjazną dla osób o szczególnych potrzebach. Dotyczy to nie tylko tramwajów, autobusów czy pociągów, ale całej infrastruktury okołotransportowej - remontowanych i modernizowanych dworców, przystanków, zajezdni i poczekalni.

Możliwość korzystania z transportu publicznego determinuje dostępność innych usług publicznych - takich jak usługi zdrowotne, opiekuńcze, edukacyjne czy dostęp do zatrudnienia i korzystania z dóbr kultury.

Sprawny i dostępny transport publiczny może skutecznie niwelować zróżnicowanie przestrzenne w dostępie do innych usług, a tym samym istotnie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego oraz spójności przestrzennej i społecznej.

W zakresie kolei rząd planuje opracowanie Krajowego Planu Wdrożenia rozporządzenia Komisji Europejskiej (TSI PRM), które weszło w życie od 1 stycznia 2015 roku. Rozporządzenie stanowi jak musi wyglądać infrastruktura i tabor kolejowy w krajach Unii Europejskiej pod kątem zapewnienia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej mobilności.

Rozporządzenie ma zastosowanie dla nowego taboru i nowo powstającej infrastruktury. Realizacja KPW TSI PRM pozwoli na uzyskanie stopnia dostosowania pod względem dostępności w odniesieniu do dworców kolejowych, peronów oraz kolejowego taboru przewozowego.

Zostaną ponadto opracowane m.in. strategie dostępu do infrastruktury pasażerskiej wszystkim osobom z niepełnosprawnościami i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się wraz z przepisami ruchowymi dla każdego dworca kolejowego i wdrożone poprzez odpowiednie procedury i szkolenia personelu.

Określone zostaną także zasady tworzenia map dotykowych dworców, stacji pasażerskich i przystanków osobowych dla podróżnych niewidomych tak, aby - według jednego wzoru - możliwe było ich wykonanie dla tych obiektów.

W ramach Dostępności plus planowany jest remont i przebudowa 200 dworców kolejowych. Zgodnie z danymi z września 2017 roku na sieci kolejowej Polski znajduje się obecnie 639 czynnych dworców kolejowych, z czego 584 jest zarządzanych przez PKP S.A.

Usuwanie barier w zakresie dostępności infrastruktury dworców, stacji pasażerskich i przystanków osobowych będzie realizowane poprzez odnowę lub modernizację istniejących, a także budowę nowych obiektów.

W świetle wymagań TSI PRM prace adaptacyjne związane z dostępnością dworców będą dotyczyć m.in.: parkingów, tras dojścia, drzwi i wejść, toalet, kas i automatów biletowych.

Podejmowane działania inwestycyjne w pierwszej kolejności będą dotyczyć tych obiektów, które np. są zlokalizowane na liniach kolejowych wchodzących w układ Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, czy są ważnymi węzłami przesiadkowymi.

Kolejnym działaniem będzie poprawa dostępności transportu publicznego poprzez wymianę taboru na w pełni dostępny oraz modernizację taboru aktualnie użytkowanego. Poprawa stopnia dostępności usług transportowych będzie określona poprzez odpowiednie przepisy.

W tym celu opracowana zostanie ekspertyza wskazująca standardy techniczne dla różnych środków transportu, a następnie standardy zostaną wprowadzone w życie poprzez przepisy prawne.

Ponadto państwo przeszkoli także pracowników sektora transportu z zakresu praktycznego stosowania zasad dostępności wobec pasażerów o specjalnych potrzebach. Będą to szkolenia m.in. dla służb i drużyn konduktorskich, pracowników przewoźników autobusowych, zakładów transportowych.

Autorzy programu zwrócili uwagę, że często tylko obecność drugiego człowieka i asysta osobista umożliwi w pełni pokonanie wszystkich występujących barier i ważne, by osoby o specjalnych potrzebach nie musiały podróżować z opiekunem, ale mogły liczyć na pomoc pracowników obiektów transportowych.

Rząd zapowiada też przygotowanie interaktywnej, darmowej aplikacji komputerowej, która pozwoli na zapoznanie się z opiniami i informacjami innych użytkowników na temat miejsc przesiadkowych, dworców i przystanków.

Aplikacja ma być tworzona przy współpracy jej użytkowników, pozwalając na wprowadzanie zawsze aktualnych informacji, uwzględniających różne potrzeby użytkowników na przykład osób niewidomych, niesłyszących, poruszających się na wózku.

Oczekiwane efekty działań określonych w programie Dostępność plus na rzecz transportu to m.in. wzrost o 20 proc. dostępnego taboru kolejowego, a także wzrost o 20 proc. dostępnego transportu miejskiego.

Rządowy program Dostępność Plus planowany jest na lata 2018-2025. Celem działań ma być zapewnienie niezależności życia i podniesienia jego jakości osobom o szczególnych potrzebach m.in. seniorom, osobom na wózkach inwalidzkich i poruszającym się o kulach czy laskach, niewidomym i słabowidzącym, głuchym i słabosłyszącym, z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, kobietom w ciąży i osobom z małymi dziećmi.

Planuje się, że na program Dostępność plus zostanie przeznaczone ponad 23 mld zł - z funduszy unijnych i krajowych oraz z tak zwanych funduszy norweskich i EOG. Za program Dostępność plus odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021