Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Bezrobocie wkrótce przestanie spadać?

Autor: PAP/TE
Dodano: 31-08-2018 09:24

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, wzrósł w sierpniu o blisko 1 punkt - podało BIEC. Dodano, że to czwarty z rzędu miesiąc znaczącego wzrostu wskaźnika. Zaznaczono, że wyczerpują się możliwości dalszego spadku bezrobocia.


BIEC przypomniało, że stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. wyniosła 5,9 proc. i nie zmieniła się w stosunku do czerwca br.

- Jednak, po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w lipcu br. o 0,1 punktu procentowego i wyniosła 6,2 proc. - czytamy.

Według ekspertów obecnie trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku dalszego spadku bezrobocia, przy czym wpływ tylko dwóch z nich można uznać za istotny. Z kolei - ich zdaniem - wartości pięciu składowych zapowiadają pogorszenie sytuacji na rynku pracy.

- W II kwartale 2018 roku średni tygodniowy czas pracy zmalał i to dość istotnie, bo o 1 godzinę i 17 minut i spadł poniżej poziomu 39 godzin tygodniowo (w I kwartale br. w porównaniu do IV kwartału 2017 wzrósł raptem o około 18 minut). Od początku lat 90-tych średni tygodniowy czas pracy poniżej poziomu 39 godzin odnotowano po raz pierwszy. Wydaje się, iż na rynku pracy nastąpiła zmiana zachowań zarówno po stronie pracodawców jak i prawdopodobnie po stronie pracowników - czytamy.

Według BIEC pracodawcy zwiększyli nakłady pracy poprzez wzrost zatrudnienia, nie zaś poprzez zwiększenie nakładów na inwestycje w nowocześniejsze i wydajniejsze maszyny lub wydłużanie czasu pracy, jak to miało miejsce w przeszłości w okresach dobrej koniunktury. Z drugiej strony - jak zauważają eksperci - pracownicy w efekcie wzrostu wynagrodzeń, niechętnie podejmują się pracy w dodatkowym wymiarze godzin.

- Od kilku miesięcy najbardziej negatywne sygnały o spodziewanych zmianach na rynku pracy płynęły z danych dotyczących liczby osób, które wyrejestrowały się ze spisów bezrobotnych z powodu podjęcia zatrudnienia, oraz z liczby nowych ofert pracy rejestrowanych w PUP-ach. O ile napływ ofert pracy utrzymuje się na wysokim poziomie, to liczba osób, które wyrejestrowuje się z urzędów pracy z tytułu znalezienia zatrudnienia systematycznie od blisko trzech lat maleje. W lipcu br., w porównaniu do czerwca, pracę znalazło o ponad 4 tys. mniej osób bezrobotnych niż przed miesiącem (spadek o ok. 7 proc.). W porównaniu do sytuacji sprzed roku odpływ z bezrobocia do zatrudnienia był mniejszy o 11 proc., zaś w porównaniu do lipca 2016 roku - mniejszy o prawie 25 proc. - zauważa BIEC.

Według BIEC liczba ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy zmalała wprawdzie w ujęciu miesięcznym (o ponad 12 tys. wakatów, czyli o 9 proc.), to jednak nadal utrzymuje się na dość wysokim poziomie w ujęciu absolutnym.

- Jednocześnie, od kiedy obserwujemy wzrost liczby ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy, nastąpił spadek napływu do zasobu bezrobocia, co oznacza, że mniej osób poszukuje pracy, co w konsekwencji utrudnia obsadzanie wakatów zgłoszonych do PUP-ów. Przykładowo, od końca 2016 roku liczba osób, które co miesiąc rejestrowały się jako bezrobotne wynosiła, co najwyżej 170 tys., podczas gdy w lipcu br. wyniosła zaledwie niecałe 140 tys. osób. W skali ostatniego roku napływ nowych bezrobotnych zmniejszył się o ok. 10 proc. - czytamy.

Eksperci podkreślają, że w lipcu br. zmniejszeniu uległo bezrobocie wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, głównie tych powyżej 50. roku życia i długotrwale bezrobotnych. Nie zmieniła się natomiast liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy.

- Ogólna ocena koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oraz syntetyczny wskaźnik koniunktury GUS przyjęły pozytywną wartość, na poziomie zbliżonym do tego sprzed miesiąca. Ocenom tym towarzyszyły pozytywne, lecz nieco gorsze niż przed miesiącem, opinie na temat ogólnego stanu gospodarki oraz nieco ostrożniejsze plany zatrudnieniowe przedsiębiorców. Od czwartego kwartału 2016 roku utrzymuje się przewaga liczby przedsiębiorstw prognozujących wzrost liczby pracowników, nad tymi zapowiadającymi głównie zwolnienia - napisano.

Zdaniem BIEC w ujęciu wielkościowym w zbliżonym zakresie przedsiębiorstwa małe i średnie, a w nieco większym stopniu duże firmy, zapowiadają wzrost liczby pracowników. W ujęciu branżowym planowane zwolnienia przeważają jedynie przy produkcji skór oraz wyrobów z drewna (z wyłączeniem mebli).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020