Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Senat przyjął nowelę dot. egzekucji wobec byłego wspólnika spółki

Autor: PAP/KM
Dodano: 23-11-2018 22:32

Wykluczenie możliwości egzekucji z majątku osoby nie będącej wspólnikiem spółki już wtedy, gdy wszczynane było postępowanie, w którym wydano tytuł egzekucyjny przeciw tej spółce - przewiduje nowelizacja, którą bez poprawek przyjął Senat.


Inicjatorem zmiany był Senat. Nowela jest dostosowaniem zapisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2017 roku.

TK rozstrzygnął wówczas, iż egzekucja z majątku byłego wspólnika spółki nie może pozbawiać go prawa do sądu. Wyrok Trybunału został wydany na kanwie skargi konstytucyjnej byłej wspólniczki spółki jawnej i odnosił się do przepisu, który pozwalał wierzycielowi dysponującemu tytułem egzekucyjnym wydanym przeciwko spółce, uzyskać tytuł wykonawczy także przeciwko wspólnikowi tej spółki.

- Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna - głosi ten przepis.

Zgodnie z orzecznictwem - m.in. uchwałą Sądu Najwyższego z 2009 r. - regulacja ta umożliwia nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności także przeciwko byłemu wspólnikowi - pod warunkiem, że zobowiązanie powstało w czasie uczestnictwa tego wspólnika w spółce.

Jednak - jak wskazał w październiku 2017 r. TK - sytuacja skarżącej kobiety była szczególna. Powództwo przeciw spółce zostało wytoczone w chwili, gdy skarżąca nie była już jej wspólnikiem. Dlatego kobieta nie została poinformowana o toczącym się postępowaniu, a dowiedziała się o wszczętej przeciw niej egzekucji dopiero wówczas, gdy komornik skierował do niej pismo w postępowaniu egzekucyjnym.

TK orzekł więc, że przepis jest niekonstytucyjny "w zakresie, w jakim dopuszcza nadanie (...) klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi spółki, niebędącemu już wspólnikiem w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której wydany został tytuł egzekucyjny przeciwko spółce".

W związku z wyrokiem TK Senat zaproponował nowelizację, która Sejm uchwalił 9 listopada. Polega ona na dodaniu do rozpatrywanego przez TK przepisu drugiego zdania w brzmieniu: "Nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem".

Regulacja miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021