Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ma wzrost zysku netto

Autor: PAP/PSZ
Dodano: 27-04-2018 08:33

Zysk netto Giełdy Papierów Wartościowych w pierwszym kwartale 2018 roku wzrósł w stosunku rocznym o 2,7 proc., do 28,5 mln zł - podała spółka w komunikacie.

W pierwszym kwartale 2018 roku EBITDA grupy GPW wyniosła 42,6 mln zł, co oznacza spadek o 4,3 mln zł w stosunku do 46,8 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie 2017 roku.

Grupa GPW osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 34,7 mln zł, w porównaniu do 40,4 mln zł wypracowanych w okresie porównywalnym 2017 roku. Analitycy spodziewali się zysku operacyjnego na poziomie 33,20 zł.

"Spadek wyniku operacyjnego w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku o 5,7 mln zł był rezultatem niższych przychodów z segmentu rynku finansowego (spadek o 6,1 mln zł oraz wyższych o 1,8 mln zł kosztów operacyjnych). Spadek przychodów z rynku finansowego wynika głównie ze spadku przychodów z obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowymi" - napisano w komunikacie.

Łączne koszty działalności operacyjnej grupy GPW w pierwszych 3 miesiącach 2018 roku wyniosły 48,4 mln zł i były niższe w ujęciu rocznym o 4,0 proc., tj. o 1,8 mln zł. Największy wzrost odnotowano na kosztach amortyzacji, tj. o 1,4 mln zł, który spowodowany był wdrożeniem systemu transakcyjnego w TGE. Znaczący wzrost kosztów usług obcych to efekt przystosowań spółek z Grupy GPW do wymogów MIFID2/MIFIR, usług doradczych związanych ze sprzedażą spółki stowarzyszonej Aquis i wsparciem w opracowaniu nowej strategii.

Czytaj także: KNF ma korzystne prognozy dla banków

Ponadto w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku nastąpił znaczący spadek w pozycji "podatki i opłaty", który wynika z zawiązania niższej rezerwy z tytułu rocznej opłaty na rzecz KNF, która w pierwszym kwartale 2018 roku wynosiła 9,0 mln zł w porównaniu do 11,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W okresie pierwszych trzech miesięcy 2018 roku przychody grupy GPW ze sprzedaży wyniosły 85,9 mln zł, co oznacza spadek o 5,6 proc. (5,1 mln zł) w stosunku do porównywalnego okresu 2017 r. Konsensus zakładał przychody na poziomie 85,8 mln zł.

Spadek przychodów GPW ze sprzedaży w pierwszym kwartale wynikał z niższych o 6,1 mln zł, tj. o 10,9 proc. przychodów w segmencie rynku finansowego, głównie w obszarze obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi. Spadek przychodów został zanotowany również z obsługi emitentów o 0,4 mln zł, tj. o 6,7 proc., z kolei wartość przychodów ze sprzedaży informacji oraz kalkulacji stawek referencyjnych wzrosła w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego o 0,3 mln zł.

Czytaj również: Solidne wzrosty na Wall Street. Kwartalne wyniki Facebooka lepsze od oczekiwań

Przychody z rynku towarowego były w pierwszym kwartale 2018 roku wyższe rok do roku o 1,1 mln zł, tj. o 3,1 proc.

"Wzrost przychodów na rynku towarowym wynika w największym stopniu ze wzrostu przychodów z obrotu energią elektryczną o 1,3 mln zł, tj. o 71,0 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku. Ponadto GK GPW zrealizowała wyższe o 0,9 mln zł przychody z obrotu prawami majątkowymi od świadectw pochodzenia oraz wyższe o 0,3 mln zł przychody z innych opłat od uczestników rynku. Wzrost o 0,9 mln zł wystąpił również w przychodach z rozliczania transakcji. Trend spadkowy wystąpił natomiast w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku w przychodach z prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia, spadek o 2,0 mln zł" - napisano w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne grupy GPW w okresie pierwszych trzech miesięcy 2018 roku wyniosły łącznie 5,6 mln zł, z czego 2,3 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 3,3 mln zł na wartości niematerialne. Dla porównania, w okresie 3 miesięcy 2017 r. nakłady inwestycyjne grupy wyniosły łącznie 12,6 mln zł, z czego 4,7 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe a 7,9 mln zł na wartości niematerialne.

1Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q
           
Przychody 85,9 85,8 0,1% -5,6% -6,8%
EBITDA 42,6 41,1 3,7% -9,0% -18,1%
EBIT 34,7 33,2 4,6% -14,1% -21,8%
zysk netto 28,5 26,9 6,1% 2,9% -27,6%
           
marża EBITDA 49,6% 47,9% 1,69 -1,87 -6,82
marża EBIT 40,4% 38,7% 1,70 -4,00 -7,78
marża netto 33,2% 31,3% 1,87 2,74 -9,56

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020